ЕС ще може при необходимост да запълва недостига на работна ръка чрез управление на законната миграция на квалифицирани кадри.

Това е един от четирите стълба на набора от инструменти, определящ европейския подход към демографските промени. Те се съдържат в предложение на Европейската комисия, огласено днес от комисаря по демографията Дубравка Шуица.

Внасянето на работници мигранти ще става при пълно взаимно допълване с оптимално използване на талантите от ЕС, се уточнява в съобщението.

„Предизвикателството от гледна точка на икономиката и конкурентоспособността е огромно. От тази перспектива миграцията е единственият начин за подпомагане на нашия пазар на труда“, заявява Шуица пред „Политико“.

Останалите три стълба на набора са следните:

Подкрепа за родителите чрез по-доброто съвместяване на семейните стремежи и платения труд. Това ще става по-специално чрез осигуряване на достъп до качествени грижи за децата и добър баланс между професионалния и личния живот;

• Подкрепа и предоставяне на възможности на по-младите поколения да благоденстват, да развиват уменията си, да разполагат с улеснен достъп до пазара на труда и до жилища на достъпни цени;

Овластяване на по-възрастните поколения и поддържане на тяхното благосъстояние чрез реформи, съчетани с подходящи политики на пазара на труда и на работното място.

В набора от инструменти се признава необходимостта да се вземе предвид териториалното измерение на демографските промени, по-специално в регионите, които се сблъскват с феномена на намаляване на населението и изтичане на мозъци, т.е. значителна изходяща мобилност на младите работници.

ЕК призовава държавите членки да разработят и приложат интегрирани политики за справяне с демографските промени. Те трябва и да включат демографските проблеми във всички области на политиките.

Политиките следва да се основават на местните реалности, тъй като демографските предизвикателства се различават в отделните държави членки и региони. Равенството между половете, недискриминацията и справедливостта между поколенията трябва да бъдат в основата на избора на политики.

В допълнение към регулаторните инструменти и рамките на политиката, на равнище ЕС са налични редица инструменти за финансиране в подкрепа на страните членки. Такива са Механизмът за възстановяване и устойчивост (МВУ) и Европейският социален фонд+ (ЕСФ+).

Комисията от своя страна се ангажира да укрепи базата данни и доказателствената база, по-специално чрез по-нататъшно развитие на демографския атлас. Тя ще подпомага страните от ЕС да подобрят статистическите данни за населението и жилищния фонд.