Европейската комисия реши днес да предяви иск срещу България пред Съда на Европейския съюз (СЕС).

Причината е, че страната ни не е съобщила мерките за транспониране в националното законодателство на Директивата за правата на жертвите. Крайният срок за това за всички страни членки на ЕС бе 16 ноември 2015 г. 

През януари 2016 г. Комисията изпрати официално уведомително писмо на България. През март 2019 г. Брюксел предприе последващи действия с мотивирано становище, тъй като София не бе съобщила за пълно транспониране.

След множество контакти с българските органи от 2019 г. насам и като взе предвид последните отговори на България, ЕК реши да предяви иск пред Съда, тъй като две разпоредби на Директивата за правата на жертвите все още не са транспонирани в нашето законодателство.

Той като делото се отнася до несъобщаване на мерки за транспониране на законодателна директива, Комисията ще поиска от СЕС да наложи финансови санкции на България.

Директивата за правата на жертвите е най-важният инструмент на равнище ЕС, който се прилага за всички жертви на престъпления. Тя се прилага от 2015 г., като оказа положително въздействие върху правото на жертвите на достъп до информация и подобри достъпа им до до услуги за подкрепа.

Целта на Директивата е да гарантира, че всички жертви на престъпления получават подходяща информация, подкрепа и защита и могат да участват в наказателното производство. Жертвите са признати за такива и се третират с уважение, тактичност, разбиране, професионализъм и без никаква дискриминация от всички участници, които са в контакт с тях. Специално внимание е необходимо за жертвите със специфични нужди с оглед на тяхната защита от вторично виктимизиране, отмъщение или сплашване. Тези хора имат също така достъп до специализирани служби за подкрепа и до специални мерки за защита.

През 2019 г. ЕК образува 25 производства за установяване на нарушение срещу държавите членки за непълно транспониране на Директивата за правата на жертвите. Към този момент всички производства за нарушения са приключени с изключение на това срещу България.

Същевременно ЕК продължава две от процедурите срещу България, свързани с опазването на околната среда.

От „Берлемон“ призовават страната ни да спазва законодателството на ЕС срещу замърсяването на въздуха. Комисията продължава откритата наказателна процедура, като изпраща мотивирано становище до България за неспазване на целите за намаляване на замърсяването от няколко източника (азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, серен диоксид, амоняк и фини прахови частици. Тези замърсители допринасят за лошото качество на въздуха, което води до значително отрицателно въздействие върху човешкото здраве и околната среда, пише в съобщението. България трябва да създаде национална програма за контрол на замърсяването на въздуха, за да покаже как ще бъдат изпълнени целите за намаляване на вредите.

ЕК отправя също призив до България правилно да въведе правилата на ЕС за обработката на отпадъците. Комисията открива наказателни процедури заради неспазването на изискванията за преработка и подготовка за повторна употреба на битови отпадъци.

Страната ни трябваше да въведе правилата до 5 юли 2020 г., но все още не е предприела действия. Българските закони въвеждат неправилно разпоредби за минималните изисквания за отговорността на производителите, надзора и оценката на мерките за предотвратяване на образуването на отпадъци и разделното събиране на текстил, което трябва да бъде въведено до 1 януари 2025 г.