Със знакова мълчалива експедитивност ВСС прие с пълно единодушие "Актуализирана информация за изпълнение на препоръките от доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка..." и т. г. Или с думи прости - какво са свършили по мониторинга върху правосъдието от тогава до сега.

След като след януарския доклад висшият кадрови орган си постави откровено за цел "да се излезе по най-деликатния начин" от темата с пътната карта, сега идва време за октомврийското посещение на мисията на ЕК.

Затова днес доклад - какво е изпълнено по препоръките от предния доклад, и което е от компетенциите на ВСС - в резюме изнесе Цветинка Пашкунова. 

Тя каза няколко думи за дейността на комисиите - дисциплинарна и съдействие с Инспектората, за атестиране и конкурси, за съдебна карта и натовареност.

"За този кратък период е отчетено класирането на кандидатите  участници в конкурса за съдии във ВКС-Наказателна колегия, които предстои да бъдат гласувани, работата на КАК и съдийската колегия по обявените конкурси за първоначално назначаване и преместване", изреди върховната съдийка.

Отчетени са "успехи" като одобряване на кандидатите за младши съдии, както и 8 процедури за избор на административни ръководители.

Като инструменти за продължаване на реформата тя отчете инициирането от съвета на законодателни промени за местната подсъдност, съкращаване на съществуващи длъжности в нисконатоварени и разкриване в по-високонатоварени места, както и иницииране на процедури по преместване.

Специално бе посочено безпрецедентното закриване на 11 ненатоварени районни прокуратури и замяната им с отделения по инициатива на главния прокурор Цацаров.

Последва традиционният отчет колко дисциплинарни производства са образувани срещу следователи, прокурори и съдии.

"Предоставена е актуална информация и по изпълнение препоръките по мярка 13, касаеща прокуратурата – препоръка 29 и 38: "активни действия по всеки сигнал за евентуално участие на прокурор в корупционни престъпления."

Към 31 юли общо има 24 висящи дисиплинарни производства срещу следователи и прокурори.

А по препоръка 39 са образувани от съдийската колегия 4 дисциплинарни производства срещу черни тоги заради неспазване на срокове за изготвяне на мотиви.

Изнесената днес информация трябва да се обобщи и прати в Министерството на правосъдието.

При анонса от страна на представляващия Боян Магдалинчев, че всеки може да прави изказвания, настана... пълно мълчание. Самият Магдалинчев нямаше много разочарован вид от този факт и каза от кумова срама две изречения - че е щастлив, че е включена и най-актуалната информация. След кото докладът "замина" към Цецка Цачева.

С пълно единодушие - 17:0.