Едрият бизнес у нас, обединен в Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и големите телевизии, членове на АБРО, се обявиха срещу подготвените законови рестрикции на лотарийните игри, които ще ограничат агресивната реклама и продажбата на лотарийни билети. Те бяха инициирани от вицепремиера Валери Симеонов и подкрепени до момента от ГЕРБ, БСП и извънпарламентарното политическо обединение "Демократична България".

Двете организации изтъкват като аргумент, че предлаганите промени няма да са от полза за обществото като цяло заради приноса откъм данъци, работни места и не са били осъществени след сериозен обществен дебат. От АБРО настояват за "правна рамка с акцент върху саморегулацията".

КРИБ разпространи открито писмо до премиера Бойко Борисов, вицепремиерите Валери Симеонов и Томислав Дончев, шефа на икономическата комисия в парламента Петър Кънев, председателя на правната комисия в Народното събрание Данаил Кирилов и председателя на социалната комисия Хасан Адемов, в което "категорично" възразяват срещу промените и изтъкват няколко основания за това.

"- Подобни промени са в противоречие с европейските модели на правна уредба на игралната индустрия в държавите от Европейския съюз.

- В Европейския съюз този сектор е най-силно регулиран, действащите в момента в България регулации на лотарийните игри са едни от най-строгите в Европейския съюз, а корпорациите, които държавата е лицензирала за тази дейност, са стриктно контролирани от данъчните органи и работят на светло.

- Ако бъде приет новият законопроект за промени в Закона за хазарта, внесен от депутати от НФСБ, ще бъде нанесен тежък удар на лицензираните хазартни оператори в България за сметка на нелицензираните такива. В целият свят една от мерките в борбата с нелегалния хазарт е даване на възможност на легалните, плащащи данъци хазартни оператори да се рекламират чрез средствата за масова информация. Забраната за реклама на легалните хазартни оператори ще намали значително приходите в бюджета от данъци".

- Мащабната реклама на легалните оператори стартира през 2012 година. По официални данни на Държавната комисия по хазарта към 2012 г. данъкът, платен от хазартните оператори, е под 20 млн. лв., за миналата 2017 г. година е над 200 млн. лв. Тези числа ясно доказват, че чрез средствата на рекламата легалните оператори повишават приходите си за сметка на нелегалните такива, а това е от полза за държавния бюджет.

- Компаниите, които организират лотарийните игри, са едни от най-крупните данъкоплатци в страната и ограничаването на тяхната дейност ще доведе до сериозни загуби за държавния бюджет, а оттам и за обществото, които се измерват в десетки и стотици милиони годишно.

- Браншовите организации на тези компании са членове на КРИБ, както и отделни фирми, които са най-големите в бранша, също така членуват в КРИБ в България.

- Членове на КРИБ, които ще понесат тежки последици от рестрикциите, са също така много медии, които са рекламополучатели и за които такова необмислено и необсъждано с никого решение ще доведе до срив в приходите. Загуби ще понесат и спортните клубове (при които рекламата от хазарт е важно перо за издръжка), а също така и всички рекламни агенции.

- Тежки последици ще има и за множество малки търговци, които разчитат много на продажбите на лотарийни билети, за да развиват своя бизнес. През 2017 г. над 70 млн. лева са изплатени под формата на комисиони на разпространителите на лотарийни билети. Ако предлаганите промени станат факт, това на практика ще означава и ликвидация на много работни места.

- Не на последно по важност място, предвижданите рестрикции ще нанесат щети и върху бизнеса, който е на светло, който плаща данъци, осигуровки и заплати. Ако законодателните промени бъдат приети, всъщност ще бъде обслужен черният сектор, а може би това е и целта. Възразяваме срещу порочния законодателен подход да се обявяват промени, които засягат широк кръг предприемачи и граждани, без да е извършена изискуемата предварителна оценка за тяхното въздействие и да са оценени фискалните ефекти от евентуалното им прилагане. За пореден път се предлагат законодателни промени без обществено обсъждане и оценка на това как тяхното приемане ще се отрази на фиска. КРИБ заявява готовността си да защити българската индустрия и представлявания от нас бизнес от 900 хиляди заети като цяло, от които 177 хиляди заети пряко или косвено в игралния сектор, от законодателен волунтаризъм, воден от популизъм, предизборни нагласи и неясни интереси". 

