"Има такъв народ" призова "Демократична България", "Изправи се БГ! Ние идваме!" и БСП да подкрепят предложения от тях кабинет. В декларация от парламентарната трибуна Филип Станев изтъкна, че в резултат на разговори между експертни групи на тези партии има пълно съгласие в много сектори. Де факто тази декларация трябваше да представлява своеобразното споразумение, за което трите формации настояват преди да вземат решение да подкрепят ли кабинет на ИТН или не.

В изявлението си Станев подчерта, че срещитe между формациите по политики са били по желание на останалите партии.

Той посочи по кои сектори е постигнато пълно съгласие. Започна с правосъдие - премахване на специализирани съдилища и прокуратури, механизъм за предсрочно прекратяване на мандата на главния прокурор, структурни промени във ВСС, контрол върху прокуратурата, реално електронно правосъдие.

Станев посочи още секторите:

Икономика - промяна на Търговския закон, данъчни стимули за стартиращи малки и средни предприятия, дигитална среда за обслужване на гражднаи и фирми, регионална децентрализация, подкрепа на предприемачеството и др.

Здравеопазване - промяна на модела, замяна на клинични пътеки с диагностично свързани групи и др.

Социална политика - необлагаем минимум, подпомагане на млади семейства, преизчисляване на пенсии и др.

Станев каза още, че има разбирателство в секторите образование и земеделие.

За разлика от друг път - не последваха декларации от останалите групи.

Ето и цялото изказване на Станев - или за какво според ИТН са се разбрали потенциалните партньори в парламента:

Уважаеми колеги, 

След свикването на Народното Събрание на 21.07.2021 г., ПП „Има такъв народ“ предприе всички необходими и прозрачни действия по представяне на своите приоритети и секторни политики с потенциални партньори и идеологически близки до нас политически партии. Направихме срещи на експертни групи с представители на „Демократична България“, „Изправи се БГ! Ние идваме!“ и „БСП за България“ по сектори, предварително заявени и пожелани от тях. Бяха проведени редица консултации в сферата на правосъдие, икономика, финанси, здравеопазване, социална политика, образование и земеделие. 

След проведените срещи може да се каже, че в редица сектори постигнахме пълно разбирателство и сериозно сходство. Имаме пълно покриване както в поставените цели, така и в начина на тяхното реализиране. И така, пълно съгласие между ИТН, ДБ, ИБГНИ и БСП има в следните сектори: 

Правосъдие:

Премахване на специализираните съдилища и прокуратури;

Въвеждане на работещ механизъм за предсрочното прекратяване на правомощията на главния прокурор;

Реална съдебна реформа, чрез структурни промени във Висшия съдебен съвет;

Реформа в прокуратурата, която да гарантира контрол върху всичките ѝ актове, засягащи пряко интересите на гражданите;

Реално електронно правосъдие с цел постигане на бърз и справедлив процес.

Икономика:

Промяна на Търговския закон с цел правното обезпечаване на различните етапи във финансирането на стартиращите компании.

Данъчни стимули за стартиращи малки и средни предприятия, създаващи над определен брой работни места и отговарящи на определени условия;

Премахване на бариерите за правене на бизнес и постигане на интегрирана и съвместима дигитална среда за обслужване на граждани и фирми през една точка. Изграждане на икономика на данните и отворените финанси. Постигане на регионална децентрализация;

Създаване на регионални икономически зони и намаляване фрагментацията на пазарите чрез насърчаване на конкурентноспособността;

Подкрепа на предприемачеството и изграждане на експортно ориентирана икономика;

Детайлно картографиране на местните ресурси, демографски и географски нужди;

Стратегия за хармонично развитие и мобилна свързаност на регионите с догонващо развитие;

Постигане на фискална еквивалентност;

Привличане на висококвалифицирани кадри от чужбина в съответствие с нуждите на българскта икономика и улесняване на процедурата на сини карти;

Използване на зелени технологии за постигане на кръгова икономика;

Финанси:

Сремеж към намаляване на бюджетния дефицит в рамките на мандата като към края му бюджетът да бъде балансиран;
План за капиталова подкрепа на малки и средни предприятия;

Въвеждане на програмно бюджетиране, базирано на анализ „Разходи – ползи“ и осигуряване на по-добра прозрачност, отчетност и проследимост на публичните средства;

