Европейската комисия завърши подготовката си за излизане на Великобритания от ЕС без сделка, съобщиха от централата й в Брюксел.

ЕК ускори тази подготовка, тъй като става все по-вероятно да няма споразумение за „Брекзит“ на 12 април. Илизането е отложено за тази дата при положение, че Камарата на общините в Лондон не одобри сделката.

Комисията изтъква, че в ЕС се надяват да не се случи най-лошият вариант, но са се подготвили за него. И по тази причина считат за важно всички да бъдат готови и запознати с практическите последици от реализирането на този сценарий.

Сценарий без сделка

При сценарий за „Брекзит“ без споразумение Великобритания ще се превърне в трета държава без наличието на преходни договорености. От този момент цялото първично и вторично законодателство на ЕС ще спре да се прилага по отношение на нея. Няма да има преходен период, както е предвидено в Споразумението за оттегляне. Това очевидно ще доведе до съществени проблеми за гражданите и предприятията. 

В такъв случай отношенията на Лондон с ЕС ще се уреждат от общото международно публично право, включително правилата на Световната търговска организация (СТО). Съзът ще трябва незабавно да приложи правилата и тарифите си по границите си с Обединеното кралство. Това включва проверки и контрол за митническите, санитарните и фитосанитарните стандарти, както и проверка на съответствието с нормите на ЕС.

Въпреки значителните подготвителни мерки, предприети от митническите органи на държавите членки, този контрол може да доведе до значително забавяне на границата.

Също така субектите от Великобритания ще престанат да отговарят на условията за получаване на безвъзмездни средства от ЕС и за участие в процедурите за възлагане на поръчки на ЕС при настоящите условия

Аналогично гражданите на Обединеното кралство вече няма да бъдат граждани на ЕС. Те ще подлежат на допълнителни проверки, когато пресичат границите, за да влязат в Съюза.

Законодателни мерки за непредвидени ситуации

До момента Комисията е внесла за разглеждане 19 законодателни предложения. Европейският парламент и Европейския съвет са приели или са се договорили за 17 от тях. Сега е в ход официалното им приемане от ЕП и Съвета на всички тези досиета.

Предприетите от ЕС мерки за непредвидени ситуации няма и не могат да смекчат цялостното въздействие на сценарий на излизане без споразумение. Те не компенсират по никакъв начин липсата на готовност и не възпроизвеждат пълните предимства на членството в ЕС, нито благоприятните условия, предоставяни по време на преходен период, както е предвидено в Споразумението. Тези предложения имат временен характер и ограничен обхват и ще бъдат приети едностранно от ЕС. 

Мерките за непредвидени ситуации включват:

Програма PEACE. Продължаване на изпълнението й на о. Ирландия до края на 2020 г. За периода след 2020 г., ЕК вече предложи да продължи и засили трансграничната подкрепа за мир и помирение в граничните райони на Ирландия и Северна Ирландия;

Бюджет на ЕС (в процес на окончателно приемане). При „Брекзит“ безсделка ЕС ще бъде в състояние да изпълни ангажиментите си и да продължи да извършва плащания през 2019 г. към бенефициери от Обединеното кралство за подписаните договори и взетите решения преди 30 март 2019 г., при условие че Лондон изпълни задълженията си по линия на бюджета за 2019 г. и приеме необходимите одитни проверки и контрол;

Права за риболов и обезщетения. Предвижда се отпускането на обезщетения по линия на Европейския фонд за морско дело и рибарство за рибарите и операторите от държавите членки на ЕС, които временно преустановят дейностите си. ЕС е в състояние да предостави на корабите на Обединеното кралство достъп до своите води до края на годината при условие, че корабите на ЕС също получат реципрочен достъп до водите на Обединеното кралство;

