На държавния правен портал legalacts.justice.bg вече е наличен пълният текст на оправдателните присъди на собственика на "Софарма" Огнян Донев и съдружника му в редица дружества  Борис Борисов.

Двамата са напълно оправдани по всички повдигнати обвинения, а гражданските искове на Министерството на финансите - отхвърлени. Те бяха съответно 62 779 725 лв., ведно със законната лихва - за Донев и  7 483 105,19 лв. плюс с лихвите - за Борисов.

Както е известно,  прокуратурата години наред обвиняваше Донев за поредица от т. нар. блокови сделки, т.е.-  извършени извън регулирания борсов пазар, като ги сравняваше с борсови, при това приемаше за референтни стойности на акции на други дружества, и от изваждането между двете цени, претендираше неплатени данъци.

Интересът на прокуратурата към Огнян Донев избухна, когато още бе съсобственик на вестниците "Труд" и "24 часа", а след това държавното обвинение рязко забави оборотите, и така доведе до процес - образуван през 2015 г. и завършен на първа инстанция - февруари 2019 г.

Вече е известно, че прокуратурата протестира оправдателните присъди пред САС.

Предстои да се прочетат и мотивите им, които още на са публикувани.

Ето пълния текст на постановеното от състава на СГС:

 

П    Р    И    С    Ъ    Д    А 

гр. София, 08.02.2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ, 1 състав, в открито съдебно заседание на осми февруари през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. БОРИСОВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: С.Н.

                                              Я.Б.

при секретаря Д.Т. и в присъствието на прокурора Д.Д., като разгледа НОХД № 3039/2015 г., въз основа на закона и доказателствата по делото

 П Р И С Ъ Д И:

ПРИЗНАВА подсъдимия О.И.Д., 61 години, роден на *** г. в гр. Б., Република С., българин, български гражданин, неосъждан, женен, с висше образование, доктор на икономическите науки, председател на съвета на директорите и изпълнителен директор на „С.“ АД, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, за НЕВИНЕН за това, че на 02.04.2007 г. в гр. София, в качеството си на изпълнителен директор на „Е.“АД с ЕИК /БУЛСТАТ/*********избегнал установяването и плащането на данъчни задължения на „Е.“АД в особено големи размери /съгласно чл. 93, ал.1, т. 14 НК/ - 62 779 725 /шестдесет и два милиона седемстотин седемдесет и девет хиляди седемстотин двадесет и пет/ лева, като в Годишна данъчна декларация по ЗКПО № 2226389/02.04.2007 г., която се изисква по силата на чл. 92 ЗКПО, обн. ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 01.01.2007 г.,/ стара редакция чл. 51 ЗКПО /отм./, подадена в Териториална дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители“- гр. София, затаил истина – не декларирал увеличение на годишния финансов резултат на основание чл. 13, чл. 14, ал.2, вр.ал.1 и чл. 15, ал.3, т.1, вр. ал.2 от ЗКПО, в случаите на чл.13 и чл.14, когато резултатът за отчетния период на данъчно задължените лица е намален или е отчетена загуба, при определяне на дължимия данък се увеличава финансовият резултат преди данъчното преобразуване със сумите, произтичащи от тези търговски и финансови взаимоотношения или от тези сделки и при прилагането на трансферни цени увеличаване или намаляване на цени при извършване на сделки по предоставянето на стоки или услуги, които се отличават от пазарните цени, в общ размер от 418 531 500/ четиристотин и осемнадесет милиона петстотин тридесет и една хиляди и петстотин/ лева, както следва:

От извършена на 17.04.2006 г. извън регулирания български борсов пазар продажба на 11 070 000 броя поименни безналични акции от капитала на “С.” АД на “Т.” АД на ц. от по 1 /един/ лев за акция, като е следвало финансовият резултат да бъде увеличен по реда на чл. 13, чл. 14, ал.2, вр. ал. 1 и чл.15 , ал.3, т.1, вр. ал.2 от ЗКПО по пазарни цени към датата на сделката, а именно по 9,35 / девет лева и тридесет и пет стотинки/ лева, на брой акция или с обща борсова ц. на сделката в общ размер на 103 504 500 / сто и три милиона петстотин и четири хиляди и петстотин/ лева, като облагаемият финансов резултат с ефект върху печалбата за конкретната сделка е в размер на 92 434 500/ деветдесет и два милиона четиристотин тридесет и четири хиляди и петстотин/ лева и данък печалба в размер на 13 865 175 /тринадесет милиона осемстотин шестдесет и пет хиляди и сто седемдесет и пет/ лева.

От извършена на 17.04.2006 г. извън регулирания български борсов пазар продажба на 10 400 000 броя поименни безналични акции от капитала на “С.” АД на “Т.” АД на ц. от по 1 / един/ лев за акция, като е следвало финансовият резултат да бъде увеличен по реда на чл. 13, чл. 14, ал.2, вр. ал. 1 и чл.15 , ал.3, т.1, вр. ал.2 от ЗКПО по пазарни цени към датата на сделката, а именно по 9,35 / девет лева и тридесет и пет стотинки/ лева, на брой акция или с обща борсова ц. на сделката в размер на 97 240 000 /деветдесет и седем милиона двеста и четиридесет хиляди/ лева, като облагаемият финансов резултат с ефект върху печалбата за конкретната сделка е в размер на 86 840 000/ осемдесет и шест милиона осемстотин и четиридесет хиляди/ лева и данък печалба в размер на 13 026 000 /тринадесет милиона двадесет и шест хиляди / лева.

