Article_top

Считам, че представянето на обективното състояние на Прокуратурата, отчитането на достиженията и проблемите, както и набелязването на мерки за тяхното преодоляване, ще бъде добро начало за действия, имащи характер на стратегия за управление в рамките на бъдещия седемгодишен период, ако ми гласувате доверие... 

Това пише в своята концепция кандидатът за главен прокурор Иван Гешев.

32 страници концепция и 57 стр. приложения към нея - основно диаграми и графики. Това прати във ВСС Гешев - единствен кандидат на цялата прокурорска колегия на ВСС.

Гешев споделя и вижданията си за необходимите законодателни промени, които да спомогнат за повишаване на ефективността на наказетелните производства за корупция.  

"Разполагам и с необходимия реален управленски опит в различин нива на системата на ПРБ, който ми позволява да имам непосредствен контакт с действителните проблеми в Прокуратурата..." изтъква кандидатът.

Той е ласкав за оптимизирането на щатовете от предшественика му като добра практика, за съдебните сгради, за намаляването на командироването (нищо че през 2018 г. то се увеличава - то е заради променената подсъдност в СпП), изразява мнение дори за... автопарка.

Като успех той изтъква тенденцията за увелиаване на споразуменията с прокуратурата в досъдебната фада - от 30,5 през 2012 г. на 35,1 на сто през миналата, и в съдебната фаза - където вече са над 47 % (това иначе е една от критикуваните политики на държавното обвинение - да се споразумява серийно с "лошите", б.р.).

Като недостатък пък той изтъква диспропорциите в натовареността на следователите - особено с тези в НСлС, но това е тема, по която и Цацаров обичаше да критикува следствието.

Цяла една глава III в концепцията е озаглавена "Достижения в дейността на прокуратурата". Тя се простира на 5 страници и отчита "че до голяма степен основните цели са реализирани или са в процес на скорошно изпъление".

Като се изтъкват положителните думи в последния доклад по Механизма за сътрудничество и прокеврка, се говори още за "консолидиране на постигнатите положителни резултати".

Обаче...

"Продължителното функциониране на мониторинговия механизъм в настоящата му форма постепенно започва във вътрешен план да се ползва като инструмент за политическо противопоставяне и не мисля, че е пресилено да се каже, че в определени моменти предпоставя разделение между органите на съдебната власт, което неминуемо пречи да се отговори на обществените очаквания за справедливост", критикува прокурорът.

Конецпцията съдържа и такива заключения:

Какъвто и отпечатък да имат личностите върху системата (т.е. - Сотир Цацаров), тя трябва да бъде организирана така че работата и ефективността й да не зависят от отедлни личности, включително и тази на главния прокурор.

Или..

Ще продължа да следвам и доразвивам въведените и активно ползвани форми на отчетност на главния прокурор...

Но Гешев говори и за "нови форми на публично представяне на резултатите от дейността на Прокуратурата, най-вече по делата за корупция".

Грешният извод за безконтролност на прокурора, който е dominus litis - "господар на досъдебното производство", следва да бъде разсеян чрез публичното оповестяване на резултатите от съдебния контрол, предвиден по отношение на процесуално-следствените действия в тази предварителна фаза...

И още:

... Ще насърчавам публичността, при спазване на изискванията на стандартите, въведени с Конституцията, разпоредбите на НПК, Закона за съдебната власт..." и т.н. 

Заместникът на Цацаров не пропуска да похвали действащия обвинител № 1 и за предприетите от него закривания на 11 малки ненатоварени прокуратури и окрупняване на още 29 такива. Той го посочва като положителен пример още за актовете му на методическо ръководство, обученията на кадри, указания, методологии и пр.

Проблемите в работата на ПРБ Гешев дели на 3 групи:

- Проблеми от нормативен характер. Сред тях той вижда нужда от "законодателни промени, които да отговарят на новите социално- икономически условия".

"Необходима е нова наказателна политика, която да редуцира съществено наказателната репресия чрез декриминализиране на подходящи за сакциониране по административен ред състави на пресътпления...", изнанедващо заключава прокурорът, който минава за "ястреб"

Той посочва, че при корупцията "по високите етажи" липсват норми, които да стимулират "добросъвестното поведение на сътрудничещи на разследването", т.е. - някой да стане свидетел.

