Съветът на ЕС прие днес регламент за създаване на фонд в размер на 17,5 милиарда евро, който ще допринесе за превръщането на екологичния преход в справедлив и приобщаващ.

Фондът за справедлив преход (ФСП) ще финансира проекти, които ще облекчат в целия Европейски съюз социално-икономическите разходи за общностите, силно зависими от изкопаеми горива или отрасли с висок интензитет на емисии на парникови газове и които трябва да диверсифицират местната икономика.

Това е една от мерките, които ЕС предприема, за да постигне целта си за намаляване с 55% на емисиите на парникови газове до 2030 г. и за неутралност по отношение на климата до 2050 г.

Териториален подход

Регионите и държавите членки имат различна отправна точка в климатичния преход и различен капацитет за справяне. ФСП има за цел да предотврати нарастващите различия чрез инвестиции в територии, които трябва постепенно да преустановят производството и използването на каменни и лигнитни въглища, торф и битуминозни шисти или да преобразят силно замърсяващите промишлени отрасли.

Финансирането ще се предоставя само въз основа на териториални планове за справедлив преход. Те ще бъдат изготвени от държавите заедно със съответните местни и регионални власти. Плановете ще определят най-засегнатите територии и техните нужди от инвестиции.

Ресурси

Общата сума от 17,5 милиарда евро (по цени от 2018 г.) се състои от 7,5 милиарда евро за поемане на бюджетни задължения за периода 2021—2027 г. и 10 милиарда евро от инструмента за възстановяване „ЕС от следващо поколение“, налични за 2021 г., 2022 г. и 2023 г.

Страните от ЕС също ще допринасят за програмите по линия на ФСП. Освен това те могат да прехвърлят средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+). Така могат да бъдат мобилизирани инвестиции в размер на близо 30 милиарда евро.

Обхват

ФСП ще подкрепя малките и средните предприятия (МСП), включително стартъпите, както и създаването на нови предприятия.

Основн цел на Фонда е да се помогне на хората да се приспособят към новите възможности за заетост чрез инвестиции в обучение и преквалификация на работниците и търсещите работа, помощ при търсене на работа, както и мерки за социално приобщаване.

Другите видове инвестиции обхващат научни изследвания и иновации, трансфер на модерни технологии, достъпна екологична енергия и съхранение на енергия, декарбонизация на местния транспорт, цифровизация и укрепване на кръговата икономика, включително чрез предотвратяване на генерирането на отпадъци.

От обхвата на подпомагането са изключени инвестициите, свързани с АЕЦ, изкопаеми горива и тютюневи изделия.

Що е то

ФСП е един от трите стълба на Механизма за справедлив преход (МСП). Той е предложен като част от Европейския зелен пакт, за да се гарантира, че преходът се осъществява по справедлив начин. Другите два стълба са бюджетна гаранция по програмата InvestEU и механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор.

Регламентът за ФСП ще бъде публикуван в Официален вестник на ЕС и ще влезе в сила в деня след публикуването му.