Европейската комисия ще може да прибягва до крайни мерки, когато съществува заплаха от значително прекъсване на доставките на стоки или услуги от стратегическо значение с вероятност от ескалиране в извънредна ситуация на единния пазар.

Така например при криза Брюксел ще може да нареди на предприятията да приемат поръчки с приоритет за продукти от особено значение.

Това предвижда представеният днес от ЕК Инструмент в подкрепа на единния пазар в извънредни ситуации, или SMEI (Single Market Emergency Instrument). Целта му е запазване в полза на гражданите и предприятията от целия Европейски съюз свободното движение на стоки, услуги и хора.

SMEI допълва други законодателни мерки на ЕС за управление на кризи като Механизма за гражданска защита на Съюза, както и правилата на Общността за конкретни сектори, вериги на доставки или продукти като здравеопазването, полупроводниците или продоволствената сигурност, за които вече са предвидени целеви мерки за реагиране при кризи.

Инструментът създава рамка за управление на кризи, за да се идентифицират различните заплахи за единния пазар и да се гарантира безпроблемното му функциониране. Това ще става чрез следните действия:

Създаване на структура за управление на кризи за единния пазар. Това са нов механизъм за наблюдение на единния пазар, определяне на различни нива на риск и координиране на подходяща реакция на няколко етапа - планиране на действия при извънредни ситуации и режими на бдителност и на извънредна ситуация. Рамката за планиране на действия при извънредни ситуации ще позволи на ЕК и на страните членки да създадат координационна и комуникационна мрежа за повишаване на готовността. Впоследствие, ако бъде установена заплаха за единния пазар, Комисията може да задейства режима на бдителност. В случай на криза с широкообхватно въздействие върху единния пазар Съветът на ЕС може да задейства режима на извънредна ситуация. Ще бъде създадена консултативна група, съставена от ЕК и държавите членки, която да дава оценка за дадена ситуация и да препоръчва най-подходящите мерки за реагиране;

Предлагане на нови действия за справяне със заплахите за единния пазар. В режим на бдителност държавите членки в сътрудничество с ЕК, ще насочат усилията си основно към наблюдаване на веригите на доставки на определени стратегически важни стоки и услуги, както и към създаването на стратегически резерви в тези области. Когато режимът на извънредна ситуация бъде задействан, свободното движение в рамките на единния пазар ще бъде запазено посредством черен списък на забранените ограничения и, в по-общ план, чрез засилен и провеждан бързо контрол на едностранните ограничения. Комисията ще може също така да препоръча на страните от ЕС да гарантират наличието на стоки от особено значение при криза чрез улесняване на разширяването или промяната на предназначението на производствени линии или чрез ускоряване на издаването на разрешения. Брюксел ще може и да препоръча на държавите членки да извършат целево разпределение на създадените в режима на бдителност стратегически резерви. Както в режим на бдителност, така и в режим на извънредна ситуация ще се прилагат и нови правила за улесняване на възлагането от страна на ЕКа от името на държавите членки на обществени поръчки за стоки и услуги от особено значение;

Крайни мерки при извънредна ситуация. Това ще става при такива обстоятелства и само след задействане на режима на извънредна ситуация, ЕК ще може също да приложи инструменти, за които ще се изисква отделна стъпка за задействане. В такъв случай Комисията ще може да отправи към икономическите оператори специални искания за информация, които могат да станат задължителни. Тя може също да поиска от тях да приемат поръчки с приоритет за продукти от особено значение при криза. Предприятията ще трябва да изпълнят или да представят обяснение с излагане на сериозни основания за отказ. Освен това посредством ускореното пускане на пазара на определени продукти чрез по-бързо изпитване и акредитация, включително чрез оценяване на съответствието, ще бъде гарантирана наличността на тези продукти по време на извънредни ситуации. Правилата, позволяващи такива дерогации, са определени в отделни предложения за регламент и за директива за изменение на редица свързани с конкретни продукти регулаторни режими.

„Трябва да гарантираме, че единният ни пазар ще функционира по всяко време, включително по време на криза“, коментира изпълнителният зам.-председател на ЕК Маргрете Вестагер, чийто ресор е Европа, подготвена за цифровата ера.

Според еврокомисаря за вътрешния пазар Тиери Бретон SMEI представлява „структурен отговор с цел запазване на свободното движение на стоки, хора и услуги в неблагоприятни времена“.

Предложенията ще бъдат обсъдени от Европейския парламент и Съвета на ЕС. След като бъдат приети от съзаконодателите, регламентите ще влязат в сила на двадесетия ден след деня на публикуването им в Официален вестник на ЕС.