Кой е новият представляващ ВСС? Димитър Узунов замени Соня Найденова след светкавично гласуване на заседанието в сряда. Доскоро Узунов беше известен с няколко неща - кандидатурата му за ВСС беше предложение на лидера на РЗС и сегашен самоотвержен съветник на премиера Бойко Борисов Яне Янев. Той беше споменат в изтеклите разговори от серията "Двете каки" като едно от двете най-оправни момчета в Съвета (заедно с Ясен Тодоров), които сговарят различните лобита.  Той беше поименно назован от бившия правосъден министър Христо Иванов като човека, който вероятно е изпратил есемеса до Борисов, с който докладва какво се случва на заседание на ВСС (и това по всичко личи не е единичен случай, а утвърдена практика). Въпреки че присъства на извънредното заседание в понеделник Узунов не беше сред членовете на Съвета, които изявиха готовност да покажат разпечатки от телефоните си, за да удостоверят, че не са пращали скандалното съобщение.

ДИМИТЪР УЗУНОВ СВЕТКАВИЧНО ЗАМЕНИ СОНЯ НАЙДЕНОВА

През 2012 г. след като става член на ВСС Инициатива за прозрачни съдебни назначения събира информация за биографични данни, кариерно израстване, имуществено положение и т. н. на Узунов. Какво показват данните.

Узунов е роден през 1969 г., женен е за Блага Узунова, тогава касиер-счетоводител в "Уникредит Булбанк"- клон гр. Сандански. Братът и снахата на Узунов са съдии в Благоевградския съд.

Образование - в школата на МВР

Интересно е висшето образование на сегашния представляващ ВСС. Той завършва „Висш институт за подготовка на офицери и за научноизследователска дейност на МВР”, специалност Охрана на обществения ред и борба срещу престъпността, с гражданска специалност „Право” през 1995 г. Среден успех "много добър "4,79.  (На същото място учи макар и няколко години по-рано и друг изявен член на ВСС, шефът на етичната комисия Ясен Тодоров. Неговите резултати от следването са по-скромни даже от тези на Узунов. Среден успех от изпитите през курса на следване "Мн.добър 4,82" и успех от държавните изпити "Добър 3,66". Период на обучение от 1988 г. до 1993 г.).

За владеенето на чужди езици пише: няма данни.

На кариерното израстване на Узунов биха завидели мнозина

Той започва трудовия си път на 1.10.1989 г. като инспектор в РПУ- гр. Сандански. След като завършва право в школата на МВР през 1996 г. и придобива юридическа правоспособност през 1997 г. започва работа като съдебен изпълнител в РС – гр. Сандански.

С решение на ВСС от 04.07.1998 г. Димитър Узунов е назначен за съдия в РС – гр. Сандански (Протокол № 25/1998 ВСС). На 05.03.2001 г. е избран за „изпълняващ длъжността” председател на същия съд (Протокол № 8/ 2001 ВСС), а от 02.04.2003 г. е назначен за  титулярен председател на съда. През същата година е повишен на място в ранг „съдия в ОС”.

На 28.10.2005 г. е назначен отново за административен ръководител – председател на РС – гр. Сандански (Протокол № 30/2005 г. ВСС).

През 2008 г. му е направена атестация, комплексната оценка от която е „много добра” – 142 точки и на 22.10.2008 г. е повишен на място в ранг „съдия в АС’.

След изтичане на мандата му на председател на РС – гр. Сандански през 2010 г. Димитър Узунов е избран с 16 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се” от ВСС за изпълняващ същата длъжност до организирането на конкурса за нов административен ръководител. (Протокол № 39/2010 ВСС). 

В края на 2010 г. Узунов се кандидатира в любопитно протекъл конкурс за председател на ОС – гр. Благоевград, но впоследствие се оттегля (Конкурсът, в който Узунов е единствен съперник на тогавашния председател на Благоевградския окръжен съд Красимир Аршинков протича сред много скандали, обвинения, намесва се и Яне Янев.)

КОЙ ЛИ ПЪК ДА Е ИНФОРМАТОРЪТ НА БОРИСОВ

На 17. 03. 2011 г. Узунов отново се връща на мястото си в Сандански - избран е за ръководител на Районния съд с 20 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал се". На този пост е докато става член на ВСС. 

Кой го номинира за ВСС

Номиниран е от квотата на НС от депутати тогава от РЗС и "Атака". Издигнат е Яне Янев (РЗС), Кристияна Петрова (РЗС), Бисерка Петрова (РЗС), Цветана Георгиева ("Атака"), Огнян Пейчев ("Атака"), Огнян Тетимов ("Атака"), Стоян Иванов ("Атака"), Димитър Колев (РЗС), Димитър Карбов (Атака), Валентин Иванов ("Атака"), Емил Василев (РЗС) и Кирил Гумнеров ("Атака"). 