"В търсене на разумен баланс" Гешев предлага на практика амнистия за лицето дало подкуп, а именно: да се обмисли отпадането на наказателна отговорност за провокация към подкуп по чл. 307 НК.

Както е казвал, той е привърженик да се стимулира чрез отпадане на наказателната отговорност (или задължителна редукция на наказанието) и доброволното сътрудничество на член на ОПГ.

Втория и третия проблем той вижда съответно в кадровата и материално-техническа обезпеченост на разследващите полицаи, митнически служители и др. и в някои "специфични проблеми", сред които слага предвидимост на решенията на прокурора, диалогичност с други институции и служби и пр.

"Доверието на гражданите и очакването, че Прокуратурата може и трябва да разреши всеки техен проблем, независимо от неговия характер, не съответства на нормативно предвидените й правомощия", заключава кандидатът за обвинител №1.

В този дух той иска да се преразгледа подходът на различни инстутиции да превхвърлят всеки проблем на държавното обвинение.

А ето как оценява противодействието на корупцията, на битовата и организираната престъпност, и "преместването" им в Спецпрокуратурата доскорошният й шеф:

"Измененията в процесуалния закон и разширяване компетенсността на Специализирания наказателен съд, респ. Специализираната прокуратура с престъпленията за корупция извършена от лица, заемащи висши държавни длъжности, дават добър резултат, въпреки първоначалната липса на ресурсна и кадрова обезпеченост. 

А заслугата е на...:

Навременните действия на главния прокурор и Висшия съдебен съвет позволиха тези проблеми да бъдет своевременно и адекватно разрешени."

И още:

С проактивните действия на главния прокурор в периода 2013 г. - 2019 г. за трайно подобряване на условията на труд е постигнато необходимото взаимодействие с изпълнителната власт.

Кандидатът хвали учредяването на КПКОНПИ, но отбелязва, че... "краткият период на прилагане на промените не позволява отчитане на системност в резултатите от противодействие на корупцията." Но по принцип тези дела приключвали за година-две заради фактическата и правна сложност.

Като всеки прокурор Гешев сочи за спънка "формализма" на НПК, който им пречи, изискването за детайлността на обвинителните актове, и заявява:

"Въпреки че ще отстоявам ясното разграничение между дейността по разкриване и разследване на престъпленията, считам че все още влошените показатели относно разкриваемостат на корупционните престъпления са резултат на компелкс от фактори, голяма част от които бяха посочени вече и се отнасят до необходимостта от законодателни промени не само в материалното право, но и в  процедурите, за да се преодолее изключителният формализъм."

В набелязните цели кандидатът за главен прокурор изрежда няколко десетки пунка, като сред тях има и такива като "... организация за подаване и обработване на сигнали за корупция в реално време чрез гореща телефонна линия или горещ имейл".

Също такава гореща линия трябва да има за престъпления, свързани с антисемитизъм, фашизъм и др.

И разбира се - окончателно изпъленние на препоръките по Механизма за сътрудничество и проверка, завършване на съдебната реформа, утвърждаване на необратимостта на постигнатите резултати и съществен напредък срещу организираната и битовата пресътпност, тероризма, корупцията и пр.

Иначе в началото Гешев пише:

"Вярвам, че работодател на магистратите са българските граждани и ние сме длъжни да им дадем "продукта", който те очакват от нас. Този продукт се нарича "справедливост". Липсата й няма как да бъде обяснена или оправдана с нищо, още по-малко с буквата на закона. Защото законът е само инструмент в ръцете на конкретния магистрат за постигане на справедливост."

Най-много използваната цяла фраза в концепцията е "Механизма за сътрудничество и проверка" - 11 пъти. 44 пъти се ползва в различни форми съчетанието "главният прокурор". Думата "справедливост" е спомената само 4 пъти. Изразът "продължаване на реформата" се среща 2 пъти.

 

 

 

Ключови думи
 
ПОЛИТИКА иван гешевcr

Считам, че представянето на обективното състояние на Прокуратурата, отчитането на достиженията и проблемите, както и набелязването на мерки за тяхното преодоляване, ще бъде добро начало за действия, имащи характер на стратегия за управление в рамките на бъдещия седемгодишен период, ако ми гласувате доверие... 

Това пише в своята концепция кандидатът за главен прокурор Иван Гешев.

32 страници концепция и 57 стр. приложения към нея - основно диаграми и графики. Това прати във ВСС Гешев - единствен кандидат на цялата прокурорска колегия на ВСС.

