Министерството на финансите отмени публикувания на 13 септември свой емисионен календар, заради тежката волатилност на пазарите и очевидната невъзможност да се постигнат добри условия. Вчера министерството трябваше да набере 200 млн. лв. от вътрешния пазар чрез преотваряне на емисия държавни ценни книжа с матуритет от 10,5 години, но е успяло да пласира ДЦК за едва 102 млн. лв. или с почти 50% по-малко от планираните. 

Общите поръчки са достигнали од 156 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 0,78. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 221 базисни точки. Постигнатата доходност е над 4%. Всичко това, преведено на обикновен български език, означава само едно - дългът за България е много скъп и вече трудно се набира от българския пазар. 

"Резултатите от проведения аукцион отразяват силната волатилност на финансовите пазари в Европа и в световен мащаб, продължаващата ясно изразена тенденция за покачване на цената на дълговото финансиране и ограниченията пред неговото осигуряване", пишат от Министерство на финансите. 

В съобщението за отмяна на емисионния календар се казва още, че правителството ще "продължи балансираната си и гъвкава политика по управление на държавния дълг, имайки предвид пазарното състояние както на вътрешния, така и на международните капиталови пазари, съобразно необходимостта от дългово финансиране."

Припомняме, че страната успя да събере 4,5 млрд. лв. от международните пазари само преди две седмици, но и този дълг бе прекалено скъп - по-скъп дори от италианския. Очевидно е, че инвеститорите добавят политическа премия на несигурност към българските ценни книжа. Големите причини обаче са несигурността в световната икономика и постоянно покачващите се лихви.