Владимира Янева и две от заместничките й – Петя Крънчева и Богдана Желявска са подписвали еднолични заповеди кой поименно да замести отсъстващ съдия-докладчик или член на състав, без никакви мотиви. Определянето не е извършвано чрез програмата за случайно разпределение. От различните компютри на Софийския градски съд (СГС) са излизали различни данни. 

Зам.-председателката на съда и ръководител на Наказателното отделение (НО) Петя Крънчева издала писмена заповед определени дела да се завеждат в деловодството на следващия ден от постъпването им.

Когато някои съдии очевидно са били пренатоварени, това не е взимано под внимание, за да бъдат изключвани от разпределението на още и още дела (както е известно, свръхнатоварването е един от перфидните способи за манипулации – това на практика обрича дадени магистрати никога да не могат да получат добра атестация и да растат в кариерата, б.а.).

В Наказателното отделение последната версия на Law Choice 4.0 е въведена със закъснение от една година.

Всичко това са част от най-“леките“ констатации в доклада, публикуван днес от ВСС и изготвен от комисия от 12 членове на съвета. Той касае работата на Софийския градски съд и бе направен експресно за около 2 месеца. 

Защо най-леките констатации ли? Ами четете нататък...

Как зам.-шефката на съда си намери работа за една нощ?

В хода на проверката, извършена от ВСС, за разпределението на делото за несъстоятелност на КТБ е установено, че в Наказателно отделение на СГС, въпреки решение на Съвета на ВСС през 2014 г. не е въведена и използвана версия 4 на програмния продукт за случайно разпределение на делата LawChoice. Съответно протоколите за разпределяне на делата в отделението през цялата 2014 г. не са били изпращани в поддържания от ВСС централен архив за протоколите за случаен избор. Обективна причина за неизпълнението на решението на Съвета не е установена, нищо че на изслушването си ръководителките на градския съд изтъкнаха, че имало технически пречки. Това е опровергано от факта на последващото безпроблемно въвеждане на новата версия на продукта от ІТ специалистите в СГС и без помощ от другаде. Версия 4 на програмата за случаен подбор е въведена с цяла година закъснение.

Част от реквизитите на тези протоколи са индивидуалният процент за разпределение на дела на всеки един от съдиите и  броят на разпределените до момента дела и техният приравнен брой към 100 % индивидуален процент на разпределение - четем още в доклада.

Съдиите от Наказателно отделение на СГС забелязват, че от първите работни дни на януари 2015 г. съдия Петя Крънчева е с определен 0 % за разпределение на второинстанционни дела, както и с 0 % за разпределение на първоинстанционни „стандартни” дела. На 9.02.2015 г. по този начин е било разпределено последното за деня второинстанцинно „стандартно” дело и е видно, че към този момент съдия Крънчева е била с 0 % разпределение на такива дела, съответно - 0 броя разпределени й такива дела от началото на годината.

На 10.02.2015 г. първото за деня второинстанционно „стандартно” дело е ВНОХД № 550/2015 г. От протокола за неговото разпределение, наличен в сървъра на ВСС, личи че към този момент съдия Петя Крънчева вече е с определени 40 % т.е. - че има разпределени 4 бр. такива дела. Приравнени към 10, това означанва 40 % натовареност. Видно обаче от приложената справка от деловодната система на СГС, сред наказателните дела с номера от 539 до 549, няма второинстанционни такива, които да са били разпределени на съдия Крънчева", констатира комисията на ВСС.

Съдия Петя Крънчева е подписала протокола за разпределяне на ВНОХД № 550/2015 г., както и всички последващи протоколи за разпределение на второинстанционни дела, в които е удостоверено несъответстващото на действителността обстоятелство, че са й били разпределени 4 бр. въззивни дела. "Тези обстоятелства сочат, че е възможно да се манипулират изходните данни за разпределяне на делата от програмата LawChoice 4.0 и по този начин да бъде изключван от разпределение съдия, спрямо който привидно е постигнато разпределение на брой дела, надвишаващо дори разпределените на останалите съдии", пише в заключенията на комисията.