Гешев споделя и вижданията си за необходимите законодателни промени, които да спомогнат за повишаване на ефективността на наказетелните производства за корупция.  

"Разполагам и с необходимия реален управленски опит в различин нива на системата на ПРБ, който ми позволява да имам непосредствен контакт с действителните проблеми в Прокуратурата..." изтъква кандидатът.

Той е ласкав за оптимизирането на щатовете от предшественика му като добра практика, за съдебните сгради, за намаляването на командироването (нищо че през 2018 г. то се увеличава - то е заради променената подсъдност в СпП), изразява мнение дори за... автопарка.

Като успех той изтъква тенденцията за увелиаване на споразуменията с прокуратурата в досъдебната фада - от 30,5 през 2012 г. на 35,1 на сто през миналата, и в съдебната фаза - където вече са над 47 % (това иначе е една от критикуваните политики на държавното обвинение - да се споразумява серийно с "лошите", б.р.).

Като недостатък пък той изтъква диспропорциите в натовареността на следователите - особено с тези в НСлС, но това е тема, по която и Цацаров обичаше да критикува следствието.

Цяла една глава III в концепцията е озаглавена "Достижения в дейността на прокуратурата". Тя се простира на 5 страници и отчита "че до голяма степен основните цели са реализирани или са в процес на скорошно изпъление".

Като се изтъкват положителните думи в последния доклад по Механизма за сътрудничество и прокеврка, се говори още за "консолидиране на постигнатите положителни резултати".

Обаче...

"Продължителното функциониране на мониторинговия механизъм в настоящата му форма постепенно започва във вътрешен план да се ползва като инструмент за политическо противопоставяне и не мисля, че е пресилено да се каже, че в определени моменти предпоставя разделение между органите на съдебната власт, което неминуемо пречи да се отговори на обществените очаквания за справедливост", критикува прокурорът.

Конецпцията съдържа и такива заключения:

Какъвто и отпечатък да имат личностите върху системата (т.е. - Сотир Цацаров), тя трябва да бъде организирана така че работата и ефективността й да не зависят от отедлни личности, включително и тази на главния прокурор.

Или..

Ще продължа да следвам и доразвивам въведените и активно ползвани форми на отчетност на главния прокурор...

Но Гешев говори и за "нови форми на публично представяне на резултатите от дейността на Прокуратурата, най-вече по делата за корупция".

Грешният извод за безконтролност на прокурора, който е dominus litis - "господар на досъдебното производство", следва да бъде разсеян чрез публичното оповестяване на резултатите от съдебния контрол, предвиден по отношение на процесуално-следствените действия в тази предварителна фаза...

И още:

... Ще насърчавам публичността, при спазване на изискванията на стандартите, въведени с Конституцията, разпоредбите на НПК, Закона за съдебната власт..." и т.н. 

Заместникът на Цацаров не пропуска да похвали действащия обвинител № 1 и за предприетите от него закривания на 11 малки ненатоварени прокуратури и окрупняване на още 29 такива. Той го посочва като положителен пример още за актовете му на методическо ръководство, обученията на кадри, указания, методологии и пр.

Проблемите в работата на ПРБ Гешев дели на 3 групи:

- Проблеми от нормативен характер. Сред тях той вижда нужда от "законодателни промени, които да отговарят на новите социално- икономически условия".

"Необходима е нова наказателна политика, която да редуцира съществено наказателната репресия чрез декриминализиране на подходящи за сакциониране по административен ред състави на пресътпления...", изнанедващо заключава прокурорът, който минава за "ястреб"

Той посочва, че при корупцията "по високите етажи" липсват норми, които да стимулират "добросъвестното поведение на сътрудничещи на разследването", т.е. - някой да стане свидетел.

"В търсене на разумен баланс" Гешев предлага на практика амнистия за лицето дало подкуп, а именно: да се обмисли отпадането на наказателна отговорност за провокация към подкуп по чл. 307 НК.

Както е казвал, той е привърженик да се стимулира чрез отпадане на наказателната отговорност (или задължителна редукция на наказанието) и доброволното сътрудничество на член на ОПГ.

Втория и третия проблем той вижда съответно в кадровата и материално-техническа обезпеченост на разследващите полицаи, митнически служители и др. и в някои "специфични проблеми", сред които слага предвидимост на решенията на прокурора, диалогичност с други институции и служби и пр.

