Как лека-полека Черноморието се застроява? Схемите са много, но една от "вечните класики" е урбанизацията на земеделските земи - собствениците имат интерес не да обработват ниви и лозя, а да получат разрешение за застрояването им.

Особено апетитни са терените около красивите плажове. А урбанизацията на земеделски имоти е механизъм, преодоляващ формалните защити по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии на все още частично запазените околности край плажовете на Велека, Иракли, Карадере, Корал. 

Често обаче след  разрешение за строителство строеж не започва. След изтичане на 6-годишен (ако статутът е променен преди 2014 г.) или на 3-годишен (ако е след 2014 г.) срок би трябвало общинските служби по земеделие да съобщят на кадастъра, че земята губи статута си на "урбанизиран" терен и отново е земеделска. Но формално изтеклият статут "за строителство" продължава десетилетие по-късно да се използва за лобизъм в полза на планове за строежи.

Нивите, които не са застроени, но са... "урбанизирани"

Част от все още незастроените, но спорни терени, обаче са отразени в кадастъра като урбанизирани, въпреки че сроковете за застрояване са изтекли. Такива са частните гори, ниви и лозя край някои от най-живописните и частично защитени плажове - Иракли, Карадере, устието на река Велека.

От години от инициативата "Зелени закони" водим кореспонденция за изясняване на статута на имотите, за които сроковете за застрояване са изтекли. В кадастъра обаче все още те са отразени като урбанизирани, а общините и Министерството на земеделието прехвърлят помежду си отговорността за това кой трябва да съобщи на кадастъра да актуализира картите. Потърсихме съдействие и от депутата от област Бургас Даниела Божинова, която бе наш съорганизатор и за политическия дебат за защита на Черноморието през месец май.

Ето какво показват фактите след парламентарен въпрос от Даниела Божинова:

След парламентарен въпрос, Министерството на земеделието е изпълнило частично задълженията си по Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и е направило публични решенията на Комисията по земеделие към Министерството на земеделието за периода 2011 - 2016 г.

В изпълнение на ЗОЗЗ, Комисията по земеделие към Министерството на земеделието разрешава промяната на предназначението на земеделски земи с площ над 50 декара и прехвърлянето им в регулация. Това решение важи за срок от 6 години и ако не е извършено строителство, статута на земята би трябвало отново да се върне към земеделска земя и това да бъде отразено и в кадастъра. Решения за по- малки площи се вземат от областните комисии по земеделие.

Но при проверка в кадастъра се констатира, че много земи, които на практика са земеделски земи, се водят урбанизирани терени на базата на решения на Комисиите по земеделие, чиято давност е изтекла отдавна. Опазването на земеделските земи се усложнява и от факта, че обществеността има сериозни проблеми с достъпа до решенията на Комисиите по земеделие. По тази причина с поправка в Закона за опазване на земеделските земи, приета през 2011 г., се постановява, че решенията на националната и областните Комисии по земеделието са публични и се качват на техните уеб сайтове.

По неизвестни за "Зелени закони" причини голяма част от решенията, както на националната Комисия по земеделие, така и на областните Комисии, не бяха качени на техните уеб страници към края на юни 2023 г. Същевременно от Министерството на земеделието отказваха предоставяне на техни копия, мотивирайки се с интереси на трети лица и поставяха финансови изисквания за тяхното предоставяне.

По тази причина на 13.07.2023 г. депутатът Даниела Божинова запита Министерството на земеделието защо министерството и неговите структури не са осигурили изисканата публичност на решенията на Комисиите по земеделие. Към настоящата дата министър Вълев още не е отговорил, но на 17.07.2023 г. на уеб страницата на Министерството на земеделието са качени над 150 решения на Комисията за периода 2011 – 2016 г.

За съжаление не е качено нито едно решение от периода преди 2011 г. Чакаме с нетърпение устния отговор на Министър Вътев, за да разберем кога и това ще бъде направено. След наличие на документите очакваме ведомството да сигнализира кадастъра за изтеклите 6-годишни срокове и съответно да се отмени статута на нивите, лозята и горите като разрешени за урбанизиране.

Това е важна стъпка от реалната защита на плажове като Карадере, Иракли, Корал, Велека - около които има частни земеделски земи, предизвикващи апетити за застрояване. Защото природозащитният туризъм се нуждае от запазена незастроена природа - биоразнообразие и ландшафт - и около пясъка.