Учениците от 5. до 12. клас ще учат дистанционно до 31 януари догодина, което напрактика означава до края на първия учебен срок. Това става ясно от днешна заповед №РД09-3610/31.12.2020 г. на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.

Вторият срок започва на 4 февруари.

По-малките ученици, 1. - 4. клас, се връщат в училище на 4 януари 2021 г.

"Нареждам в периода от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г. обучението на учениците от 5. до 12. клас, записани в дневна, вечерна, задочна, индивидуална и комбинирана форма на обучение и в дуална система на обучение, да се осъщестява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии", се казва в заповедта на Вълчев.

Регионалните управления на образованието ще контролират изпълнението на заповедта.

В текста се уточнява, че заповедта се издава поради необходимост от предприемане на мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 с цел осигуряване на живота и здравето на учениците, педагогическите специалисти и другите служители в училищата.