Руският газ ще бъде изключен от съвместното закупуване.

Това обявиха страните членки (Съветът на ЕС) след четвъртата поред извънредна среща на министрите на енергетиката в Брюксел.

Те постигнаха споразумение по предложение за регламент на Съвета за съвместно закупуване на газ и механизъм за солидарност. Предстои одобряението му, което ще стане вероятно на петия извънреден Съвет „Енергетика“ на 13 декември в Брюксел.

Съвместно закупуване на газ

Страните членки ще могат да купуват съвместно газ на световните пазари. Обединеното търсене на равнище ЕС ще гарантира, че те са в по-добра позиция при закупуването на световните пазари, както и че не се конкурират помежду си.

Газовите дружества и дружествата, които потребяват газ в ЕС и в Енергийната общност (страните от Югоизточна Европа, които не са членки на ЕС – б.р.), ще представят своите нужди от внос на газ. ЕС ще наеме доставчик на услуги за изчисляване на обединеното търсене и проучване на оферти на световните пазари. Държавите членки ще изискват от националните предприятия да използват доставчика, за да обединят търсенето на обеми, равняващи се на 15% от съответните им задължения за запълване на газохранилищата за 2023 г. - близо 13,5 милиарда кубика за ЕС като цяло. Отвъд тези проценти обединяването ще бъде доброволно, но ще се основава на същия механизъм.

Дружествата могат да изберат да закупят газ чрез платформата - индивидуално или в консорциум с други от производители или доставчици на природен газ, които имат капацитет да задоволят обединеното търсене.

Дружествата са длъжни да уведомяват предварително Европейската комисия и държавите членки, ако планират да закупят повече от 5 тераватчаса на година( т.е. малко над 500 милиона кубика.

Нов референтен показател на цените

Агенцията на ЕС за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) трябва да разработи нов допълнителен референтен показател за цените, който ще осигури стабилно и предвидимо ценообразуване за сделките с втечнен природен газ (ВПГ). Това трябва да стане най-късно до края на март 2023 г. Сега много договори за газ в Европа се индексират към основната европейска борса - Title Transfer Facility (TTF). Тя обаче вече не отразява точно цената на сделките с ВПГ.

Допълнителни мерки за солидарност

Регламентът въвежда допълнителни мерки за солидарност в случай на действителен недостиг в доставките на газ. Страните членки ще могат да намалят несъщественото потребление от защитените клиенти (например отопление на открито или отопление на жилищни плувни басейни в домакинствата), за да доставят газ на основни услуги и отрасли. Основното потребление от защитени клиенти (като вътрешно отопление на домакинствата, училищата и болниците) ще бъде гарантирано при всички обстоятелства. Държавите членки ще имат свободата да определят какво представлява несъщественото потребление на газ.

Държавите членки вече ще могат да искат солидарност от други членки, когато не могат да осигурят критичните количества газ, необходими за електроенергийна си система. Изключения от правилата са основни обеми доставки на газ за защитени по линия на солидарността клиенти (домакинства, определени социални услуги), доставки на газ за електроенергия, необходима за производството и преноса на газ, някои критични инфраструктури и инсталации от решаващо значение за функционирането на военните служби, службите за национална сигурност и за хуманитарна помощ.

Обхватът на мерките за солидарност се разширява, така че да се включат държавите членки със съоръжения за ВПГ.

В определени случаи ще важат правила по подразбиране за споделяне на газ в случай на действителна извънредна ситуация. Те ще се прилагат, само ако страните членки не са сключили двустранни споразумения, определящи условията за солидарност. Досега са сключени само 6 от възможните 40 такива споразумения.

Държавите членки, които се възползват от солидарността, ще покрият пазарната цена на газа, в допълнение към съдебните или арбитражните и други непреки разходи, включително възстановяването на финансови или други щети, произтичащи от изключването на клиенти. Това ще става при условие, че те не надвишават 100% от цената на газа. Ако направят това, страните от ЕС ще могат да поискат от Комисията да реши дали се счита за целесъобразно да се предостави по-висока компенсация.