С една година намалява очакваната средна продължителност на предстоящия живот в България за периода 2019-2021 г. Това съобщиха в петък от НСИ. Тя е изчислена на 73,6 години, а спадът е регистриран спрямо периода 2018-2020 г.

Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Според дефиницията на НСИ показателят „средна продължителност на предстоящия живот“, изчисляван въз основа на данните от таблиците за смъртност, измерва очакваното (вероятностно) количество години (или брой години), които предстои средно да преживее едно лице на възраст х (лицата от всяка възраст), при условие че през целия му живот интензивността на смъртността ще се запази същата, каквато е била през текущия период.

Така резкият ръст през този период (2020 и 2021 г. са годините с големи вълни на коронавируса в страната) на смъртността, свързана с COVID пандемията, може да се смята като основна причина за спада на очакваната средна продължителност на живота.

Средната продължителност на живота при мъжете е 70,1 години, докато при жените е със 7,3 години по-висока - 77,4 години.

Спрямо 2011 през 2021 г. при мъжете тя намалява с 0,3 години, докато при жените остава непроменена.

В градовете хората живеят с 2.4 години по-дълго от хората в селата - съответно 74,3 години спрямо 71.9 г.

Спрямо 2011 г. има съкращаване на средната продължителност на живота с 0,3 години за градското население, а в селата - с 0.1 години.

Най-кратко живеят в област Видин - 70,5 години. Като се имат предвид социално-икономическите показатели на областта, демографските, достъп до здравни услуги и т. н. подобен резултат не изглежда изненадващ. По-интересното е, че на другия полюс е Кърджали. Там от НСИ изчисляват най-високата средна продължителност на живота - 75,5 години. 

В общо седем области на страната хората живеят по-дълго от 73,6 години.

Жените живеят по-дълго от мъжете навсякъде в страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Ловеч (8.4 години), а най-малка - в област Кърджали (5.7 години).

За лицата, достигнали възраст 65 навършени години, очакваната продължителност на живота е 15.2 години, като за мъжете и жените тя е съответно 13.0 и 17.1 години. В сравнение с 2011 г. през 2021 г. по този показател има спад с 0,3 години.