Съветът на ЕС прие днес поредица от законодателни актове като част от подготовката си за извънредната ситуация при „Брекзит“ без споразумение.

Целта е да бъдат ограничени най-сериозните щети при хаотичен „Брексит“ в определени сектори, където това би довело до сериозни сътресения за гражданите и предприятията. Тези актове се прибавят към други мерки, като например тези относно правата на гражданите, приети от държавите членки като част от подготовката им за сценарий без сделка.

Мерките са временни, с ограничен обхват и са приети едностранно от ЕС. В някои сфери те зависят от реципрочните действия на Обединеното кралство.

Координация по въпросите на социалната сигурност

При „Брекзит“ без споразумение се гарантират социалноосигурителните права на гражданите на страните от ЕС във Великобритания, както и на нейните граждани в 27-те държави от Съюза, които са имали правото на свободно движение преди излизането на Обединеното кралство от него.

Регламентът ще се прилага по отношение на:

• граждани на държавите членки, лица без гражданство и бежанци, които са или преди са били подчинени на законодателството на една или повече държави членки, или които са или са били в ситуация, свързана с Обединеното кралство преди „Брекзит“, както и членовете на техните семейства и лицата, преживели посочените по-горе лица;

• британски граждани, които са или са били подчинени на законодателството на една или повече държави членки преди „Брекзит“, както и членовете на техните семейства и лицата, преживели посочените по-горе лица.

Програми „Еразъм+“ и PEACE

Младите хора, участващи в програма „Еразъм+“, ще могат да завършат образованието си и да продължат да получават съответното финансиране или стипендии в случай на „Брекзит“ без сделка. Приетият днес регламент за „Еразъм+“ обхваща както участници от 27-те страни от ЕС във Великобритания, така и британски  участници в тези 27 държави към момента на „Брекзит“.

Друг регламент гарантира непрекъснатостта на финансирането до 2020 г. за програмите PEACE и INTERREG VA между граничните графства на Ирландия и Северна Ирландия.

Риболов

Рибарите и операторите от ЕС имат право на обезщетение по линия на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) за временното спиране на дейността им в случай на внезапно затваряне на водите на Великобритания за риболовните кораби на ЕС.

Друг регламент гарантира, че ЕС може да предостави на корабите от Обединеното кралство достъп до водите си до края на 2019 г., при условие че са налице реципрочни действия от страна на Лондон. Това включва и опростена процедура за издаване на разрешение, валидна и за двете страни.

Транспорт

Временни мерки ще гарантират основни въздушни връзки и основна свързаност на товарния и пътническия автомобилен транспорт. Те изискват реципрочност от страна на Обединеното кралство. Въведени са и правила, за да се гарантира, че полетите между ЕС и Великобритания ще продължат да бъдат безопасни.

Същевременно ЕС адаптира своите трансевропейски транспортни мрежи, за да се осигури непрекъснатост за инвестициите в инфраструктура. Измененото законодателство относно организациите за проверка на корабите ще осигури правна сигурност за операторите на кораби при излизането на Обединеното кралство от ЕС.

Изделия с двойна употреба

Съветът прие също изменение на регламента за износа на определени изделия с двойна употреба, за да включи Великобритания в списъка с трети държави с нисък риск, обхванати от генералните разрешения на Съюза за износ.

Изделията с двойна употреба са материали, оборудване и технологии, които могат да се използват както за граждански, така и за военни цели, включително разпространение и доставка на ядрени, химически или биологични оръжия. Съгласно правото на ЕС износът им за трети държави се контролира. Генералните разрешения на ЕС за износ позволяват износ на тези изделия към държави с нисък риск при определени условия.

Приетите днес законодателни актове ще влязат в сила един ден след публикуването им и ще започнат да се прилагат в деня след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС при положение, че няма постигнато споразумение.