"Доверието на гражданите и очакването, че Прокуратурата може и трябва да разреши всеки техен проблем, независимо от неговия характер, не съответства на нормативно предвидените й правомощия", заключава кандидатът за обвинител №1.

В този дух той иска да се преразгледа подходът на различни инстутиции да превхвърлят всеки проблем на държавното обвинение.

А ето как оценява противодействието на корупцията, на битовата и организираната престъпност, и "преместването" им в Спецпрокуратурата доскорошният й шеф:

"Измененията в процесуалния закон и разширяване компетенсността на Специализирания наказателен съд, респ. Специализираната прокуратура с престъпленията за корупция извършена от лица, заемащи висши държавни длъжности, дават добър резултат, въпреки първоначалната липса на ресурсна и кадрова обезпеченост. 

А заслугата е на...:

Навременните действия на главния прокурор и Висшия съдебен съвет позволиха тези проблеми да бъдет своевременно и адекватно разрешени."

И още:

С проактивните действия на главния прокурор в периода 2013 г. - 2019 г. за трайно подобряване на условията на труд е постигнато необходимото взаимодействие с изпълнителната власт.

Кандидатът хвали учредяването на КПКОНПИ, но отбелязва, че... "краткият период на прилагане на промените не позволява отчитане на системност в резултатите от противодействие на корупцията." Но по принцип тези дела приключвали за година-две заради фактическата и правна сложност.

Като всеки прокурор Гешев сочи за спънка "формализма" на НПК, който им пречи, изискването за детайлността на обвинителните актове, и заявява:

"Въпреки че ще отстоявам ясното разграничение между дейността по разкриване и разследване на престъпленията, считам че все още влошените показатели относно разкриваемостат на корупционните престъпления са резултат на компелкс от фактори, голяма част от които бяха посочени вече и се отнасят до необходимостта от законодателни промени не само в материалното право, но и в  процедурите, за да се преодолее изключителният формализъм."

В набелязните цели кандидатът за главен прокурор изрежда няколко десетки пунка, като сред тях има и такива като "... организация за подаване и обработване на сигнали за корупция в реално време чрез гореща телефонна линия или горещ имейл".

Също такава гореща линия трябва да има за престъпления, свързани с антисемитизъм, фашизъм и др.

И разбира се - окончателно изпъленние на препоръките по Механизма за сътрудничество и проверка, завършване на съдебната реформа, утвърждаване на необратимостта на постигнатите резултати и съществен напредък срещу организираната и битовата пресътпност, тероризма, корупцията и пр.

Иначе в началото Гешев пише:

"Вярвам, че работодател на магистратите са българските граждани и ние сме длъжни да им дадем "продукта", който те очакват от нас. Този продукт се нарича "справедливост". Липсата й няма как да бъде обяснена или оправдана с нищо, още по-малко с буквата на закона. Защото законът е само инструмент в ръцете на конкретния магистрат за постигане на справедливост."

Най-много използваната цяла фраза в концепцията е "Механизма за сътрудничество и проверка" - 11 пъти. 44 пъти се ползва в различни форми съчетанието "главният прокурор". Думата "справедливост" е спомената само 4 пъти. Изразът "продължаване на реформата" се среща 2 пъти.

 

 

 

Коментари

Rhapsody of fire's picture
Rhapsody of fire
Rhapsody of fire

Testis unus, testis nullus

Какво пише в концепциатя е без никакво значение.
Още римляните са казали - Testis unus, testis nullus - един свидетел не е свидетел
В нашия случай - един кандидат- не е кандидат. Той е назначение.

Отделно (признавам диагонално) погледнах концепцията.
Личи отвсякъде, че това не е авторска концепция. Всъщност голяма част от нея е просто един отчетен доклад за дейността на прокуратурата.
Концептуалните и елементи насочени за в бъдещето са много малко.
Затова още от първата страница започва с лъжа - "изготвена от Иван Гешев".
Тоя се е подписал, но не я е изготвял сам.

Аз подкрепям Гешев. Атаките

Аз подкрепям Гешев. Атаките срещу него от мафията няма да го спрат.
Ivan Samichkov's picture
Ivan Samichkov
Samichkov

СиДжей, сън не те хваща

от този Гешев, май като затвори твоите спонсори, ти си без заплата.

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията

Анкета

Кои от икономическите мерки на правителството за справяне с кризата одобрявате?