На 12 февруари Крънчева направила същото и с едно първоинстанционно дело, с което е симулирала дори 50 % натовареност (защото базата е била 2 дела, б.а.).

Проверката потвърждава информация, изнесена в сайта „Бивол“, че дори съдебните заседатели, участващи в съставите, председателствани от съдия Петя Крънчева, не са определени по случайния принцип чрез жребий с  Law Choive. Който и номер на дело да въведеш – по нейните дела все излизали едни и същи заседатели. Подобно явление не се наблюдава в нито един друг състав на НО, отбелязват проверяващите.

Въпреки многократните настоявания на съдиите, чак в края на 2012 г. Крънчева издала заповед жалбите по наложени парични гаранции да се разглеждат от дежурен съдия - дотогава тя посочвала кой да гледа дадена парична гаранция. 

Според заповедта от месец декември 2012 г. тези дела пак се разглеждат от дежурни съдии, но пък... продължават да се разпределят от съдия Крънчева, констатира проверката.

Сред най-“умилителните“ констатации е тази как на изслушванията пред ВСС на 23.01. и 26.01.2015 г. (когато вече избухнаха сканадлите с френския посланик и др.) се явили съдиите от НО Пенка Велинова, Мариета Райкова, Наташа Николова, Петър Гунчев, Снежанка Кьосева, Антон Урумов и Даниела Стоичкова. Те заявили, че нямат проблеми с комуникацията с ръководството на съда и отделението, че нямат проблеми в организацията на отделението и администрирането и разпределението на делата. Според тези съдии, без да споменават конкретни факти, организацията в съда е добра и дори и да има проблеми, те са незначителни и не са сериозни. Любопитното е, че всички изпратени на изслушването магистрати са... командировани в СГС.  (ВСС пропуска да спомене в доклада си какви ли чувства изпитваш, когато от „края на света“ с един подпис ръководството те е комнадировало в най-важния окръжен съд в страната, б.р.).

Задачата Богдана Желявска (шеф на Гражданското отделение) да разпределя делата и в Търговското (т.е. - фирмените дела) е още със заповед от 28 август 2009 г., става ясно от доклада. Това продължава и след встъпването на Владимира Янева като председател на СГС със съгласието на ръководителя на ТО.

В голям брой случаи случайното разпределение както на гражданските, така и на търговските дела практически е осъществявано от съдебните помощници, констатира комисията от ВСС. През 2013 г. ВСС препоръчва на всеки 6 месеца да се правят проверки относно спазването на принципа на случайното разпределение на делата. За периода 2013 и 2014 г. няма извършени такива проверки.

И в Търговското отделение непрекъснато с вътрешни заповеди се е променял процентът натовареност на определени състави, което рефлектира на намаляване или увеличаване на новоразпределените дела. 

Как фалитите отиват все при едни съдии?

Видно от справката на ВСС, през 2011 г. най-голям брой постъпления по дела за несъстоятелност отива в един състав – VІ-6.
При положение, че през 2013 г. и през 2014 г. са правени проверки и ръководството е реагирало на всяко предложение за промяна процента натовареност, няма обяснение големият брой разпределени дела за несъстоятелност през 2013 г. на VІ-8 състав и през 2014 г. на VІ-13 състав, въпреки, че през 2013 г. VІ-8 състав е бил изключен изцяло за последното тримесечие. Постъпленията на делата за несъстоятелност на тези състави са прекомерни и надвишават значително останалите състави, констатира още проверката.

От ВСС намират още, че по жалби на страни Инспекторатът за периода 2012 – 2014 г. е правил проверки на търговски състави с титуляри: Костадинка Недкова, Жаклин Комитова и Румяна Ченалова. Срещу търговските съдии Ченалова, Ася Събева, Св. Михайлов, Н. Алексиева, Д. Добрева са постъпвали сигнали във ВСС, свързани и с администрирането на делата. 

Обстоятелството, че само срещу едни и същи търговски съдии има сигнали, за разлика от другите в ТО, може да е факт, насочен и към недобра организация на работа или професионален опит на съдията, доколкото при същата натовареност и условия за другите търговски съдии няма такива, но не е основание за неблагоприятни съвпадения, обосноваващи съмнения в тяхната дейност, констатират проверяващите.

