Молбите за убежище трябва да се разглеждат по-бързо, включително на границите на ЕС, а връщанията да се извършват по-ефективно.

Страните членки могат да избират дали да поемат отговорност за кандидатите за убежище, да правят финансови вноски, или да предоставят оперативна подкрепа.

Това е част от приетите днес от Европейския парламент в Брюксел 10 законодателни текста за реформиране на европейската политика в областта на миграцията и убежището. Те бяха договорени с държавите членки през декември 2023 г.

Солидарност и отговорност

За да се подпомогнат държавите от ЕС, подложени на миграционен натиск, другите страни членки ще трябва да дадат своя принос, като преместят кандидатите за убежище или лицата, ползващи се с международна закрила, на своя територия, като участват финансово или предоставят оперативна и техническа подкрепа. Критериите, съгласно които дадена държава членка е компетентна за разглеждането на молби за международна закрила (т.нар. Дъблински правила), също ще бъдат актуализирани.

Справяне с кризисни ситуации

С Регламента за справяне със ситуации на криза и форсмажорни обстоятелства се създава механизъм за реагиране при внезапно увеличаване на броя пристигащи, като се гарантира солидарност и подкрепа за държавите членки, изправени пред изключителен приток на граждани на трети държави. Новите правила ще обхващат и инструментализирането на мигрантите, т.е. когато те се използват от трети държави или враждебни недържавни участници за опити на дестабилизиране на ЕС. Такъв бе случаят със струпване на мигранти в Беларус по границите с Латвия, Литва и Полша.

Скрининг на граждани на трети държави по границите на ЕС

Лицата, които не отговарят на условията за влизане в ЕС, ще бъдат подложени на процедура за предварителен скрининг, включително установяване на самоличността, събиране на биометрични данни и проверки на здравето и сигурността, в рамките на период до седем дни. Държавите членки ще трябва да създадат независими механизми за наблюдение, за да гарантират зачитането на основните права.

По-бързи процедури за предоставяне на убежище

В целия Европейски съюз ще бъде установена нова обща процедура за предоставяне и отнемане на международна закрила. В бъдеще обработването на молбите за убежище на границите на ЕС ще трябва да протича по-бързо, с по-кратки срокове за неоснователни или недопустими молби.

Регламент за "Евродак"

Данните на лицата, пристигащи незаконно в ЕС, включително пръстови отпечатъци и портретни снимки на навършилите 6 години, ще бъдат съхранявани в реформираната база дакткилоскопични данни „Евродак“. Органите ще могат да регистрират и дали някое лице може да представлява заплаха за сигурността, дали е проявявало агресия или е носело оръжие.

Квалификационни стандарти за признаването на статут

Парламентът подкрепи нови единни стандарти за всички държави членки за признаването на статут на бежанец или статут на субсидиарна закрила, както и по отношение на правата, предоставени на лицата, които отговарят на условията за закрила. Държавите членки следва да оценяват положението в страната на произход въз основа на информация от Агенцията на ЕС в областта на убежището, а статутът на бежанец ще бъде преразглеждан редовно. Кандидатите за закрила ще трябва да останат на територията на държавата членка, която отговаря за тяхната молба или в която е предоставена закрилата.

Приемане на кандидати за убежище

Държавите членки ще трябва да гарантират равностойни стандарти за приемане на търсещите убежище лица, например по отношение на жилищното настаняване, училищното образование и здравеопазването. Регистрираните кандидати за убежище ще могат да започнат работа най-късно до шест месеца след подаване на молбата. Условията на задържане и ограничаването на свободата на движение ще бъдат регулирани, за да възпира движението на кандидатите из ЕС.

Безопасен и законен път към Европа

Съгласно нова рамка за презаселване и хуманитарно приемане държавите членки ще предложат да приемат на доброволна основа признати от Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) бежанци от трети държави, които ще пътуват до територията на ЕС по законен, организиран и безопасен начин.

Какво предстои

След като пакетът бъде официално одобрен от страните членки (Съвета) на ЕС, законите ще влязат в сила след публикуването им в Официален вестник. Очаква се регламентите да започнат да се прилагат след две години. Що се отнася до Директивата за условията на приемане, държавите членки ще разполагат с две години, за да въведат промените в националното си законодателство.