Съгласно общите условия съответното електроразпределително дружество дължи неустойки в случай, че клиентите останат без електрозахранване за повече от 24 часа по вина на дружеството. В случай на преустановяване на електрозахранването в резултат на повреда на електрическата мрежа по независещи от него причини, в това число и вследствие на непреодолима сила, електроразпределителното дружество не носи такава отговорност. 

Това каза министърът на енергетиката Румен Радев пред депутатите по време на изслушване в парламента.

Той обясни, че е издал две заповеди за ограничителен режим за електроснабдяването във връзка с обилните снеговалежи на 25 и 26 ноември 2023 г.

Те са били за "Електроразпределителни мрежи Запад" (ЕРМ Запад) за срок от 16:15 часа на 27 ноември до 24:00 часа на 29 ноември и "Електроразпределение Север" (ЕРП Север) за периода от 20:50 часа на 27 ноември до възстановяване на снабдяването, но не по-късно от 20:50 часа на 29 ноември. За двете издадени заповеди министърът е уведомил Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и Европейската комисия.

Радев говори пред депутатите във връзка с изплащане на компенсации на населението, оставено без електрозахранване през снежния по-минал уикенд.

Постъпилите искания от двете дружества за ограничителн режим са били резултат от възникналите аварии в електроразпределителните мрежи и нарушаването на електроснабдяването в резултат на тежките метеорологични условия – ураганен вятър, снегонавявания и нарушена инфраструктура.

От "Електроразпределение Юг" не беше входирано такова искане, тъй като те успяха в рамките на тяхна вътрешна процедура по ограничителен режим да отстранят много по-малкото на брой щети, обясни министърът. 

Той посочи, че съгласно Наредба номер 10 от 2004 г. за реда за въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ, при възникване или за предотвратяване на аварии, електроразпределителното дружество има право да разпореди временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяване с електрическа енергия до 48 часа.

Радев допълни, че когато електроразпределителното дружество не е в състояние да осигури снабдяване с електрическа енергия за повече от 48 часа, което е в резултат на непреодолима сила или за предотвратяване на аварии в електроразпределителната мрежа, се въвежда ограничителен режим за снабдяване с електрическа енергия. Ограничителният режим се въвежда със заповед на министъра на енергетиката в срок от 24 часа от постъпването на мотивирано предложение от ЕРП за територията на цялата страна или за части от нея. То винаги е придружено със становище и от оператора на електроенергийната система.

"В конкретния случай всички горепосочени изисквания на Наредба 10 са спазени", изтъкна министърът на енергетиката.

Председателят на КЕВР Иван Иванов, който също се яви на изслушване в Народното събрание заедно с министъра на енергетиката, заяви, че енергийните дружества не са задължени да изплащат обезщетения за щетите в резултат на ограничителен режим. По думите му това означава, че КЕВР трябва да извърши съответната проверка с оглед компенсиране на потребителите в периода след ограничителния режим. 

Иванов допълни, че задълженията на трите ЕРП, съгласно закона и подзаконовите нормативни документи до въвеждането на ограничителния режим, са две. Първото е, че за градските райони всяко едно от електроразпределителните дружества трябва в двучасов срок да въведе организация за възстановяване на електрозахранването.

"В извънградските райони този срок е не повече от 4 часа. Съгласно общите условия дружествата, при положение че не могат до 8 часа да възстановят електрозахранването, са задължени да уведомят клиентите си за това чрез обявление в средствата за масова информация.

След изтичане на срока на ограничителния режим започват да текат срокове за предприемане на действия, които са свързани с обезщетенията, които дружествата трябва да изплатят на клиентите.

Ако в рамките на 24 часа след изтичане на ограничителния режим не е преодоляна аварията и електрозахранването не е възстановено, се заплаща еднократна сума от 30 лева на всеки клиент. За всеки следващи 12 часа – от 36 часа нагоре, се заплаща по 20 лева на всеки клиент", посочи председателят на КЕВР.

Пред дни нарочна инструкция - как гражданите да си търсят правата при развилата се ситуация, написа омудсманът Диана Ковачева. Тя поргозира точно това: че ЕРП-тата ще опитат да се скрият зад извинението за форсмажор, а всъщност имат задължение да си поддържат мрежите и да кастрят клоните на дърветата