Ето и два абзаца от проверката за Гражданското отделение, ръководено от Богдана Желявска. От ВСС наблюдават, че въпреки многото жалби на магистрати за лош диалог, пренебрежително отношение към исканията им за събрания, остри реакции и „неподходящ тон“... 

„... Изслушаните съдии – Пенка Велинова, Валентина Ангелова, Петя Георгиева, Ивайло Родопски, Тодор Тодоров (командирован от Районен съд гр.Шумен), Николай Чомпалов (командирован от Софийски районен съд), командировани в СГС, като посочиха различни мотиви за заявеното от тях желание за командироване в СГС, изразиха удовлетворение от проявеното към тях професионално и лично отношение от административните ръководители.

Съдиите Виктор Вълков и Стефан Шекерджийски, към настоящия момент съдии в Софийски районен съд заявиха, че след непродължителен период от време са били откомандировани, без да са им известни мотиви на административното ръководство. Според данните в Акта за резултати от извършена проверка на СГС, въззивно отделение, през проверявания период съдия Вълков е решил 99,41% от общия брой дела, разпределени му за разглеждане, при средно около 60% за съдиите в това отделение.“ 

Не е чудно продължението: че ВСС не открива в ГО вътрешни правила, които да следят и изравняват натовареността на съдиите, как се избира на кого да се възлагат нови дела, а също и ясни мотиви за заместване при отпуски, командироване и откомандироване.

Дават се примери със съдии, които са посочвани в 9.00 и 9.30 ч. - точно преди самото дело, без въобще да са запознати с него. 

Изводът по отношение на регулиране процеса на заместване на гражданските съдии в СГС е, че въпросът преобладаващо се решава субективно, ad hoc, без да се отчитат релевантните обективни обстоятелства – напр. налична своевременна информация за необходимост от заместване, честота на заместванията, натовареност и пр., което води до значителни затруднения за съдиите да се подготвят качествено и своевременно за съдебното заседание, съответно води и до непропорционално натоварване на съдиите в отделенията. 

По молбите за освобождаване от държавна такса... Желявска също се произнасяла лично, констатират още от ВСС. Молбите въобще не отивали за разглеждане при съответен съдебен състав и това било „трайна практика“.

По отношение на равномерната натовареност се дава пример, с Гражданска колегия – въззивни състави. Справката за 2014 г. сочи, че най-големият брой новообразувани дела е получил младши съдия - 168 дела, а най-малко старши съдия със 113 дела.
Затова пък мл.съдиите Лаловска, Хаджимаринска, Иванова Болгукова и Дранчовска „нямат постъпили дела, причината за което не е ясна“. 

Ето и още един (от многото) щрих от това как ви се пада „случайно съдия“ - изваждането от графика при дълги отсъствия.

Въпреки продължителното отсъствие на съдия Рени Коджабашева – председател на ІV-Б въззивен граждански състав от 23.05.2013 г., едва със заповед от 25.07.2013 г. се спират постъпленията на дела за нея до 31.10.2013 г., и едва със заповед от 19.08.2013 г. се определя график за разглеждане на т.нар. „ежедневния доклад” на състава. До 13.11.2013 г. заповедите за заместване на съдия Коджабашева в съдебни заседания са издавани поотделно за всяко заседание отделно, въпреки че е известно продължителното й отсъствие отдавна, констатира се в доклада.

... Т.е. - близо 6 месеца съдии се пращат в състава „на ръчно управление“ от шефката.

В Наказателното отделение все още залежават дело от 1999 г. за престъпление, извършено през 1990 г., такова от 2005 г., което си чака още съдебна поръчка от Китай и трето – от 2008 г. с девет подсъдими и 178 (сто седемдесет тома, от които 33 – секретни).  

Най-фрапиращо е положението със съдия Румяна Ченалова, която има ЧНД (частно-наказателно, б.р.) по чл. 72 от НПК от 2011 г. и няма произнасяне, пише още в доклада.