АББРО адресира недоволството си до Менда Стоянова и Вежди Рашидов

Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО) адресира недоволството си относно внесения законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта към председателите на парламентарните бюджетна и културна комисия Менда Стоянова и Вежди Рашидов.

На първо място бихме искали изрично да подчертаем, че настоящото становище няма за цел да коментира взимането на управленски решения в рамките на провежданата държавна политика в областта на хазарта, пише в писмото.

"Същевременно няма как да не посочим, че предложението за нова законова регулация е внесено при грубо нарушение на принципите за откритост и съгласуваност, пропорционалност и стабилност, регламентирани от Закона за нормативните актове (ЗНА) - чл. 26, ал. 1, казват от АБРО.

Като представители на бизнеса в България и като организация, обединяваща медии, които формират приходите си основно от продажбата на рекламно време, не можем да подкрепим подхода за предприемане на внезапни мерки, касаещи рекламата, предложени без дебат и консултации с всички заинтересовани страни".

Съставителите на декларацията изтъкват, че "отчитането на мнението на гражданите и юридическите лица представлява централен акцент в предпарламентарната фаза от законодателната дейност".

"Участието на и консултациите с обществеността и бизнеса са много повече от буквално следване на законовите принципи - те са съществен и неделим елемент на нормотворческия процес в демократичните правови държави. Широката дискусия, като форма на обсъждане на законопроектите, е наложителна в случаите, когато със законопроекта се засягат и противопоставят различни обществени интереси".

Според тях мотивите към законопроекта се разминават съществено от предложения текст, съдържащ "вътрешни противоречия и непрецизни формулировки, които създават предпоставки за двусмислено, вероятно и погрешно тълкуване и прилагане от страна на надзорния орган и страните, които ще прилагат нормативния акт, включително за лицата, които публикуват, излъчват или разпространяват реклама на хазартни игри".

От АБРО не намират "логично обяснение в законопроекта" защо се предлага отмяна на ал.6 от чл. 10.

Тя гласи: "Като част от Националните етични правила за реклама и търговска комуникация се разработват специални правила относно рекламата на хазартни игри. Юридическите лица и едноличните търговци, които публикуват, излъчват или разпространяват рекламата, са длъжни да публикуват на сайта си Националните етични правила за реклама и търговска комуникация, включително за рекламата на хазартни игри. Юридическите лица и едноличните търговци, които публикуват, излъчват или разпространяват рекламата, са длъжни да спазват правилата по предходното изречение".

От АБРО смятат, че разработените допълнителни етични правила и стандарти по отношение на рекламата на хазартни игри са "правила за почтеност, социална отговорност и закрила на децата, включени в Етични правила за реклама и търговска комуникация на хазартни игри, прилагани от години от Етичните комисии към Националния съвет за саморегулация".

Недоволни са и от промяната в Закона за радиото и телевизията – отмяна на чл. 2, ал. 5, т. 5 от ЗРТ. Според посочения текст, ЗРТ не се прилага по отношение на игрите на късмета, в които се залагат пари, включително лотария, наддаване и други форми на хазарт, както и онлайн игри и програми за търсене, но не и предавания, изцяло посветени на хазартни игри или игри на късмета, пише в отвореното писмо. Предлага се текстът да бъде отменен, без мотиви и без да се разбира значението му в контекста на аудиовизуалните медийни услуги, смятат от Асоциацията.

"Прибързаното приемане на неясна редакция на закона няма да доведе до ползи за обществото. Ефектът на законопроекта ще е двусмислено тълкуване и прилагане, липса на яснота и предвидимост за лицата, които публикуват, излъчват или разпространяват реклама на хазартни игри. Неясните текстове ще доведат и до недобро осъществяване на надзорните функции на компетентния орган", обявяват от АБРО.