"Джендър", или както бе преведено на български - "социален пол", включва само два пола - мъжкия и женския. Това разясняват съставителите на Истанбулската конвенция в пространен разяснителен доклад за спорните точки в международния договор.

Части от Конвенцията пък наистина могат да се отнасят и за хората с различна сексуална ориентация или полова идентичност.

Припомняме въпросния чл. 3, подточка в), който предизвика паника и истерия у българските "консерватори" (в първоначалния превод от Съвета обещаха нов):

„Пол“ означава социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете.

В обяснителния доклад, точка 53 този текст е разширен:

"Дефиниция на "пол" (gender)

Тъй като Конвенцията поставя задължение за превенцията и борбата с насилието срещу жените в по-широката сфера на постигане на равенство между жените и мъжете, съставителите смятат за важно да дефинират термина "джендър".

В контекста на тази Конвенция терминът "джендър", базиран на два пола, мъжки и женски, обяснява, че освен това има и социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете. 

Изследвания са показали, че определени роли или стереотипи създават нежелани и вредни практики и спомагат насилието срещу жените да бъде приемливо. За да бъдат избегнати такива полови (джендър) роли, чл. 12 (1) рамкира ликвидирането на предразсъдъци, обичаи, традиции и други практики, които са базирани на идеята за малоценността на жените или на стереотипните полови (джендър) роли като основно задължение за предотвратяване на насилието.

На друго място Конвенцията призовава за разбиране от гледна точка на пола (джендър) на насилието срещу жените и домашното насилие като основа за всички мерки за защита и подкрепа на жертвите.

Това означава, че тези форми на насилие трябва да бъдат адресирани в контеста на преобладаващото неравенство между мъжете и жените, съществуващите стереотипи, полови роли и дискриминация срещу жените, за да може адекватно да отговори на сложността на феномена. Терминът "пол" (джендър) под тази дефиниция няма за цел да замени термините "жени" и "мъже", ползвани в Конвенцията."

Никъде в обяснителния доклад не се говори за "трети пол", разбира се, тъй като нито една точка от доклада не засяга този казус. А горният текст ясно показва, че в Конвенцията има само два пола - мъжки и женски.

Но в доклада се появява друг ужас за "патриоти" и други традиционалисти, който иначе отсъства в Конвенцията - хомосексуалните, травеститите и транссексуалните. Член 54 се обяснява:

"Насилие често са изключени от услугите за подкрепа на базата на своята ориентация. Определени групи индивиди могат също така да изпитат дискриминация на базата на своята полова (джендър) идентичност, което в прости думи означава, че полът (джендър), с който се идентифицират, не съвпада с този, който е определен при раждането им."

Но по-нататък има важно уточнение в чл. 313:

"В допълнение, когато осигуряват чувствителна към пола (джендър) интерпретация на всяка от основите на Конвенцията, страните могат, ако желаят, да разширят интерпретацията за индивиди, които са гей, лесбийки, бисексуални или транссексуални, които също могат да се сблъскат с тези форми на преследване и насилие, свързани с пола (джендър)."