Казусът: Желявска гледа делото „Желявска“

В доклада е залегнал и абсурдният казус, при който самата Богдана Желявска заведе дело като частен ищец срещу медия, писала за произнасянето й по освобождаване от такси. Исковата молба е от 22 януари т.г., като тя си прави отвод от разпределянето и предоставя Владимира Янева да определи кой да „тегли“ жребия. Това е друг зам.-председател на съда - Николай Димов, а на 23 януари Law Choice изтегля съдия Петя Георгиева. „От разпределението обаче няма данни да е изключена съдия Желявска, видно от самия протокол за разпределение“, констатира абсурда ВСС.

По-натам Георгиева се отвежда, а при втория жребий тя и Желявска поне са изключени от потенциалните възможни съдии по казуса. Пада се Иванка Иванова, тя също прави отвод, после се пада съдия Георги Иванов, за който не е намерено определение да си прави отвод, но... на 6. 02. е проведено ново радзпределение. Делото се пада на съдия Геновева Николаева, която се отвежда, после е съдия Марина Райкинска, докато... на 10 февруари самата ищца Богдана Желявска оттегля иска.

Иначе и относно „нейното“ Гражданско отделение констатацията на проверяващите е недмусмислена:

В това отделение има голям брой командировани съдии, преимуществено от ниво районен съд. Тези съдии правораздават в СГС по материя, която не са разглеждали дела в районните съдилища и на практика те се учат там.

На над 4 страници ВСС се занимава

поименно със съдия Румяна Ченалова,

чиито практики са станали „публично достояние не само в РБ, но и в ЕС“ (по думите на проверяващите).

"На този магистрат във времето са разпределени за разглеждане дела като САПАРД, СОЛО, НОХД № 5249/2011 година, за които има констатации, че са допуснати нарушения в администрирането им. Тези факти налагат извода, че ръководството на СГС се налага да извърши задълбочена проверка във връзка с администрирането на делата по разпределение на съдия Ченалова, а с оглед и на обстоятелството, че същата е отстранена за шест месеца с решение на ВСС, е необходимо и разумно да бъде извършена пълна инвентаризация на делата, които са й били разпределени както в НО, така и в ТО. Констатациите на временната комисия във връзка с дейността на съдия Ченалова налагат спешно извършването именно на тази дейност по инвентаризация на поверените й за разглеждане дела.

Със заповед на председателя на СГС, Владимира Янева, въпреки че Ченалова е спечелила конкурс за наказателен съдия, същата е била преместена в Търговско отделение по нейно желание. Председателят на съда, при изслушването пред ВСС, обясни, че това разместване се е наложило, за да бъде „разтоварена“ съдия Ченалова, предвид разглеждане на НОХД № 5249/2011 г. с подсъдим ******** (Алексей Петров, б.р.) и още петима други подсъдими. Така, преминавайки в Търговското отделение през месец януари 2012 година, Ченалова разглежда дела в VI-8 състав (помните ли този състав – най-натовареният с дела за несастоятелност, б.р.)

Това преместване поставя въпроса защо Ченалова е пожелала да работи в Търговското отделение и защо нейното желание е било уважено, без да се спази процедурата по чл. 85 и чл. 86 от ЗСВ. НОХД № 5249/2011 г., с подсъдим Алексей Петров, и е било разпределено през ноември 2011 година – 08.11.2011 година. На 24.01.2012 година Ченалова е преместена в Търговското отделение на СГС. Именно този проблем поставя въпроса за липса на управленчески умения и екипност на цялото ръководството на СГС. Няма данни от материалите, които комисията прегледа, при преместването на съдия Ченалова да е искано становището както на председателя на Наказателно отделение, така и това на председателя на Търговско отделение. Това преместване е при грубо нарушение на ЗСВ и не е спазена процедурата предвидена в закона от преместване в една в друга колегия.

 ... Комисията констатира, че в Търговско отделение, след постъпването на Ченалова, има неравномерно разпределение на дела с предмет търговска несъстоятелност. Проверката на разпределението на търговските несъстоятелности на доклад на съдия Ченалова показва следната статистика: 22 броя за 2011 година, 34 за 2012 година, 19 за 2014 година. Проверката установи, че Ченалова системно забавя изписването на делата. Има висока отменяемост на съдебни актове /за изписаните и обжалвани/, което се дължи на груби нарушения на процесуалния, материалния закон, констатират проверяващите.

