Докато обществеността (а вече и строителният контрол) се занимава с казусите по застрояването на първа линия на морето на "Градина", "Арапя" и "Алепу", оказа се, че Върховният административен съд (ВАС) е допуснал и застрояването на първа линия на "Корал".

Става въпрос за проекта "Корал лезидънс" на "Прайм пропърти БГ" АДСИЦ, според който на обявения от правителството за екоплаж "Корал" трябва да изникне нов курорт със съпътстващите го хотели, басейни и пр. Според първоначалния план новият ваканцонен комплекс трябваше да се разпростира на разгърната застроена площ (РЗП) от 45 000 квадратни метра.

Решението на тричленния състав на ВАС с председател Светлана Йонкова и съдиите Таня Радкова и Анелия Ананиева, датира от 10 януари. На него се е натъкнал местният сайт Царево инфо. Най-общо магистратите приемат, че целият проект е бил процедиран преди приемането на специализираните закони и картографирането на дюните в района, следователно е законен. Позовават се и на Общия устройствен план на община Царево, какъвто на практика няма. Старият бе отменен, а новият все още не е одобрен (апропо, в новия също не бе отразено наличието на дюни на "Корал", б.р.)

С решението си ВАС оставя в сила това на Административния съд в Бургас от март миналата година.

В генезиса е онзи сигнал от 2014 г., който Екатерина Захариева, тогава вицепремиер и министър на регионалното развитие (сега министър на външните работи), подаде до прокуратурата с мотива, че има издадено и презаверено разрешение за строителство от главния архитект на община Царево, което обаче е незаконосъобразно. Защото не са спазени разпоредбите на Закона за устройство на територията, Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. 

Захариева атакува тогава общо 11 разрешителни за строеж, а екоминистър Светлана Жекова забрани всякакво строителство в района на "Корал".

"Имотът не се намира в защитени територии и зони. Като се е позовал на приетото по делото заключение на съдебно-техническата експертиза, съдът е приел, че инвестиционното предложение не е подлежало на процедиране по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), за него не е било необходимо изготвяне на оценка за съвместимост по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, както и че към момента на издаване на протестираните строителни книжа липсват доказателства за съществуването на дюни като част от територията на плаж "Лозенец Кум Кашла". При тези данни е достигнал до заключение, че не са налице основания за обявяване на строителното разрешение и одобрените инвестиционни проекти за нищожни", пишат сега в мотивите си трите съдийки.

За част от нарушенията е извършено позоваване на правни норми, които не са били действащи към момента на издаване на разрешителното за строеж (РС) и одобряване на проектите, допълват те.

"Обсъдената от административния орган специализирана карта и регистърът на пясъчните дюни са приети с протокол от 19.09.2014 г. след издаване на протестираните РС и инвестиционни проекти. В нея за имота е записано наличие на 104 кв. м дюни с характеристика "бели, затревени", каквито данни не са отразени към датата на издаване на строителните книжа и съответно не биха могли да бъдат съобразени от компетентния орган", посочват още от ВАС.

И казват в заключение:

"Безспорно е установено по делото, че имотът не попада в защитени територии и зони по смисъла на ЗЗТ и ЗБР. Същият е с променено предназначение и е нанесен в одобрената кадастрална карта като урбанизирана територия с начин на трайно ползване "за курортно-рекреационен обект". По действащия ОУП на община Царево имотът попада в зона Ок - рекреационна устройствена зона, предназначена за курорт и съпътстващи дейности, поради което правилно съдът е приел, че имотът е урбанизирана територия и не е било задължително извършването на ОВОС."

Само че действащ ОУП няма.

В добавка Регионалната дирекция за строителен контрол трябва да заплати на инвеститора разноските за адвокати по делото в размер на 960 лева. "Същото (адвокатското възнаграждение) не е прекомерно предвид фактическата и правна сложност на делото", мотивират сумата трите съдийки.