Карадере е един от трите обявени със закон плажа за природосъобразен туризъм, но за разлика от Иракли и Корал, е единственият останал напълно девствен. Това обаче е напът да се промени, като развоят на тези събития е на практика отдавна предизвестен. Само сериозният отпор на природозащитниците досега, както и съдебните жаления, успяваха да възпрат сериозния инвеститорски интерес в района. 

Сега община Бяла работи по изготвянето на нов Общ устройствен план (ОУП), каквито планове трябва да имат всички общини в България (парламентът вече неколкократно даваше нови и нови отсрочки за това). ОУП са а, б, в-то на всяко дългосрочно планиране, указвайки различните териториално-устройствени зони и какво е допустимо или не да се строи в тях. 

Така от местната власт организираха обществено обсъждане на ЕСКИЗ (ескизен проект за териториално устройствено развитие) на ОУП на Община Бяла, като участие в него взеха над 100 души, онлайн, в платформата Zoom. И очаквано - фокусът падна върху местността Карадере. Особено, след като стана ясно, че макар и щадящо, там все пак ще се строи.

Опорният план за ОУП бе представен от арх. Олга Дякова от обединението "Планпроект Бяла 2019", което го изготвя. Самата дискусия между Дякова, местната власт (в лицето на кмета инж. Пеньо Ненов), местни жители, собственици на имоти и курортни обекти, природозащитници и представители на неправителствени организации с желание за застрояване, продължи повече от четири часа. А становища по така представения план трябва да бъдат изпратени на общината в срок до този петък. За отбелязване е, че рядко местната власт, особено по Черноморието, организира такива широки обществени обсъждания и то на предварителен етап - т.е. не на самия план, а на ЕСКИЗ в случая.

Най-общо: стана ясно, че планът предвижда 50% редукция на предвидената урбанизация, чрез намаляване на параметрите на самото строителство. Или евентуално 60-те хиляди обитатели са "свити" до 30 000. Това обаче не означава, че ще се ревизират плановете на собствениците на земи там, като вече има и изготвени подробни устройствени планове (ПУП). 

Ясно е само, че в зона А - или 100-метровата зона от плажната ивица към вътрешността, се запазва чиста от вилни и курортни обекти. Не така стоят обаче нещата с 3-километровата зона Б. Там е предвидено курортно застрояване, макар и според плана на обединението - с двойно намалени параметри като височина, кинт и плътност на застрояването. Наложена е и забрана за промяна предназначението на лозовите масиви и на някои гори.

"Да намерим баланс между публичния и частния интерес - задачата е изключително трудна", заяви в заключение Дякова.

И тя в действителност е такава. А за Дякова стана още по-трудна, след като представи какви са плановете за "Дерето". А именно: ще има смесена зона за обществени паркове и градини - зад плажната ивица, пешеходни алеи, детски площадки, съоръжения за достъп до плажа, общински паркинги с озеленяване, преместваеми търговски обекти, заведения за хранене, медицински пунктове, душове и пр. Както и велоалея - до Обзор. 

Отделно, както стана ясно, предвидено е и курортно и вилно строителство, въпреки репликата на Дякова "в зона Б нямаме почти нищо".

Предвиденото урбанизиране на Карадере, макар и с обекти за обслужване, пешеходни алеи и пр., както и строителството в зона Б, съвсем очаквано ядоса част от участниците в общественото обсъждане, като общото между изказванията им бе, че това е единственият останал див плаж в България и този ресурс трябва да се използва, а не да се унищожава.

Проблем обаче е фактът, че при изготвянето на тази чернова на ОУП, от "Планпроект Бяла 2019" са стъпили на всички изходни данни и налични планове, в т.ч. на скандалния ПУП Бяла-север, който няма екооценка и за който съдът се произнесе, че одобрен в нарушение . И общото питане тук бе как е възможно да разработвате план, стъпвайки на този с нарушенията. "Ние стъпваме не по своя воля, а по създадена обстановка. Имаме право да се намесим само за публични обекти и за запазване на околната среда", отговори Дякова.

Тя коментира още, че това, че една зона е със особена териториално устройствена защита не значи, че не може да е урбанизирана. Има и такива върху градове - "защото това е зона за птици и те си летят където си искат". Карадере попада в Натура 2000 и в две защитени зони.

В отговор екозащитникът Андрей Ковачев предупреди, че по отношение на евродирективите е важно има или няма местообитания и няма никакво отношение дали е урбанизирана територия, земеделска или друга, а дали тези местообитания се унищожават. След което предупреди за наказателна процедура срещу България.

"В България има изключително порочна практика да се унищожават местообитанията", допълни той.

И призова да се промени проектът - да се изключат зоните по местообитанията. 

"Съобразили сме се с действащото законодателство. А и планът после подлежи на екооценка. Една гора сме я върнали като гора и не може да се сменя предназначението. Така че каквото е възможно, сме направили", отговори Дякова.

Очаква се екологичните оценки да се извършат през май. И от "Планпроект", и от общината обещаха да се съобразят с всички изпратени становища.