• Финансови услуги. Мерките са временни и ограничени и целят да се гарантира, че няма да има непосредствени смущения по отношение на централния клиринг на деривати, услугите на централни депозитари за операторите от ЕС, които понастоящем използват оператори от Обединеното кралство, и да се улесни новацията за фиксиран период от 12 месеца на определени договори за извънборсови деривати, при която договорите се прехвърлят от Обединеното кралство на контрагенти в 27 те страни от ЕС;

Въздушна свързаност и въздушна безопасност. Благодарение на тези две мерки ще се осигурят основни въздушни връзки, за да се избегне пълното спиране на въздушния трафик между ЕС и Великобритания при „Брекзит“ без сделка;

Пътна свързаност. Тя осигурява възможност за продължаване на безопасните пътни връзки между ЕС и Обединеното кралство за ограничен период от време при условие че Лондон осигури реципрочно третиране на предприятията и операторите от ЕС;

• Железопътна свързаност. Осигурява се валидността на разрешителните за безопасност за определени части от железопътната инфраструктура за строго ограничен период от три месеца, за да се даде възможност за намирането на дългосрочни решения в съответствие с правото на ЕС. Това засяга по-специално тунела под Ламанша и ще е обвързано със запазването от страна на Обединеното кралство на стандарти за безопасност, идентични с изискванията на ЕС;

Инспекции на кораби. Целта е да се гарантират правна сигурност и непрекъснатост на дейностите в областта на корабоплаването;

Трасе на Северноморско-Средиземноморския коридор на основната мрежа. В основната мрежа се добавят нови морски връзки между Ирландия, Франция, Белгия и Холандия и се въвежда нов приоритет за финансиране в Механизма за свързване на Европа (МСЕ). Приоритетът е адаптиране на транспортната инфраструктура за целите на сигурността и проверките по външните граници;

Политика за климата. С тази мярка се гарантира, че сценарият на излизане без споразумение няма да наруши безпрепятственото функциониране и екологосъобразността на схемата за търговия с емисии;

Програма „Еразъм+“. Усастващите в нея студенти и обучаващи се в чужбина лица към момента на „Брекзит“ могат да завършат обучението си и да продължат да получават съответното финансиране или безвъзмездни средства;

• Социалноосигурителни права. Гарантирани са правата (като например периодите на осигуряване, на (самостоятелна) заетост или на пребиваване в Обединеното кралство преди оттеглянето) на лицата, които са упражнили правото си на свободно движение преди „Брекзиг“;

Визова реципрочност (в процес на окончателно приемане). Остава безвизовият режим на пътуване до ЕС за гражданите на Обединеното кралство, ако то също предостави реципрочен и недискриминационен безвизов режим на пътуване за всички граждани на Съюза.

Държавна помощ

Съществуващите правила на ЕС в тази сфера позволяват да бъдат отстранени проблемите пред предприятията в случай на „Брекзит“. Правилата за държавните помощи позволяват предоставянето на помощ за консултантски услуги за малките и средните предприятия (МСП) или на помощ за обучение, която може да бъде използвана за подпомагане на готовността на МСП (включително за евентуални бъдещи митнически формалности).

Насоките за оздравяване и преструктуриране съдържат разпоредби относно схемите за временна подкрепа за преструктуриране на МСП, които могат да са полезни при справянето с причинени от „Брекзит“ проблеми с ликвидността на тези предприятия. Достъпът до финансиране е възможен в различни формати, например чрез финансирани от държавата схеми за кредитиране, съобразени с референтния лихвен процент.

Финансиране и подкрепа по линия на бюджета на ЕС

В някои области може да бъде предоставена и техническа и финансова помощ от ЕС, например за обучение на митнически служители по програма „Митници 2020“. С други програми могат да бъдат подпомогнати подобни проекти за обучение в областта на санитарния и фитосанитарния контрол. За селското стопанство в законодателството на ЕС са предвидени различни инструменти за справяне с най-непосредствените последици от „Брекзит“, и по-специално при сценарий на излизане без споразумение.