Европейският парламент одобри днес споразуменията, постигнати с държавите от ЕС в края на 2022 г. по няколко ключови законодателни акта, които са част от пакета „Подготвени за цел 55 през 2030 г.“

Това е планът на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове най-малко с 55% до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г. в съответствие с Европейския законодателен акт за климата.

Социален фонд за климата

Евродепутатите одобриха създаването на Социален фонд на ЕС за климата (СФК) през 2026 г. Той трябва да гарантира, че климатичният преход ще бъде справедлив и социално приобщаващ.

Споразумението ще бъде в полза на уязвимите домакинства, на микропредприятията и на ползвателите на транспорт, особено засегнати от енергийна и транспортна бедност.

Когато бъде изцяло въведен, СФК ще бъде финансиран от тръжна продажба на квоти по Системата за търговия с емисии II (СТЕ II) в размер на 65 милиарда евро. Допълнителни 25% ще бъдат покрити от национални ресурси (приблизително общо 86,7 милиарда евро).

Реформа на Схемата за търговия с емисии

Емисиите на парникови газове в секторите на Схемата за търговия с емисии (СТЕ) трябва да бъдат намалени с 62% до 2030 г. в сравнение с нивата от 2005 г.

Чрез реформата постепенно от 2026 г. до 2034 г. се премахват безплатните квоти за дружествата. Създава се нова СТЕ II за горивата за автомобилния транспорт и сградите, с която ще се определи цена на емисиите на парникови газове от тези сектори през 2027 г. (или 2028 г., ако цените на енергията са изключително високи).

Парламентът гласува и за включване в СТЕ на емисиите на парникови газове от морския сектор в СТЕ и постигна съгласие за преразглеждане на СТЕ за въздухоплаването. Това постепенно ще премахне безплатните квоти за сектора на въздухоплаването до 2026 г. и ще насърчи използването на устойчиви авиационни горива.

Нов инструмент за изместване на въглеродни емисии

Депутатите приеха правилата за новия Механизъм на ЕС за корекция на въглеродните емисии на границите (МКВЕГ). Той трябва да гарантира, че усилията на ЕС и на световно равнище в областта на климата не се подкопават от преместването на производството от Съюза в държави с по-малко амбициозни политики.

Стоките, обхванати от МКВЕГ, са желязо, стомана, цимент, алуминий, торове, електроенергия и водород, както и непреки емисии при определени условия. Вносителите на тези стоки ще трябва да плащат всяка разлика между цената на въглеродните емисии, платена в държавата на производство, и цената на квотите за въглеродни емисии в СТЕ на ЕС.

Механизмът ще бъде въведен постепенно между 2026 г. и 2034 г. със същата скорост, с която постепенно ще се премахнат безплатните квоти в СТЕ на ЕС.

Какво предстои

Страните членки (Съветът) също трябва да одобрят официално текстовете. След това те ще бъдат публикувани в Официален вестник на ЕС и ще влязат в сила 20 дни по-късно.