Новата организация на движение по софийските булеварди "Витоша", "Патриарх Евтимий" и ул. "Фритьоф Нансен" трябва да се прекрати. Това е окончателното решение на Върховния административен съд по делото срещу Столична община.

То е вследвие на обвиненията, че зам.-кметът по транспорта Илиян Павлов е променил движението, без да спази изискванията.

ВАС потвърждава решението на предишна инстанция - че липсва генерален план на движение, нововъведенията не са минали през съгласувателна процедура и не са одобрени от Столичния общинския съвет по предложение на кмета.

Самият Васил Терзиев многократно застана до екипа си след обвиненията срещу тях и твърденията на много софиянци, че това само натоварва допълнително движението в идеалния център. Терзиев досега единствено призна, че от общината лошо са комуникирали промените. Въпреки това анонсира разработката на нов проект от работна група.

От съда подчертават още, че една от тезите на защитата - че някои промени могат да се правят без следване на тази процедура - е вярна. Това е, когато промените не влизат в противоречие с действащия генерален план за движение - но такъв няма.

"Това изключение обаче е приложимо само когато се касае за частично несъответствие с действащия генерален план, какъвто се каза по-горе, че няма", пише в решението на съда.

А покрай решението на долната инстанция Терзиев подчерта, че екипът му е уверен в закоността на своите действия.

"Аз вярвам в целесъобразността на този проект и че промените, които се правят, в дългосрочен план са за добро и това, което понякога се изпуска, е че това е само една малка част от промените, които се правят", заяви.

Кметът все пак заяви, че ако ВАС реши, че са направили грешка, веднага ще изпълнят решението на съда.

Решението на ВАС е окончателно.

Ето и оригиналното прессъобщение от днес:

ВАС окончателно: Столична община да прекрати новата организация на движениие по бул.“Витоша“, бул.“Патриарх Евтимий“ и ул.“Проф. Фритьоф Нансен"

Върховният административен съд остави в сила разпореждане № 5390 от 16.05.2024 г. по административно дело № 4553/2024 г. на Административен съд София – град. С него първоинстанционният съд е разпоредил да бъдат безусловно прекратени действията извършвани от длъжностни лица от Столична община, разпоредени от зам.-кмет по транспорт Илиян Павлов по въвеждане на нова постоянна организация на движението в гр. София по бул. “Витоша“, бул.“Патриарх Евтимий“ и ул.“Проф. Фритьоф Нансен" чрез разчертаване на нова пътна маркировка, поставяне на пътни знаци, преградителни съоръжения и т.н.

Първоинстанционният съд е приел, че липсата на актуален генерален план за организация на движението за процесния участък, както и за цялата община обуславя извод за неоснователно извършване на действия по въвеждане на нова постоянна организация на движението на посочените локации. Съдебният състав е установил и приел, че не са спазени изискванията на чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № РД-02-20-2 от 24.10.2022 г. за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване, а именно не е проведена съгласувателна процедура на предварителния проект на Генерален план за организация на движението /ГПОД/, разписана в девет точки. Не е изпълнено и изискването по ал. 2 - окончателният проект на плана да е одобрен от общинския съвет по предложение на кмета, придружен от протокола на ЕСУТ за приемане на окончателния проект. 

Върховните магистрати приемат, че първостепенният съд правилно е приел, че актът не е достатъчен да обоснове извършваните действия, като настоящият състав излага допълнителни мотиви. Действително в Наредбата е разписано изключение в чл. 10, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 5, според което се допуска съгласуване и одобряване по реда на съответната общинска наредба за организиране на движението на самостоятелен план за организация на движението/проект за организация и безопасност на движението в населените места (ПОБДНМ), който частично не съответства на действащия генерален план за движение, стига да не е в противоречие с основните му схеми. Това изключение обаче е приложимо само когато се касае за частично несъответствие с действащия генерален план, какъвто се каза по-горе, че няма, следователно тази възможност е напълно неприложима.

Последният Генерален план на Столична община е приет с Решение № 115 на СОС по Протокол №11 от 08.03.2012 г. Към момента на извършваните фактически действия по новата организация на движението, периодът на действие на този план е изтекъл, следователно няма действащ план. Липсата на действащ Генерален план за организация на движението за Столична община или за процесния участък, съгласно който да се извършват действията по въвеждане на нова постоянна организация на движението на трите булеварда в центъра на столицата.

Не е налице законова норма или административен акт, въз основа на който се извършват фактическите действия, поради което същите са лишени от основание и правилно съдът е разпоредил тяхното прекратяване. 

Касационният състав на ВАС приема, че първоинстанционният съд е постановил правилно разпореждане, което следва да бъде оставено в сила.

Определението по административно дело № 5835 от 2024 г. на ВАС е окончателно.