Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание прие окончателно на второ четене актуализацията на републиканския бюджет за тази година. След двудневно заседание и напълно очертано ново мнозинство, народните представители надуха с почти милиард лева приходите и съответно - разходите на хазната. 

Така общо разходите на държавата за 2022 година, ако няма втора актуализация до края на годината, ще достигнат до над 66 млрд. лв., при положение, че се очаква приходите да са около 60 млрд. лв. Това означава, че дефицитът в края на годината ще бъде в размер на 4,1% от БВП. Въпреки завишените харчове, не се очаква дупката да порасне, защото реципрочно към разходите бяха увеличени и приходите. Там, където пък увеличените приходи от предполагаемо по-високо събиране на вноски от ДДС не стигнат, пари ще се взимат от отделените за капиталови разходи. 

Прогнозата на МФ е следната:

- МФ очаква средногодишна инфлация от 11,9%;

- таванът на дълга ще бъде увеличен с нови 3 млрд. лв. до общо 10,3 млрд. лв.;

- дефицитът в хазната остава на планирания досега размер от 4,1%;

- ще има две увеличения на пенсиите, съответно от 1 юли и 1 октомври. 

Растеж и инфлация

Данните, които МФ представя за очаквания растеж и инфлация са ревизирани спрямо последното развитие на ситуацията в региона и света. Така очакваното нарастване на БВП е сведено до 2,9%, което в номинална стойност означава БВП от малко над 150 млрд. лв. Депутатите обаче приеха, че те ще са поне 151 млрд. лв., а се появиха и предположения - и то от ГЕРБ - че БВП може да достигне до 155 млрд. лв. до края на годината.  

В същото време кабинетът твърди, че очаква безработицата да остане на рекордно ниски нива и дори да се наблюдава увеличение на тези, които тепърва ще се вливат в пазара на труда. Най-вече - украинци, които са решили да останат у нас. Крайната безработица за 2022 година се очаква да бъде 4,5%. 

Що се отнася до инфлацията, прогнозата за нейния ръст е отново ревизирана и сега се очаква тя да скочи до 11,9% на средногодишна основа. За май тя достигна до 14,4% по неизчистените данни на НСИ. Интересното е, че МФ смята, че увеличението на цените на енергоресурсите е вече почти овладяно, но се очаква по-силна инфлационна вълна при основните храни, която може да се ускори до почти 24% през декември. 

Приходи и пенсии

Имайки предвид поредното увеличение на пенсиите - двукратно след първи юли - обвързването им с приходите в хазната е напълно логично. МФ предполага, че парите, които хазната ще събере от постъпления ще се увеличат с около 1,65 млрд. лв. до общо 58,9 млрд. лв. Точно с толкова - колкото е увеличението на приходите - ще се увеличат и парите, които ще дадем за новите пенсии. 

Това означава, че МФ ще "счупи" правилото за до 40% от БВП за преразпределение, като този процент отива на малко над 43%. Общо разходите са разчетени за 65 млрд. лв. 

На практика това означава и че дефицитът все пак ще подскочи, но не и процентно. Поне така се предполага. 

Пенсиите ще се увеличат два пъти - един път през юли с 10% + 60 лв. от добавката, която вече става част от общата пенсия. Това показва, че минималната пенсия ще достигне до 467 лв. 

От първи октомври пък ще се увеличи максималната пенсия до 3400 лв. Освен това тези, които се получават за трудова дейност, отпуснати с начална дата до 31 декември на миналата година ще се преизчислят през умножаване на индивидуалния коефициент по средномесечният осигурителен доход за страната. 

Бизнесът остава без обезщетения за цените на ток. Засега комисията по бюджет и финанси отхвърли всички предложения за компенсиране на бизнеса за високите цени на електроенергията.

Предложението на Делян Добрев ГЕРБ-СДС предвижда "Фонд "Сигурност на електроенергийната система" (ФСЕС) да компенсира небитовите крайни клиенти на електрическа енергия:

- в размер 80 на сто от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента "ден напред" на "БНЕБ" ЕАД за съответния месец и базовата цена в размер 150 лв./MWh.;

 - Не се изплаща компенсацията за клиенти с цени под базовата цена от 150 лв/MWh ;

 - На клиенти с цена, надвишаваща базовата с по-малка сума от размера на компенсацията, се изплаща компенсация в намален размер, така че резултативната цена за клиента след компенсиране да не е по-ниска от 150 лв./MWh.

Друго предложение предвижда публичните предприятия от сектор енергетика със 100 на сто държавно участие в капитала да внасят целеви вноски във "Фонд "Сигурност на електроенергийната система", които да се използват за покриване на разходите по съответния член от Закона за енергетика, размерът на целевите вноски се определя от Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката, целевите вноски се внасят в срок, определен в решението на Министерския съвет, с което се определят и се признават за текущи разходи за дейността за целите на данъчното облагане. Вносителите предлагат всички предложенията да влязат в сила от 1 юли.

Предложението на Любомир Каримански от  ПП "Има такъв народ" предвижда да бъдат законово регламентирани целеви вноски от производителите на електрическа енергия, представляващи публични предприятия по смисъла на Закона за публичните предприятия, изчислени от Министерски съвет, след отчитане на пълната себестойност без ДДС и необходимите средства за изпълнение на инвестиции и ремонти без ДДС, гарантиращи дългосрочната експлоатация на производствените мощности и осигуряващи икономически обоснована норма на възвръщаемост на капитала.

Според вносителите на това предложение по този начин ще бъде осигурен, при необходимост и за определен период от време, допълнителен ресурс за "Фонд "Сигурност на електроенергийната система", който да бъде целево разходван за изпълнение на Програмите за компенсации, както и за компенсиране на разходи по  Закона за енергетиката. В случай че целевите вноски надвишават размера на извършените компенсации след изпълнение на програмите, за които същите са определени с решението на Министерски съвет, КЕВР използва остатъка за целите на ценово регулиране, във връзка с компенсиране на разходи, извършени от обществения доставчик.

Предложението на Йордан Цонев предвижда "Фонд "Сигурност на електроенергийната система" да компенсира небитовите крайни клиенти на електрическа енергия в размер 80 на сто от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента "ден напред" на "БНЕБ" ЕАД за съответния месец и базовата цена в размер 200 лв./MWh, да не се изплаща компенсацията за клиенти с цени под базовата цена от 200 лв./MWh. На клиенти с цена, надвишаваща базовата с по-малка сума от размера на компенсацията, се изплаща компенсация в намален размер така, че резултативната цена за клиента след компенсиране да не е по-ниска от 200 лв./ MWh. Предложението на ДПС предвижда още публичните предприятия от сектор енергетика със 100 на сто държавно участие в капитала да внасят целеви вноски във "Фонд "Сигурност на електроенергийната система" , които се използват за покриване на разходи съгласно Закона за енергетика, а размерът на целевите вноски да се определя от Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката.  Целевите вноски се внасят в срок, определен в решението на Министерския съвет, с което се определят и се признават за текущи разходи за дейността за целите на данъчното облагане, предвижда още предложението на ДПС.

Венко Сабрутев от "Продължаваме промяната" предложи да направи редакционни поправки в предложението си, но заради процедурни правила и поради това, че то бе и отхвърлено, неговото предложение няма да се обсъжда в пленарна зала утре, когато парламентът трябва да приеме актуализацията на второ четене.

По време на заседанието председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Станислав Тодоров каза, че във ФСЕС няма средства и ако се депутатите решат от фонда да се вземат пари за компенсиране на небитовите потребители, то това ще се отрази на цените на битовите потребители.