България ще получи 1,178 милиарда евро от Фонда за справедлив преход (ФСП), който бе гласуван от евродепутатите.

От тях 673 млн. са от Инструмента на ЕС за възстановяване, а 505 млн. - от Многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021-2027 г.

ФСП ще помогне на страните от ЕС да се справят със социалното и икономическото въздействие на прехода към неутралност по отношение на климата. Пакетът е за общо 17,5 милиарда евро. Той включва 7,5 млрд. от МФР и допълнителни 10 млрд. от Инструмента на ЕС за възстановяване.

Предложението за регламент за ФСП бе прието от Европейския парламент с 615 гласа „за“, 35 „против“ и 46 „въздържал се“.

За да бъдат допустими, проектите трябва да бъдат съсредоточени върху икономическа диверсификация, преструктуриране или създаване на работни места или да допринасят за преход към устойчива, неутрална по отношение на климата и кръгова европейска икономика.

ФСП ще финансира проекти за съдействие при търсене на работа, повишаване на квалификацията и преквалификация, както и активно приобщаване на работниците и търсещите работа, докато европейската икономика поема по пътя на неутралност по отношение на климата. Той също ще подкрепя микропредприятията, бизнес инкубаторите, университетите и публичните научноизследователски институции, както и инвестициите в нови енергийни технологии, енергийна ефективност и устойчива местна мобилност.

Подкрепа по ФСП няма да получават дейности по изгарянето на отпадъци, нито по извеждането от експлоатация или изграждането на атомни електроцентрали, дейности, свързани с тютюневи изделия, и инвестиции, свързани с изкопаемите горива.

В националните планове за справедлив преход страните членки на ЕС трябва да посочат териториите си, които са най-силно засегнати от енергийния преход, и да концентрират там предоставените по ФСП ресурси.

В България са посочени трите въглищни района – Перник, Кюстендил и Стара Загора. Възможно е страната ни да получи пари за тях още наесен, заяви в понеделник за Клуб Z евродепутатът Андрей Новаков, 

Особено внимание трябва да се обърне на специфичния характер на островите, островните и най-отдалечените региони.

По инициатива на Европейския парламент в рамките на ФСП ще бъде въведен Зелен механизъм за възнаграждение, ако ресурсите на фонда бъдат увеличени след 31 декември 2024 г. Тези допълнителни ресурси ще бъдат разпределени между страните членки. Тези, които успеят да намалят промишлените емисии на парникови газове, ще получават повече финансиране.

Какво още се казва в регламента

• Достъпът на държавите до ФСП ще зависи от приемането на ангажименти на национално равнище за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. Преди приемането на тази цел страните членки ще имат право само на 50% от съответно разпределените им средства;

• Предприятията с финансови затруднения могат да получат подкрепа в съответствие с временните правила на ЕС за държавна помощ, целящи справяне с извънредни обстоятелства;

• Ще може да се прехвърлят средства от други кохезионни фондове на доброволен принцип;

• Делът на инвестициите, осигурени чрез финансиране (съфинансиране) от ЕС, се определя на максимум 85% за по-слабо развитите региони, 70% за регионите в преход и 50% за по-развитите региони.

Предстои Съветът на ЕС да одобри споразумението. Регламентът ще влезе в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на ЕС.