България трябва да доразвие подхода си за справяне с енергийната бедност.

Това се казва в препоръките, отправени от Европейската комисия към проекта на актуализирания  национален план в областта на енергетиката и климата на страната ни.

Същевременно ЕК приключи процедурата по установяване на нарушение срещу България. Тя бе започната през декември 2023 г. за това, че не сме представили своя план.

Комисията настоява България да направи оценка на ситуацията на семействата, които в момента са в енергийна бедност, и да посочи конкретни цели за намаляването на броя им. Страната ни също така трябва да даде допълнителни подробности за сроковете за потенциалните мерки, които ще предприеме в тази насока, както и за финансовите ресурси, които ще използва в социален план и като структурни енергийни мерки.

България трябва също да обясни как разгръщането и прилагането на мерките за енергийна ефективност се очаква да донесе облекчение в тази насока. Освен това властите ни трябва да обяснят подробно как и докога смятат да се откажат окончателно от субсидирането на изкопаемите горива. Те трябва да посочат и как планират да загърбят твърдите изкопаеми горива при производството на енергия, като дадат пояснение за свързаните с това ангажименти и мерки.

От ЕК изискват още България да обясни как ще продължи с диверсификацията на газовите доставки и да насърчава намаляването на потреблението на газ до 2030 г., а също и как ще укрепи устойчивостта на енергийната система, особено какви цели ще си постави за развиването на складове за съхраняването на енергия.

Страните членки на ЕС трябва да представят в Комисията окончателните си планове до 30 юни.