От извършена на 17.04.2006 г. извън регулирания български борсов пазар продажба на 10 720 000 броя поименни безналични акции от капитала на “С.” АД на “СОФИЯ” АД на ц. от по 1 / един/ лев за акция, като е следвало финансовият резултат да бъде увеличен по реда на чл. 13, чл. 14, ал.2, вр. ал. 1 и чл.15 , ал.3, т.1, вр. ал.2 от ЗКПО по пазарни цени към датата на сделката, а именно по 9,35 / девет лева и тридесет и пет стотинки/ лева, на брой акция или с обща борсова ц. на сделката в размер на 100 232 000 / сто милиона двеста тридесет и две хиляди/ лева, като облагаемият финансов резултат с ефект върху печалбата за конкретната сделка е в размер на 89 512 000 /осемдесет и девет милиона петстотин и дванадесет хиляди/ лева и данък печалба в размер на 13 426 800 /тринадесет милиона четиристотин двадесет и шест хиляди и осемстотин / лева.

От извършена на 20.04.2006 г. извън регулирания български борсов пазар продажба на 5 500 000 броя поименни безналични акции от капитала на “С.” АД на “С.” АД на ц. от по 1 / един/ лев за акция, като е следвало финансовият резултат да бъде увеличен по реда на чл. 13, чл. 14, ал.2, вр. ал. 1 и чл.15 , ал.3,т.1, вр. ал.2 ЗКПО по пазарни цени към датата на сделката, а именно по 9,17 /девет лева и седемнадесет стотинки/ лева, на брой акция или с обща борсова ц. на сделката в размер на 50 435 000 / петдесет милиона четиристотин тридесет и пет хиляди/ лева, като облагаемият финансов резултат с ефект върху печалбата за конкретната сделка е в размер на 44 935 000/ четиридесет и четири милиона деветстотин тридесет и пет хиляди/ лева и данък печалба в размер на 6 740 250  /шест милиона седемстотин и четиридесет хиляди двеста и петдесет/ лева.

От извършена на 28.04.2006 г. извън регулирания български борсов пазар продажба на 4 000 000 броя поименни безналични акции от капитала на “С.” АД на “Т.” АД на ц. от по 1 / един/ лев за акция, като е следвало финансовият резултат да бъде увеличен по реда на чл. 13, чл. 14, ал.2, вр. ал. 1 и чл.15 , ал.3, т.1, вр. ал.2 ЗКПО по пазарни цени към датата на сделката, а именно по 9,30 /девет лева и тридесет стотинки/ лева, на брой акция или с обща борсова ц. на сделката в размер на 37 200 000 /тридесет и седем милиона и двеста хиляди/ лева, като облагаемият финансов резултат с ефект върху печалбата за конкретната сделка е в размер на 33 200 000/тридесет и три милиона и двеста хиляди/ лева и данък печалба в размер на 4 980 000 /четири милиона деветстотин и осемдесет хиляди/ лева.

От извършена на 28.04.2006 г. извън регулирания български борсов пазар продажба на 4 000 000 броя поименни безналични акции от капитала на “С.” АД на “СОФИЯ” АД на ц. от по 1 / един/ лев за акция, като е следвало финансовият резултат да бъде увеличен по реда на чл.13, чл.14, ал.2, вр. ал.1 и чл.15 , ал.3, т.1, вр. ал.2 ЗКПО по пазарни цени към датата на сделката, а именно по 9,30 /девет лева и тридесет стотинки/ лева, на брой акция или с обща борсова ц. на сделката в размер на 37 200 000 /тридесет и седем милиона и двеста хиляди/ лева, като облагаемият финансовият резултат с ефект върху печалбата за конкретната сделка е в размер на 33 200 000/тридесет и три милиона и двеста хиляди/ лева и данък печалба в размер на 4 980 000 /четири милиона деветстотин и осемдесет хиляди/ лева.