Последната му имуществена декларация пред Сметната палата

В последната имуществена декларация на Узунов пише, че е придобил през 2014 г. заедно с жена си апартамент с разгърната площ от 89 кв. м за 137 494 лв. чрез кредит.  Има ипотечен кредит за 149 хил. лв. И още два потребителски на обща стойност 10 хил. лв.

9. Задължения над 5000 лева
Ном. по ред Вид на задължението Размер на задължението Вид на валутата Равностойност в лв. Титуляр на задължението Правно основание за задължението Към банки Към физически и юридически лица
Име: собствено, бащино, фамилно
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. ипотечен кредит 149000 BGN 149000 Димитър Костадинов Узунов и Блага Костадинова Узунова договор за договорна ипотека Уникредит Булбанк не
2. потребителски кредит 6000 BGN 6000 Димитър Костадинов Узунов договор за банков кредит Уникредит Булбанк не
3. потребителски кредит 4000 BGN 4000 Димитър Костадинов Узунов договор за банков кредит Уникредит Булбанк не

Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 200620072008 и 2010 г.

Задължения над 5 000 лв от предишните години

година вид  размер титуляр правно
основание
към банки към ФЛ/ЮЛ
2010  кредит  35 000 BGN Димитър Костадинов Узунов договорна ипотека да  
2010  кредит 2 500 BGN Блага К. Узунова договор за заем да  
2008 банков кредит 25 000 BGN Димитър Костадинов Узунов договор за кредит "Уникредит булбанк" - клон Сандански  
2008 банков кредит 13 000 BGN Блага К. Узунова договор за кредит "Уникредит булбанк" - клон Сандански  
2007 кредит 20 000 BGN Димитър Костадинов Узунов и Блага К. Узунова кредити да  
2006 заем 2 000  BGN Димитър Костадинов Узунов заем да  
2006 заем 4 000  BGN Блага К. Узунова заем да  

Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 200620072008 и 2010 г.

 

Из концепцията на Узунов при избора му за член на ВСС

При избора си за член на ВСС Димитър Узунов представя концепция с възгледите си за развитието на съдебната система, ролята на съвета в нея и т. н. Първата част е озаглавена "ВСС – защитник и гарант на съдебната независимост".

В стил, достоен за всеки третокурсник -правист, Узунов споделя и разбиранията си за това какво означава "независимост на съдебната власт".

- Съдебната власт притежава два съществени атрибута: независимост и безпристрастност. Затова отношенията й с другите власти дефинитивно трябва да се оценяват въз основа на няколко фактора: организационна самостоятелност, независимост и самостоятелност на решенията, цялостна кадрова политика, дисциплинарната отговорност и финансовата обезпеченост.

- Основна отличителна черта на независимия съд е възможността да действа без намесата и влиянието на изпълнителната власт, мотивирано да основава решенията си върху собственото си свободно убеждение за фактите и правните основания. В тази насока е абсолютно задължително съществуването на ефективни законодателни гаранции, които да позволяват на съда да действа независимо, както и да се избягва всякаква външна зависимост.

...Изложеното дотук може да се обобщи в три основни положения:
А.  Грижата за независимостта на съда е приоритет на Европейските институции, като безусловно следва да бъде приоритет и в национален план. Когато съдът не е независим, обществото в цялост става зависимо. Независимостта на магистратите не е форма на безнаказаност и безотговорност, нито привилегия, а единствено гаранция за правата на гражданите.

Б. Независимият съд осигурява независимо и безпристрастно правосъдие. Съгласно чл. 118 от КРБ правосъдието се осъществява в името на народа. Съдилищата са създадени и функционират за народа. Затова на нито един гражданин не може да бъде безразлично какво точно правосъдие се осъществява от негово име – независимо, обективно, безпристрастно, при еднакво приложение на закона по отношение на всички или “удобно” и “лоялно” по отношение на определени лица и/или организации, които и да са те.

В. Разделението на властите е част от идеята на Монтескьо, чието основно предназначение е да ограничава единовластието и да предотвратява опасността от произвол. Трите власти обаче са част от единната държавна власт, поради което те не следва да се възприемат като напълно изолирани една от друга. Рационалното взаимодействие и разумният баланс между властите са основа на демократичното функциониране на правовата държава и гаранция за върховенството на закона.

- В тази насока ВСС следва да заеме подобаващото му се място на трибун и „говорител” на съдебната власт, който неотклонно брани независимостта на съдебната система в цялост, отстоява върховенството на закона и защитава всеки отделен магистрат от незаслужени нападки и всякакви опити за нелегитимно въздействие. По силата на закона (чл. 16, ал. 1 от ЗСВ) ВСС осигурява независимостта на съдебната власт, в съдържанието на което задължение се включват: подкрепата на институционална независимост, суверенното вземане на решения от неговата компетентност, необходимостта от защита на почтените професионалисти магистрати, които стриктно и добросъвестно са осъществили  правомощията си по закон.

И т. н.