Страните членки (Съветът) на ЕС приеха директивата, с която се насърчава поправката на дефектни стоки вместо тяхната замяна.

Директивата включва възможността производителите да поправят продуктите, които подлежат на ремонт по законодателството на ЕС, наличие на доброволна поправка заедно с ясна информация за процеса като срокове и цени, европейска платформа, на която потребителите ще могат лесно да намерят такива услуги, както и удължаване на законовата гаранция с още 1 година, ако потребителят избере поправка вместо замяна.

След като Директивата бъде подписана от председателите на Европейския парламент и на Съвета, тя ще бъде публикувана в Официалния вестник на ЕС и ще влезе в сила 20 дни след това. Страните членки ще имат 2 години, за да я транспонират в националните си законодателства.