Министерството на труда и социалната политика се противопоставя на неверните твърдения в публичното пространство по повод промените в законодателството в областта на закрилата на детето, които влизат в сила от 1 януари 2020 г. 

Така започва специална публикация на сайта на ресорното министерство, с която от там се опитват за пореден път да докажат, че с промените в Закона за закрила на детето, страната ни няма да започне да отнема деца от родителите им заради незначителни причини. 

През последните месеци се води дебат между министерството и религиозни активисти, организации за запазване на семейните ценности и други граждани, които твърдят, че с промените се прави опит да се въведе "норвежки модел у нас" - по аналогия със социалната служба "Барневерн" в скандинавската държава, която се прочу със строгите мерки, които взима по отношение на деца в риск. Протестиращите организираха няколко протеста, а фейсбук групите им са няколко, като най-голямата от тях има над 150 членове.  

Днес от социалното министерство не просто отричат това да е вярно, но и прилагат сравнителни таблици на част от старото и ново законодателство. От тях се вижда, че по-голямата част от текстовете не са променени смислово, а чисто технически и че на практика механизмите, по които едно дете може да бъде изведено от биологичното си семейство, остават същите.

Така например, в член 25 от Закона за закрила на детето виждаме, че текстът, който определя основанието, на което едно дете може да бъде настанено извън семеството му, въобще не е променен и остава същият, който действа от 2009 година насам.

В член 26 от същия закон пък виждаме отново, че промяната е само техническа, а не смислова. В стария вариант текстът гласи, че "настаняването на дете в семейство на роднини или близки, както и настаняването на дете за отглеждане в приемно семейство, социална услуга - резидентен тип или специализана институция се извършва от съда".

В редактирания нов вариант,  частта "Социална услуга - резидентен тип или специализирана институция" е заменена с "в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа".

"Промяната  е свързана единствено с въведената със Закона за социалните услуги промяна в терминологията в областта на социалните услуги, която налага премахването на специализираните институции като форма на грижа за деца", обясняват от министерството.

От ведомството са дали още няколко такива примера, които показват същото - промените са технически и са свързани с новата терминология, наложена след закриването на специализираните институции.

От министерството правят и още едно уточнение - според протестиращите срещу новия правилник, дете може да бъде отнето дори само след сигнал от "доносник".

"Хората, които помагат на децата в риск или сигнализират за дете в рискова ситуация, което се нуждае от закрила, не са доносници", катерични са от ведомството.

В публикацията изрично е заявено, че сигналите не са достатъчни за прилагане на мерки за закрила, а се проверява за тяхната достоверност и основателност. Затова в Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето още от 2006 г. е записано, че „анонимни сигнали не се разглеждат, освен в случаите, отнасящи се до насилие над дете“.

"Новите законодателни текстове имат за цел да реформират системата на социалните услуги, за да може те да отговарят по-добре на потребностите на хората, да са по-достъпни и да се повиши тяхното качество. Промените имат за цел да отразят затварянето на всички домове за деца и подобряват координацията при закрилата на децата, тъй като тя не е отговорност само на социалните работници. Повечето от измененията в Закона за закрила на детето са терминологични и произтичат от промяната в дефинирането на социалните услуги. С тях не се въвеждат  чужди модели и идеология", пише в публикацията на Министерството на труда и социалната политика.