ЕС намалява доброволно с 15 на сто търсенето на природен газ през зимата.

Това ще стане по силата на приетия днес от Съвета на ЕС регламент, целящ икономии. Така Съюзът ще се подготви за възможни прекъсвания на енергийните доставки от Русия, която ги използва като оръжие.

В регламента е предвидена възможност Съветът да обяви състояние на тревога в ЕС във връзка със сигурността на доставките. В такъв случай намаляването на търсенето на газ става задължително.

Страните членки се се съгласиха де прибягват до мерки по техен избор между 1 август т.г. и 31 март 2023 г. Те ще намалят с 15% своето търсене на газ спрямо средното си потребление за последните пет години.

Регламентът бе одобрен с квалифицирано мнозинство. Против гласуваха единствено делегациите на Полша и Унгария.

Позицията на Варшава е, че решенията за енергийния микс трябва да бъдат вземни с единодушие. Полша също така смята, че една страна членка не може да налага на друга ограничения за този микс.

Съветът предвижда някои изключения и възможности за прилагане на частична, а в някои случаи - и на пълна дерогация от целта за задължително намаляване. Така ще бъде взето предвид особеното положение на някои държави членки и ще бъде гарантирано, че намаляването на търсенето на газ действително води до повишаване на сигурността на доставките в ЕС.

Страните членки, които не са свързани с газовите мрежи на други страни членки, са освободени от задължителното намаляване на търсенето на газ. Причината е, че те няма да могат да освободят съществени количества газ в полза на други държави членки. (Това са островните държави – Ирландия, Кипър и Малта – б.р.)

Държавите членки, чиито електроенергийни мрежи не са синхронизирани с европейската електроенергийна система и са по-зависими от газа за производството на електроенергия, също ще бъдат освободени в случай, че бъдат десинхронизирани с мрежата на трета държава, за да се избегне рискът от криза в доставките на електроенергия. (Става дума за Литва, Латвия и Естония, а третата държава е Русия – б.р.)

Страните от ЕС могат да ограничат целта си за намаляване, за да адаптират задълженията си за намаляване на търсенето, ако имат ограничени междусистемни връзки с други държави членки и могат да докажат, че капацитетът им за износ и тяхната вътрешна инфраструктура за втечнен природен газ (ВПГ) се използват в максимална степен за пренасочване на газ към други държави членки.

Държавите от ЕС  могат също да ограничат целта си за намаляване, ако са преизпълнили своите цели за запълване на газохранилищата, ако са силно зависими от газа като изходна суровина за ключови отрасли, или пък могат да използват различен метод за изчисляване, ако тяхното потребление на газ се е увеличило с поне 8% през изминалата година спрямо средното потребление за последните пет години.

Предвидено е и засилване ва ролята на Съвета при обявяването на състояние на тревога в ЕС. То ще бъде обявявано с решение за изпълнение на Съвета по предложение на Европейската комисия. Тя ще представи предложение за обявяване на състояние на тревога в случай на значителен риск от сериозен недостиг или изключително голямо търсене на газ, или ако пет или повече държави членки, които са обявили състояние на тревога на национално равнище, поискат това от ЕК.

При избора на мерки страните членки се споразумяха да обмислят приоритет на мерките, които не засягат защитените клиенти като домакинствата и основните услуги за функционирането на обществото като например ключовите обекти, здравеопазването и отбраната. Възможните мерки включват намаляване на потреблението на газ в електроенергийния сектор, мерки за насърчаване на преминаването към други горива в промишлеността, национални кампании за повишаване на осведомеността, целеви задължения за намаляване на отоплението и охлаждането и пазарни мерки като търгове между дружествата.

Държавите от ЕС ще актуализират своите национални планове за действие при извънредни ситуации, в които се определят предвидените мерки за намаляване на търсенето, и редовно ще докладват на Комисията за изпълнението на тези планове.

Предстои регламентът да бъде публикуван в Официален вестник на ЕС и да влезе в сила на следващия ден.

Регламентът е изключителна и извънредна мярка, предвидена за ограничен период от време. Той ще се прилага в продължение на една година. До май 2023 г. Комисията ще извърши преглед, за да разгледа възможността за удължаването му с оглед на общото положение с доставките на газ в ЕС.

Същевременно ЕК смята да обсъди ценови таван. Оттам съобщиха, че признават важността на гарантирането на енергийни доставки на поносими цени, най-вече в контекста на задължителните усилия за намаляването на потреблението. Трябва също да бъде гарантиран притокът на газ там, където това е необходимо. За целта ЕК ще се консултира със страните членки и наесен ще направи съответните предложения.