Софийският градски съд (СГС) прие решение, с което осъжда Столичната община (СО) за мръсния въздух. С него СГС задължава "Московска" 33 в срок от 12 месеца да предприеме редица мерки "да преустанови бездействието си", като изграждане на цялостна велоалейна мрежа, изграждане на етажни паркинги в кварталите и около търговските зони, обособяване на паркове в зоните с най-голямо замърсяване. Съдът разпореди още в шестмесечен срок от влизането на решението общината да приеме правила, при които при определени условия може да не се допускат и автомобили за движение.

Делото е известно като "делото за мръсния въздух в София" и бе заведено през май 2017 г. от група граждани и неправителствени организации.

Ето и какво разпорежда СГС на Столичната община:

-  да въведе стимули за използване на алтернативни незамърсяващи методи за отопление;

- да направи оценка на предприетите до момента мерки в сектор транспорт – довели ли са те до повишаване привлекателността на обществения транспорт. Ако не – защо? Броят на ползвателите на градския транспорт намалял ли е или се е увеличил (предвид установената липса на данни за периода от 2014 г. до сега)? Ако е намалял – кои действия са довели до това?

-  да направи анализ на възможностите за изграждане на етажни паркинги в жилищните и търговските зони и увеличаване на наличните буферни паркинги (за да се намали паркирането в кални площи);

- изграждане на цялостна свързана велосипедна мрежа, която да позволява лесно и безопасно придвижване между отделните квартали;

-  анализ на възможностите за изграждане на паркове в териториите с наднормено замърсяване и/или зелени стени;

- анализ по какъв начин градското планиране влияе на качеството на атмосферния въздух. След това да използва резултатите от анализа при изготвянето на нов или при изменения на сегашния Общ устройствен план, така, че да се осигури подходящ микроклимат, който да гарантира движение на въздушните маси и внасяне на чисти въздушни маси;

СГС разпорежда още в срок от шест месеца от влизане на съдебното решение в сила СО да приеме правила, съгласно които, при определени от общината условия, да се предвижда въвеждане на всяка една от мерките по чл. 28а, ал. 1 Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), заедно или поотделно. Става въпрос за въвеждане на зони с ниски емисии на вредни вещества на територията на цялата община или на част от нея, ограничаване на употребата на определени видове горива или уреди за отопление и ограничаване на движението на моторни превозни средства или на определени категории моторни превозни средства или въвеждане на зони с ниски емисии на вредни вещества.

Как се полагат паветата?

Най-общо гражданите, завели иска, твърдят, че от началото на 2015 г. Столичната община е бездействала, като не е изпълнила задължението си по Закона за чистотата на атмосферния въздух, а именно - при замърсяване да разработи и приеме програма за намаляване на нивата на замърсителите.

Сочат и, че липсва актуален Оперативен план за мерки срещу замърсяването при неблагоприятни метеорологични условия и други фактори, не е изградена и въведена система да прогнозиране и известяване на гражданите при очаквано повишаване на нормите на фини прахови частици (ФПЧ) в атмосферния въздух, не е направено възможното за привеждане на пътната мрежа на града в състояние, което максимално ефективно да предпазва от замърсяване на въздуха. Както и че начинът по който се полагат паветата не е съобразен с изискванията за по-малко прах, след ремонт не се изчистват строителните отпадъци, не се контролира ефективно запалването на кошове за боклук и горенето на битови отпадъци на открито, а в програмите за капиталови разходи се залагат средства за изграждане на екологичен транспорт и други екологични мерки, които не се реализират всяка година.

Ищците твърдят и че въпреки замърсения въздух в София кметството продължава с плановете за изгаряне на боклук в „Топлофикация София“, въвеждайки нов, постоянен източник на замърсяване, включително с ФПЧ, за следващите 25-30 години. Става въпрос за плановете за изграждане на инсинератора, срещу който протестират и екологичните организации.

Къде е информацията?

Посочва се още, че в отделни периоди през 2016 г. - 2017 г. е имало критично високи стойности на ФПЧ 10 и ФПЧ 2.5, които са били прогнозируеми или достатъчно дълги, за да може местната власт да предприеме мерките, вменени й със закона - гореописаните горе ограничения по отношение на транспорта и горенето. Но вместо това е бездействала.

Не на последно място, ищците посочват и че СО не е информирала обществеността за замърсяването, като припомнят и премахването на измервателната станция на "Орлов мост" (мотивът тогава бе изграждането на метростанцията).  Поставените на различни места в София и интернет информационни табла за замърсяването не давали достатъчна адекватна, вярна и полезна информация на гражданите, за да могат последните да преценят какви действия да предприемат, за да се защитят. Таблата с визуализация в интернет отчитали не в рамките на последните 24 часа, а само натрупаното количество след 00.00 часа на съответния ден. Т.е. единственият начин да се разбере какво е било замърсяването през последните 24 часа бил да се проверяват данните в 23.59 ч.

