952 лева е била средна работна заплата в България през месец март. Това обяви Националният статистически институт днес. Никога досега показателят не е бил на толкова високо ниво. 

Общо за първото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата e 931 лв. Спрямо същият период на миналата година средното възнаграждение се е увеличило с впечатляващите 8.4%.

Най-сериозен е ръстът на заплатите на годишна база статистиците регистрират в дейностите „Професионални дейности и научни изследвания” - с 16.0%, „Операции с недвижими имоти” - с 11.8%, и „Административни и спомагателни дейности” - с 10.7%.

Най-високите средни доходи през първото тримесечие на 2016 г. са в секторите:

• „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - 2125 лева

• „Финансови и застрахователни дейности” - 1639 лева

• „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1602 лева.

На противоположния полюс са работещите в хотелиерството и ресторантьорството. Въпреки че това е отрасълът, който е с най-голям дял от БВП у нас, там средната работна заплата е едва 576 лева.