Данъчни стимули за инвестиции в производството – освобождаване от корпоративен данък при реинвестиране на печалбата на предприятията в производствени активи и възможност за ускорена амортизация;

Увеличаване на прага за задължителна регистрация по ЗДДС – 165 000 лева;

Въвеждане на обратно начисляване на ДДС за секторите „Плодове и Зеленчуци“ и „Биопроизводство“ за осигуряване на конкурентно предимство на българските производители;

Фискална децентрализация – преотстъпване на част от приходите от корпоративен данък и данък върху доходите на физически лица в централния бюджет на общините;

Отменяне на облагането на лихви върху депозити и застрахователни плащания;

Връщане на максимален праг на бюджетните разходи 36 – 38% от БВП и максимално ограничаване на непланирани бюджетни разходи;

Изграждане на прозрачна и достъпна за гражданите платформа за генериране на критерии за обществени поръчки, тяхното възлагане и изпълнение;

Изсветляване дейността на ББР, прозрачност и приоритетно финансиране на малките и средни предприятия;

Реорганизация на Комисията за финансов надзор и развитие на капиталовия пазар;

Здравеопазване:

Реформа на модела на здравеопазване чрез приемане на нови „Закон за лечебните заведения“ и „Закон за здравното осигуряване“. Създаване на електронно здравеопазване; 

Премахване на модела „клинични пътеки“ и замяната им с диагностично свързани групи;

Създаване на ефективно работеща доболнична (амбулаторна) помощ и общодържавна система за профилактика на социалнозначимите за България заболявания;

Спешни мерки за промяна в правилата за работа на Националната здравноосигурителна каса;

Създаване на ефективна национална система за осигуряване на спешна помощ с включено авиационно звено;

Спешни мерки за подготовка не лечебните заведения за преодоляване на четвърта Ковид вълна;

Социална политика:

Въвеждане на необлагаем минимум за всички трудещи се и данъчни облекчения за деца;

Подпомагане на млади семейства (до трето дете) на работещи и осигурени родители, както и студенти-родители;

Преизчисляване на пенсиите и гарантиране на минимален стандарт на живот и социална подкрепа към възрастните граждани;

Ефективно и прозрачно управление на капиталовия пенсионен фонд, с цел повишена доходност и поетапно увеличение на процента осигуровки към втори стълб;

Социална подкрепа към хората с увреждания на база на техните потребности.

Образование: 

Запазване и доразвиване на институционалния експертен проектен потенциал в институциите, които администрират и създават наука;

Ефективна интеграция на малцинствените общности в образователния процес;

Учредяване на специални стипендии за студенти от малцинствата;

Постигната договореност за въвеждане на мандатност при директорите на училища;

Строеж на детски градини, където е необходимо;

Прецизиране на текстове в Закона за висшето образование с с оглед намаляване на броя на висшите учебни заведения у нас;

Увеличаване на академичния обмен на учащи между страните от ЕС и Република България;

Обособяване на научни клъстери от образователни институции, които работят с общ академичен обмен.

Земеделие:

Създаване на условия за развитие на семейно земеделие с цел формиране и запазване на средна класа земеделски производители; 

Реформиране на поземлените отношения с цел забавяне на концентрацията на производствен ресурс;

Осигуряване на възможност на браншовите организации да участват в процеса на вземане на решения относно политиките в сектор „Земеделие“;

Подобряване на състоянието на ветеринарно-медицинското обслужване и промяна в модела на взаимоотношенията „ветеринарен лекар – животновъд“;

Преструктуриране на държавните горски предприятия и насърчаване на частната инициатива в българската гора с цел дългосрочно използване на нейните ресурси. Стимулиране на биоразнообразието;

В следствие на проведените срещи и заявените от политическите партии, с които разговаряхме, твърди позиции за секторни политики, моля да приемете гореизброените съвместно одобрени приоритети за основа за работа както на парламентарната група на ПП „Има такъв народ“, така и от страна на предложения от нас състав на Министерски съвет. 

Неведнъж сме излагали пред партиите, с които проведохме разговори, както и пред Суверена, че ПП „Има такъв народ“ е последователен проект, който цели изчегъртване на корупционния модел на управление през последните дванадесет години. 

В случай, че заедно считаме тези цели за общи между нашите парламентарни групи, ще очакваме от Вас да подкрепите така предложения от нас състав на Министерски съвет.