И в Париж е така

Ответникът - общината пък излага съображения, че проблемът със замърсяването на въздуха не бил локален, а общоевропейски, като пред него били изправени редица държави членки на ЕС. За това свидетелствал фактът, че било налице превишаване на концентрациите на азотен диоксид в 26 зони на Германия, сред които са Берлин, Мюнхен, Хамбург и Кьолн, в 12 зони на Франция, сред които са Париж, Марсилия и Лион, 16 зони на Обединеното кралство, сред които са Лондон, Бирмингам, Лийдс и Глазгоу, а превишаване на дневните пределно допустими стойности на ФПЧ 10 се наблюдава в 28 зони на Италия, включително регионите на Ломбардия, Пиемонт, Лацио и Венето, 3 зони на Унгария, сред които Будапеща, както и в Румъния и в частност в агломерацията на Букурещ.

От СО оспорват и твърдението, че не е била приета програма - такава имало. Любопитното е, че програмата за периода 2015-2020 г. е била приета от общинския съвет през... май 2017 г., става ясно още от решението по делото. Формалната липса обаче, не означавала, че в този период СО е бездействала по отношение на задълженията си по ЗЧАВ и подзаконовите нормативни актове, нито че неприемането на подобна програма е резултат от виновно бездействие, твърдят от общината. Изпълнявали се били изтеклите през 2014 г. програми и планове.

Ответникът твърди и, че в периода, преди приемането на програмата за 2015-2020 г., е реализирал множество мерки за намаляване на емисиите на ФПЧ 10 и ФПЧ 2.5, предвидени в програмата за 2011 - 2014 г. Така например, в периода 2016 - 2019 г. било е предвидено да бъде изградено метро Етап 1 - бул. „Владимир Вазов“ - ул. „Житница“, били изградени велоалеи; били извършени текущи ремонти на пътна инфраструктура; механично почистване на улици и булеварди и др.

Мерки, мерки, мерки

Програмата за 2011-2014 съдържала общо 52 мерки, разделени на 4 групи. За мерките за подобряване на качеството на атмосферния въздух, изпълнявани от СО в периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2016, били изразходвани средства в размер на 1 295 283 515 лв. с източник собствени средства, банкови заеми и средства от ЕС.

От СО разказват още за: ремонтирани 84 бр. навеси на спирки, монтирани били 31 бр. след основен ремонт и 60 бр. нови стъклени навеси. Развити били електронните услуги, свързани с паркиране, обществен превоз, постоянна или временна организация на движение и моментни затруднения в трафика. Както и за: ремонт и подмяна на отоплителни инсталации в общински сгради, училища и детски заведения, изграждане и ремонт на пътища, велосипедни алеи, кръстовища, модернизация на светофарни уредби, в т.ч. чрез поддържане на зелена вълна, създаване и увеличаване на зелени площи, привеждане на автобусния парк в съответствие с евростандарт EURO 4. Голяма част от мерките били реализирани в периода 2011-2014 г., а друга част - през 2015 и 2016 г.

"Всяка година, включително в процесния период 2015­-2016, както и през 2017 г., СО участвала в инициативата Европейска седмица на мобилността, която се провеждала ежегодно от 16 до 22 септември под егидата на ЕК. Ответникът взел участие и в други инициативи, като от 2013 г., електромобилите паркирали безплатно в зоните за платено почасово паркиране, което били оповестено публично", четем още за общинските успехи в борбата с въздуха.

 А относно надвишаването на нормите, от СО твърдят, че такова почти не е имало. В периода 2015-2017 г., нормативно установената средногодишна стойност за ФПЧ 2.5 била превишена единствено през 2017 г. и то в един от двата измерватели пункта (Хиподрума), а нормата за ФПЧ 10, била превишена общо 7 пъти, както следва: през 2015 г. - в пункт Дружба и в Павлово, през 2016 г. - в пункт Дружба и в Гара Яна, през 2017 г. - в пункт Надежда, в Павлово и в Хиподрума.

Затвореният характер на Софийската котловина

"Затвореният характер на Софийската котловина е предпоставка за задържане на въздушните маси, за честата проява на температурни инверсии, за случаите на мъгла и безветрие. Лошите възможности за естествено разсейване на замърсителите, отделяни в атмосферния въздух, води до тяхното задържане и многократно повишаване на концентрациите им, наблюдавано особено при две ясно изразени опасни метеорологични ситуации: тихо време, придружено от радиационни температурни инверсии, при което се наблюдава едновременно повишаване на нивото на замърсяване в целия град; и устойчив вятър с посока от основните източници на замърсяване. Софийското поле, поради това, че е негативна релефна форма и поради малките си размери спрямо основните барични системи, не може да влияе съществено и да промени съществуващата въздушна циркулация в региона", зявяват още от СО в аргументацията си до съда.

Потвърждава, потвърждава

Съдът обаче постановява, че СО не е изпълнила задължението си да поддържа концентрации на ФПЧ10 и ФПЧ2,5 за периода 1 януари 2015 г. до 29 май 2017 г. в границите, като посочва и че измервателната станция на Копитото не може да се "пакетира" с останалите станции в града, тъй като там въздухът по презумпция е чист и това изкривява данните.

Приема и че има бездействие на СО за период от две години и половина, което е допринесло за наднорменото замърсяване за същия период. Тук става въпрос за приетата през 2017 г. програма при изтекла стара такава в края на 2014-а. 

СГС потвърждава и жалбата на ищците - че общината не се е възползвала от законовото си право да ограничава движението на автомобили и др., както и за липсата на информираност на обществеността.

Решението на СГС не е окончателно и подлежи на обжалване пред САС в двуседмичен срок от връчването на страните.