Поправка, включително след изтичане на гаранцията, вместо замяна на стоката.

Така Европейската комисия се надява да насърчи потребителите в ЕС да плибягнат до този избор. Тя представи предложение за общи правила за насърчаване на ремонта на стоки.

Очакванията са по този начин да бъдат постигнати икономии за потребителите, както и да бъдат подкрепени целите на Европейския зелен пакт. Това трябва да доведе и до намаляване на отпадъците.

С днешното предложение ще се гарантира, че повече продукти се поправят в рамките на гаранцията и че потребителите разполагат с по-лесни и по-евтини възможности за поправка на технически поправими стоки, когато тази гаранция е изтекла или когато стоката вече е амортизирана и не функционира. Вторият случай засяга продукти като прахосмукачките, а съвсем скоро ще се отнася и за таблетите и смартфоните,

Новите мерки

Предложението въвежда ново „право на поправка“.

В рамките на законоустановената гаранция от продавачите ще се изисква да предлагат поправка, освен когато тя е по-скъпа от замяната.

Извън гаранцията потребителите ще разполагат с нов набор от права и инструменти, за да се превърне поправкатав лесна и достъпна възможност:

Право на потребителите да изискват поправка от производителите за продуктите, които са технически поправими съгласно правото на ЕС. Такива продукти са например пералните и телевизорите. Така потребителите винаги ще има към кого да се обърнат, когато решат да ремонтират своите продукти;

Задължение за производителите да информират потребителя кои са продуктите, които са длъжни да поправят;

Онлайн платформа за намиране на подходяща услуга за поправка, която да свързва потребителите със сервизите и продавачите на обновени стоки в близост до тях. Платформата ще дава възможност за търсене по местоположение и стандарти за качество, с което ще подпомага потребителите да намерят привлекателни оферти и ще повиши видимостта на сервизите;

Европейски формуляр за информация за поправката. Потребителите ще могат да го изискват от всеки сервиз. Документът ще осигурява прозрачност на условията за поправката и цената й и ще улеснява потребителите при съпоставянето на оферти;

Разработване на европейски стандарт за качество на ремонтните услуги. Това ще помогне на  потребителите да разпознават сервизите, които се ангажират с предоставянето на по-високо качество. Този стандарт за „лесна поправка“ ще бъде отворен за всички сервизи навсякъде в ЕС, които желаят да се ангажират с минимални стандарти за качество, например въз основа на времетраенето на поправката или наличността на продуктите.

Как е сега

През последните десетилетия замяната обикновено е с приоритет пред поправката при повреда на продуктите. Същевременно потребителите нямат достатъчно стимули да поправят стоките след изтичането на гаранцията, отбелязват от ЕК.

С предложението поправките ще станат по-лесни и по-икономически изгодни за потребителите в сравнение със замяната на стоки. Освен това по-голямото търсене ще активизира ремонтния сектор, като същевременно ще стимулира производителите и продавачите да разработват по-устойчиви бизнес модели.

Предстои предложението да бъде одобрено от Европейския парламент и страните членки (Съвета) на ЕС.                

Брюксел взема на мушка подвеждашите екоетикети

Комисията прие днес и инициатива за т.нар. зелени твърдения. Става дума за обосноваване на твърденията за екологосъобразност. Тази инициатива ще подпомогне потребителите да подкрепят екологичния преход чрез потребителския си избор и ще попречи на предприятията да правят подвеждащи твърдения за екологичните предимства на своите продукти и услуги.

Съгласно предложението когато дружествата решат да направят „твърдение за екологосъобразност“ за своите продукти или услуги, те ще трябва да спазват минимални норми за начина, по който го обосновават и съобщават.

Предложението е насочено към изрични твърдения като например: „Тениска, изработена от рециклирани пластмасови бутилки“, „доставка с компенсация на CO2“, „опаковки, направени от 30% рециклирана пластмаса“ или „щадящи океаните слънцезащитни продукти“.

Една от целите е предприемането на мерки срещу разпространението на етикети, а също и на публични и частни екоетикети.

Предложението обхваща всички доброволни твърдения за въздействието върху околната среда, аспектите или показателите на даден продукт, услуга или на самия търговец. От него обаче са изключени твърдения, обхванати от съществуващите правила на ЕС, като например екомаркировката на ЕС или логото за биологични храни. Причината е, че настоящите закони вече гарантират, че тези регулирани твърдения са обосновани.

Преди дружествата да обявят пред потребителите някой от обхванатите видове „твърдения за екологосъобразност“, тези твърдения ще трябва да бъдат проверени от независима страна и доказани чрез научни данни. Като част от този анализ дружествата ще определят различните видове въздействие върху околната среда, които действително са от значение за техния продукт.

С предложението също така ще бъдат регламентирани екомаркировките. В момента съществуват най-малко 230 различни маркировки и има доказателства, че това води до объркване и недоверие у потребителите. Вече няма да бъдат разрешавани нови публични схеми за етикетиране, освен ако не бъдат разработени на равнището на ЕС.