От извършена на 16.05.2006 г. извън регулирания български борсов пазар продажба на 4 600 000 броя поименни безналични акции от капитала на “С.” АД на “Т.” АД на ц. от по 1/един/ лев за акция, като е следвало финансовият резултат да бъде увеличен по реда на чл.13, чл.14, ал.2, вр. ал.1 и чл.15, ал.3, т.1, вр. ал.2 ЗКПО по пазарни цени към датата на сделката, а именно по 9,25 /девет лева и двадесет и пет стотинки/ лева, на брой акция или с обща борсова ц. на сделката в размер на 43 010 000 /четиридесет и три милиона  и десет хиляди/ лева, като облагаемият финансов резултат с ефект върху печалбата за конкретната сделка е в размер на 38 410 000 /тридесет и осем милиона четиристотин и десет  хиляди/ лева и данък печалба в размер на 5 761 500/ пет милиона седемстотин шестдесет и една хиляди и петстотин/ лева, поради което и на основание чл.304 НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2 НК.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Б.А.Б., 52 години, роден на *** ***, българин, български гражданин, неосъждан, женен, с висше икономическо образование, доктор по медицина, работи като финансов директор в „С.“ АД, постоянен адрес:***, ЕГН ********** ЗА НЕВИНЕН за това, на 30.03.2009 г. в гр. София, в качеството си на изпълнителен директор на „Т.“АД с БУЛСТАТ ********, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения на „Т.“АД в особено големи размери /съгласно чл. 93, ал.1, т. 14 НК/ - 7 483 105, 19 / седем милиона четиристотин осемдесет и три хиляди сто и пет лева и деветнадесет стотинки/ лева, като в Годишна данъчна декларация, изискваща се по силата на чл.92 от ЗКПО с № 2203001810/30.03.2009 г., подадена в Териториална дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители“- гр. София, затаил истина - като в Част VI на ГДД, раздел Преобразуване на счетоводния финансов резултат, колона Б – намаления, т. 12 – намаление на годишния финансов резултат от извършени сделки на регулирания български борсов пазар на стойност 11 119 795,52 /единадесет милиона сто и деветнадесет хиляди седемстотин деветдесет и пет лева и петдесет и две стотинки/ лева, които в действителност не са извършени на регулирания български борсов пазар и затаил истина, като не декларирал увеличение на годишния финансов резултат на основание чл. 16, ал.1 от ЗКПО /обн. ДВ бр.105 от 22.12.2006 г., изм. ДВ бр. 106 от 12.12.2008 г./ в общ размер от 74 831 051,94 /седемдесет и четири милиона осемстотин тридесет и една хиляди и петдесет и един лева и деветдесет и четири стотинки/, формирано вследствие на извършени сделки с акции извън регулирания български борсов пазар и които съгласно чл. 27, ал.1, т.1 от ЗКПО (Обн. ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Не се признават за данъчни цели следните счетоводни приходи: приходи в резултат на разпределение на дивиденти от местни юридически лица, както следва:

От извършена на 05.08.2008 г. извън регулирания български борсов пазар продажба на 13 200 000 броя поименни безналични акции от капитала на “С.” АД на “Ф.К.К.” АД на ц. от по 1 /един/ лев за акция, като е следвало финансовият резултат да бъде увеличен по реда на чл. 16, ал.1 от ЗКПО /обн. ДВ бр.105 от 22.12.2006 г., изм. ДВ бр. 106 от 12.12.2008 г./ по пазарни цени към датата на сделката, а именно по 4,504 /четири лева и петдесет стотинки и четири стотни стотинки/ лева на брой акция или с обща борсова ц. на сделката в размер на 59 452 800 /петдесет и девет милиона четиристотин петдесет и две хиляди и осемстотин/ лева, като облагаемият финансов резултат с ефект върху печалбата за конкретната сделка е в размер на 46 252 800 /четиридесет и шест милиона двеста петдесет и две хиляди и осемстотин / лева и данък печалба в размер на 4 625 280  /четири милиона шестстотин двадесет и пет хиляди и двеста и осемдесет/ лева.

От извършена на 26.08.2008 г. извън регулирания български борсов пазар продажба на 8 913 990 броя поименни безналични акции от капитала на “С.” АД на “Ф.К.К.” АД на ц. от по 1 /един/ лев за акция, като е следвало финансовият резултат да бъде увеличен по реда на чл. 16, ал.1 от ЗКПО / обн. ДВ бр.105 от 22.12.2006 г., изм. ДВ бр. 106 от 12.12.2008 г./ по пазарни цени към датата на сделката, а именно по 4,206 / четири лева и двадесет стотинки и шест стотни стотинки/ лева на брой акция или с обща борсова ц. на сделката в размер на 37 492 241,94 /тридесет и седем милиона четиристотин деветдесет и две хиляди двеста четиридесет и един лева и деветдесет и четири стотинки/ лева, като облагаемият финансов резултат с ефект върху печалбата за конкретната сделка е в размер на 28 578 251, 94 /двадесет и осем милиона петстотин седемдесет и осем хиляди двеста петдесет и един лева и деветдесет и четири/ лева и данък печалба в размер на 2 857 825, 94 /два милиона осемстотин петдесет и седем хиляди осемстотин двадесет и пет лева и деветнадесет и четири стотинки/ лева, поради което и на основание чл.304 НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2 НК.

На основание чл.45 ЗЗД ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск от М.НА Ф.срещу подсъдимия О.И.Д. за причинени имуществени вреди в размер на 62 779 725 лева, ведно със законната лихва от датата на деянието до окончателното изплащане на сумата.

На основание чл.45 ЗЗД ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск от М.НА Ф.срещу подсъдимия Б.А.Б. за сумата от 7 483 105,19 лева, ведно със законната лихва от датата на деянието до окончателното изплащане на сумата.

На основание чл.190, ал.1 НПК направените по делото разноски остават за сметка на държавата.

ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15 – дневен срок от днес пред Апелативен съд гр.София.