Главният архитект на община Варна неправилно е отказал да издаде разрешения за поставяне на преместваеми обекти на територията на курортен коплекс "Златни пясъци", става ясно от съобщение на Върховния административен съд.

Всъщност върховните съдии подвърждават решение на Административния съд в морската столица, което е в същия дух - в полза на търговците.

Цитира се разпоредба от Закона за управление на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), според която при наличие на представени схеми, одобрени от министъра на туризма, главният архитект трябва да издаде въпросните разрешителни. Заявява се, че и наредбата на общината за реда на поставянето им няма значение в случая:

"Наредбата за условията и реда за поставяне на преместваеми обекти на община Варна... не може да поставя на заявителите допълнителни условия...

... В конкретния случай, при постъпило заявление с одобрени от Министъра на туризма схеми за разполагане на преместваемите обекти, компетентният административен орган следва да издаде исканите разрешения."

Случаят с капанчетата на Затните се връща на административния орган за ново произнасяне. Т.е. - на главния архитект.

Ето и цялото съобщение от ВАС:

ВАС остави в сила решение на Административен съд – Варна във връзка с преместваемите обекти в КК „Златни пясъци“

Върховният административен съд остави в сила решение на Административен съд – Варна по административно дело № 1120/2022 г. С него е отменен отказ на Главния архитект на община Варна (обективиран в писмо № АУ027955ВН_001ВН/13.04.2022 г.), за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти на територията на к. к. "Златни пясъци", на основание чл. 13, ал. 3 Закона за управление на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) по представени схеми, одобрени от министъра на туризма, като преписката е върната на административния орган за ново произнасяне.

Съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 3 във връзка с ал. 8 ЗУЧК, поставянето на преместваеми обекти и съоръжения на територията на морските плажове се разрешава от главния архитект на общината въз основа на схема, одобрена от министъра на туризма. Тази норма е специална по отношение на чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията, поради което се прилага с приоритет.

По делото е установено, че са налице схеми за преместваеми обекти и съоръжения, които са одобрени на 26.06.2020 г. от министъра на туризма и между страните няма спор, че в тях фигурират процесните обекти. Липсват данни и твърдения тези схеми да са отменени или да са приети нови такива за територията на курортния комплекс.

Върховните магистрати приемат, че предвид установените факти, правилен е изводът на първоинстанционния съд за това, че разпоредбата на чл. 13, ал. 3 ЗУЧК не поставя изискване за контрол от страна на Главния архитект на общината спрямо вече одобрените от Министъра на туризма схеми, като предпоставка за издаване на разрешения за поставяне на преместваемите обекти.

Наредбата за условията и реда за поставяне на преместваеми обекти на община Варна урежда процедурата по издаване на разрешенията за поставяне на преместваеми обекти, но не може да поставя на заявителите допълнителни условия, които не са регламентирани в специалния ЗУЧК. В конкретния случай, при постъпило заявление с одобрени от Министъра на туризма схеми за разполагане на преместваемите обекти, компетентният административен орган следва да издаде исканите разрешения.