Пандемията от COVID-19 ще премине в нова, по-лека фаза, стана ясно от изявление на еврокомисаря по здравеопазването Стела Кириакиду.

ЕК предложи набор от действия за управление на настоящата фаза и за подготовка за следващата.

ЕС успя да спаси стотици хиляди човешки животи чрез ваксините срещу COVID-19, запази функционирането на единния си пазар, сведе до минимум ограниченията за пътуване и мобилизира капацитет за производство на продукти от критично значение, когато веригите на доставки бяха прекъснати. През новата фаза усилията за подготовка и реагиране трябва да продължат и координацията отново ще бъде изключително важна в това отношение.

Комисията призовава страните членки да предприемат действия преди есента, за да се осигурят бдителност и непрекъсната координация на подготвеността и реакцията в областта на здравеопазването.

Запазване на бдителността

Настоящите по-ниски нива на заразяване с COVID-19 позволяват на държавите членки да укрепят наблюдението, здравните си системи и цялостната си подготвеност за пандемии. В тази връзка ЕК ги приканва да направят следното:

Да ускорят поставянето на ваксини и бустерни дози, като вземат предвид едновременното разпространение на COVID-19 и сезонен грип;

Да създадат интегрирани системи за наблюдение, които вече не се основават на идентифицирането и докладването на всички случаи на COVID-19, а на получаването на надеждни и представителни оценки;

Да продължат целевото тестване и секвениране на достатъчно проби с цел точна оценка на разпространението на вариантите и откриване на нови варианти;

• Да инвестират във възстановяването на здравните системи и да направят оценка на по-широкото въздействие на пандемията върху здравето, включително върху психичното здраве и забавянията на лечение и грижи;

Да прилагат координирани правила на ЕС за осигуряване на свободно и безопасно пътуване както в рамките на Съюза, така и с международните партньори;

Да подкрепят разработването на следващото поколение ваксини и терапевтични средства;

Да засилят сътрудничеството срещу разпространението на невярна информация и дезинформация за ваксините срещу COVID-19.

ЕК също така обявява действия за гарантиране на устойчиви вериги на доставки по време на пандемията - както за медицински мерки за противодействие, така и за продукти от критично значение във всички промишлени екосистеми. В рамките на инициативата EU FAB, тя стартира обществена поръчка за резервиране на капацитет за производство на иРНК, протеин-базирани и векторни ваксини. По този начин новосъздаден производствен капацитет ще бъде запазен за използване при бъдещи извънредни ситуации, свързани със здравето. Обществената поръчка е насочена към производителите на ваксини със съоръжения в ЕС и Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Мерките в краткосрочен и дългосрочен план включват по-нататъшно подобряване на подготвеността за пандемии и засилване на координацията на реакцията между държавите членки, както и на световно равнище, изпълнение на предложенията за Европейски здравен съюз, справяне с по-широкото въздействие на пандемията върху здравето, включителн продължителния COVID и последиците за психичното здраве, и ускоряване на цифровизацията в здравеопазването.