Едва една трета от населението в България на възраст между 16 и 74 години има поне основни цифрови умения, а едва 8 на сто от хората ги надвишават.

Това се казва в оповестения днес от Европейската комисия първи годишен доклад „За състоянието на дигиталното десетилетие на Европа“. 

В България неравномерното разпределение на цифровата инфраструктура в селските райони се нуждае от допълнително внимание. Обхватът на обществените цифрови услуги все още е нисък и затова са необходими целенасочени действия, особено за минимизиране на административния товар върху фирмите, се казва в документа.

В него все пак се отбелязва, че макар България да има нисък дял от IT специалисти – 3,8 на сто спрямо 4,6 на сто средно в ЕС, страната ни е с най-висок дял на жените, работещи в тази област – 28,9% спрямо 18,9% средно за Общността.

В доклада се отправя препоръка към страната ни да осигури цялостен подход на държавно ниво, с който да координира по-ефективно развитието, приложението и оценката на политиката на цифровото образование и да ускори допълнителното обучение на работещите.

България трябва да увеличи усилията си за инфраструктурата за свързаност, особено за разгръщане на 5G мрежата и гигабитовата свързаност, гласи друга препоръка към страната ни.

В доклада се изтъква, че цифровата трансформация на бизнеса у нас е далеч зад останалите страни членки на ЕС и в това отношение се налагат съществени усилия. Посочва се конкретно, че трябва да се предприемат допълнителни действия за повишаване на цифровата интензивност на малките и средни предприятия, въвеждането на облачни компютърни услуги, Big Data („големите данни“) и изкуствения интелект.