Освен това те открили и такива „подробности“ като това, че при новообразувани дела, постъпили на доклад при Ченалова, номерът на делото фигурирало върху вносните бележки за държавна такса. Т.е. - първо е разпределено делото, то е получило номер и чак после страната е внесла държавната такса за образуване. 

Още по-интересно е, че в две дела са поправяни протоколи, „като са констатирани разминавания в показанията на секретарката, записа на диска от водения съдебен протокол и отразеното в диспозитива на определението, с което се допуска поправка на протокола.“

След като вече Ченалова е била отстранена от длъжност с решение на ВСС, са констатирали и 5 случая по дела, разпределени на този магистрат, по които има извършени поправки в исковите молби на делата. След като са образувани делата и данните са входирани в деловодната система, първата страница на исковата молба е поправена с допълване на нов ответник

Дори и след като Ченалова е отстранена с решение на ВСС, комисията е констатирала недопустимо нейно поведение.
Частно гражданско дело 12025/2014 г., което първоначално е било разпределено на Ченалова, след отстраняването й е било преразпределено на съдия Мария Бойчева. Председателката Янева е разпределила това дело на 06.08.2014 г. на съдия Ченалова. До момента на нейното отстраняване Ченалова не е изписала и предала делото. Същото касае контрол върху определения на съдията по вписванията в РС гр.Сливница, поради което жалбата против това определение е подсъдно на Софийски окръжен съд.

Не става ясно къде се е намирало това дело физически до момента на неговото предаване в деловодството, а именно 04.03.2015 г., като съдебният акт носи дата 14.01.2015 година (антидатирано). След като Ченалова е предала съдебния акт – написан във време, когато е отстранена от длъжност, той е бил поднесен за подпис на останалите двама съдии от състава и без произнасяне е подписано от съдиите Елка Пенчева и Петър Петров“, звучат констатациите.

Ето как продължава сагата:

Изключително обезпокояващ е фактът, че по конкретното дело – ч.гр.д. № 12025/2014 година, комисията се натъкна на една изключителна упоритост както от страна на Румяна Ченалова, така и от страна на служители на СГС, които са показали заинтересованост този съдебен акт да изпълни крайната цел, за която е бил предназначен, а именно отмяна на ипотека, наложена върху земи в района на Районен съд гр.Сливница, чиято стойност е приблизително 1 700 000 лв.

На 20.03.2015 година, определение № 4764 по частно гражданско дело № 12025/2014 година, с печат на СГС, ГО и заверка „вярно с оригинала”, поставено в плик, който очевидно изхожда от СГС и носи печата на СГС, се е получило в Службата по вписвания при Районен съд гр. Сливница. Разбира се, поради своевременните мерки, които временната комисия взе, определението не е изпълнено от съдията по вписванията и в момента административното ръководството на СГС в настоящия си състав, извършва проверка по случая. Материалите от проверката, касаещи това частно гражданско дело, е необходимо да се предоставят на вниманието на прокуратурата“, пишат проверяващите.


Лицето ******

Преинтересна е частта от доклада, озаглавена „Относно оплакванията за достъпа на външни лица до кабинетите на съдиите и контактите със служители“. Проверяващите от ВСС потвърждават като основателни оплакванията на съдии, че едно лице, нарачено в констатациите – „лицето *******“, е „пребивавал твърде често“ в кабинетите на Янева и Ченалова. И „е присъствал на работното място на служителката ******* – на длъжност главен специалист.“

На практика „лицето *****“ се е самообслужвало направо от компютрите на СГС за каквото му трябва. Това довело до едно цяло изчезване на искова молба, странности около търговско дело за несъстоятелност и кой знае още колко неща, които не са установени.

Според информация на Клуб Z “лицето ******“ е старозагорският адвокат Момчил Мондешки, който в медиите се споменава като лобист.