И. ф. главният прокурор Борисланв Сарафов предлага на Висшия прокурорски съвет образуване на дисциплинарка и наказание - уволнение за Адалберт Кръстев. Той е шеф на Военно-окръжна прокуратура-София, на която Сарафов отдавна е "вдигнал мерника" и публично критикува, че не работи.

Нещо повече - цитират се резултати от проверка от екип прокурори от Върховна прокуратура и от Военно-апелативна прокуратура на дейността на Военно-окръжна прокуратура-София за цялата 2022 и половината 2023 г.

Макар и за този недълъг период има интересни констатации:

74 преписки и досъдебни производства са били разпределени на дежурен прокурор във ВОП-София в противоречие с утвърдените в системата на прокуратурата правила за случайно разпределение.

Така са разпределени и 15 преписки по изпълнение на присъди (след окончателното произнасяне на присъдата, привеждането й в изпълнение също е задължение на прокуратурата, б.р.).

И старата болка - обособяването на "правилните хора" в спецотдели:

Сас заповед на Кръстев са били "обособени и групи при военните следователи за случайно разпределение на делата, което е извън рамките не само на утвърдените в Прокуратурата на Република България вътрешни правила за работа, но е и в нарушение на Закона за съдебната власт и правомощията на следователите към онзи момент".

Според проверяващите Кръстев по едно свое дело не е упражнявал надзор. Но пък - които актове на колегите не му харесват, е пращал нарочно на Апелацията, като...

"... е изготвил и десетки немотивирани предложения до Военно-апелативна прокуратура-София за извършване на инстанционен контрол на актове на прокурори от ВОП-София. В тях той посочил, че след „лична проверка“ е установил, че законът не е приложен правилно."

Най-забавното обаче е друго: в контекста, че от години Военна прокуратура е критикувана, че нищо не работи, а натовареността й на места над 10 пъти по-ниска от тази на най-натоварените прокурори... 

"... са изисквани документи (заверени копия от заповеди за командироване и съответни финансово-отчетни документи) от държавни институции и е било разпоредено материали за всяко командировано лице или договор да се завеждат под отделен номер като отделна преписка. В резултат на писмата са били образувани 1561 преписки във ВОП-София, което е довело до изкривяване на данните за натовареността на прокурорите."

Казано просто - ВОП е превръщала в преписка всяка командировка, и така е "оправила" статистиката за работа както на себе си, така и на военните прокуратура в страната като цяло.

Запоследно Адалберт Кръстев влезе в светлината на прожекторите, кагота се озова дори преди полицията на местопроизшествието, когато Георги Семерджиев помете смъртоносно две момичета на 5 юли 2022 г. до хотел "Хемус". Той после бе разпитан в рамките на делото в качеството на свидетел, но заяви, че бил с приятели и просто видял ПТП-то и се намесил, за да подсигури правилни оперативно-следствени действия да идването на дежурен прокурор.

Ето и пълния текст на прокурорското съобщение от днес:

И.ф. главен прокурор на Република България Борислав Сарафов внесе предложение до Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, да образува дисциплинарно производство срещу административния ръководител на Военно-окръжна прокуратура-София Адалберт Кръстев и да му наложи наказание - дисциплинарно освобождаване от длъжност.

Предложението е направено въз основа на доклад за резултатите от комплексна проверка, извършена от екип прокурори от Върховна прокуратура и от Военно-апелативна прокуратура на дейността на Военно-окръжна прокуратура-София за периода 01.01.2022 г. - 30.06.2023 г. При ревизията са констатирани многобройни нарушения и неизпълнение на задължения от Кръстев.

Проверяващият екип е установил нарушения на принципа на случайния подбор при разпределението на дела. 74 преписки и досъдебни производства например са били разпределени на дежурен прокурор във ВОП-София в противоречие с утвърдените в системата на прокуратурата правила за приложение на разпределението на преписките и досъдебните производства на принципа на случайния подбор. Пак в нарушение на тези вътрешни правила са били разпределени и преписки по изпълнение на 15 присъди, получени във Военно-окръжна прокуратура-София в периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2023 г.

Със заповеди на административния ръководител са били обособени и групи при военните следователи за случайно разпределение на делата, което е извън рамките не само на утвърдените в Прокуратурата на Република България вътрешни правила за работа, но е и в нарушение на Закона за съдебната власт и правомощията на следователите към онзи момент да осъществяват разследване само по досъдебни производства, но не и по преписки.

При проверката е установено, че са изисквани документи (заверени копия от заповеди за командироване и съответни финансово-отчетни документи) от държавни институции и е било разпоредено материали за всяко командировано лице или договор да се завеждат под отделен номер като отделна преписка. В резултат на писмата са били образувани 1561 преписки във ВОП-София, което е довело до изкривяване на данните за натовареността на прокурорите, включително на данните за средната натовареност на всички окръжни прокуратури.

В хода на ревизията е станало ясно, че по дело, по което Кръстев е бил наблюдаващ прокурор, не е упражняван постоянен надзор за своевременно провеждане на разследване срещу офицери от Министерството на отбраната и цивилни лица за разгласяване на класифицирана информация, което е довело до неоправдано забавяне на досъдебното производство.

В нарушение на ЗСВ административният ръководител на Военно-окръжна прокуратура-София е изготвил и десетки  немотивирани предложения до Военно-апелативна прокуратура-София за извършване на инстанционен контрол на актове на прокурори от ВОП-София. В тях той посочил, че след „лична проверка“ е установил, че законът не е приложен правилно и постановлението е необосновано. Така не е било изпълнено задължението административният ръководител да не изразява становища по дела и преписки, които не са му възложени.

Главният прокурор Борислав Сарафов посочва в предложението си до Прокурорска колегия на ВСС, че „предвид многобройните дисциплинарни нарушения, извършени от административния ръководител на Военно-окръжна прокуратура-София и системното неизпълнение на служебните му задължения“ предлага на прокурор Кръстев да бъде наложено наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност“.