Article_top

Десетима известни експерти – бивши ръководители в енергетиката, икономисти и преподаватели във висши учебни заведения, написаха писмо до президента Румен Радев с копие до премиера Бойко Борисов, председателя на парламента Цвета Караянчева и главния прокурор Иван Гешев, с което предупреждават за рисковете от строителство на АЕЦ "Белене". Институтът за пазарна икономика публикува пълния текст в седмичния си бюлетин. 

Експертите се обръщат към държавния глава с надежда да организира обществено обсъждане за огласяване на обективните факти около проекта, който наричат корупционен и излишен за енергийната система на България, и спирането му. 

Изброяват и мотивите си за това, сред които е включено и това, че проектът за АЕЦ "Белене" не отговаря и на европейските стандарти, според анализа, както и че става въпрос за политически проект, прокаран под външен натиск. 

Ето и пълния текст:

Уважаеми г-н президент,

Решението да се обърнем към Вас е нашата надежда, че под Ваша егида е последната възможност да бъде организирано открито обществено обсъждане за огласяване на обективните факти относно проектa "Белене" и спирането му, докато не е късно. Дълбоко сме убедени, че този проект е не само рекордно корупционен за новата история на България, но е и излишен за енергийната система на страната след 2030 година.

За да илюстрираме тази наша убеденост е достатъчно да цитираме обосновката за напускане на предишния опит за строеж на АЕЦ "Белене" от страна на немската компания RWE: непрозрачно изразходване на средствата по проекта, лошо управление, недостатъчни финансови ресурси и опит на НЕК ЕАД.

Нека добавим от нас проблема с непрестанното намаляване на кадровия потенциал.

За нас е тревожно, че понастоящем се готви същата организация на проекта, като се използва същата "източена" държавна компания, която няма нито лицензи, нито разрешения за ядрени дейности, същите менажери и консултанти на НЕК, както при проваления втори опит. Няма информация от Министерството на енергетиката за намерения да организира търгове за отговорните поетапни дейности, което е задължение на държавната администрация по Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Нещо повече, за болшинството енергийни и ядрени специалисти, които не случайно не се допускат до форумите, организациите и медиите, АЕЦ "Белене" е не само излишен, но и невъзможен за реализация проект поради редица несъответствия със съвременните стандарти на ЕС за ядрената безопасност, за сигурност на електроенергийната система и много други нарушения на българското законодателство. И не на последно място по важност бихме искали да изтъкнем високия икономически риск от този проект, за който сме убедени,че ще се превърне в икономическа катастрофа за страната.

Убедени сме също, че след официалното обявяване на намеренията на правителството за изграждане на тази централа пред Европейската комисия (а такова до сега не е направено!) ще бъдат поставени десетки технически и финансови въпроси, на които този проект, както и цялата инвестиционна политика на държавата в момента в областта на Националния план "Енергетика и климат", не отговарят.

Така например:

1) АЕЦ "Белене" и при втория безуспешен опит за подновяване на строителството в периода 2006-2012 г., и сега, се промотира от управляващите с популистки, но бихме добавили, безотговорни аргументи, че "вече сме платили едно оборудване и трябва да го използваме по някакъв начин". Очевидно те са пренебрегнали дейността на "Временна парламентарна анкетна комисия (към 41-ото Народно събрание) за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ "Белене" от 2002 г. до края на месец март 2012 г."

Ако прокуратурата бе довършила разследването върху използваемостта на предишните доставки и изградености, които също бяха афиширани като потенциални активи в тогавашните проекти, щяха да са изяснени схемите за "изчезването" им. Дори стоманобетонният корпус на първи реактор бе разрушен по незаконен път за прикриване на дефектите и неговата неизползваемост, както и за облагодетелстване на деятели. Сега останките представляват компроментирана основа и доказателство за неизползваемостта на съществуващата площадка.

Накратко, това, че впоследствие сме придобили едно оборудване, което е по-малко от 10% от бъдещия бюджет на проекта, не е основание да харчим останалите 90% при абсолютно неясни пазарни условия и смазващо конкурентната роля на новите електроенергийни технологии към годината на предполагаемия пуск на 1-ви блок.

2) Новият, трети опит за строителство на АЕЦ "Белене", е чисто политически проект под външен натиск, в условията на сериозен дефицит на информация за политиците, които сляпо го подкрепят. Той се промотира при енергийна стратегия, която е с изтекъл срок и е невероятно морално остаряла. Нито стратегията за енергийно развитие, нито националният план за действие по енергийна ефективност са адекватни в условията на четвъртия енергиен пакет в ЕС. Действията за възстановяване строителството на АЕЦ "Белене" са в нарушение на изискванията на чл. 15 (3) и (4) и Раздел IV от Закона за безопасно използване на ядрената енергия; на чл.4 (2) , чл.46 (1) и чл.87 (3) от Закона за енергетиката; на чл.3, чл.6(6) от Закона за устройство на територията и пр.: без техническа оферта, без утвърдени основни технически документи за безопасността на проекта, с деградирала площадка, при това в Зона "Натура", с все още неясен формат на проекта и бюджет и много други недостатъци. Отричаме третия опит за строителство на АЕЦ Белене и защото той противоречи изцяло на Закона за регионалното развитие и на Национална концепция за пространствено развитие. Това са неизчерпателно изредени елементи от тежки нарушения на националото законодателство и европейските директиви, за което не трябва да чакаме ЕК да ни санкционира.

3) Обосновката, която България трябва да представи пред ЕК, трябва да съдържа задълбочени сравнителни анализи защо точно АЕЦ "Белене" е необходима на Българската енергийна система, защо е най-изгодният от техническа и икономическа гледна точка вариант, защо не е съпоставен със себестойността на бъдещите възобновяеми енергийни източници или на газифицираните ТЕЦ в комплекса "Марица изток", или на неусвоения хидроенергиен потенциал или на малките модулни ядрени реактори и т.н. В тази връзка основателен е и въпросът ни, защо Министерство на енергетиката засекрети поръчания и платен от БЕХ доклад на БАН за целесъобразността от изграждане на АЕЦ "Белене". В него, макар и в осакатен вид, се прокрадваха обективни заключения за рискове от този проект.

4) АЕЦ "Белене" е причина за нова национална икономическа катастрофа поради няколко обстоятелства:

 • използването на наличните стари реактори означава да се изгради нерегулируема електропроизводствена мощност от 1000 мегавата, която не може да следи изменението на електропотреблението;
 • съществуващите два хилядника в АЕЦ "Козлодуй" са прекалено голяма нерегулируема мощност за ЕЕС на България. И сега един от двата блока се спира по време на пролетното пълноводие, съвпадащо с ниското електропотребление, или работи продължително на финансова загуба и увеличена ядрена опасност при 500 или 750 мегавата. Поради това изграждането и пускането на всеки блок в АЕЦ "Белене" ще бъде физически възможно само след спиране на съответен блок в АЕЦ "Козлодуй";
 • технологиите за производство на електроенергия от слънце и вятър се усъвършенстват толкова бързо, че цените на електроенергията от тях спадат значително под цените от досегашните електроцентрали. Дори без да са предвидени в плановете на сегашните политици, възобновяемите източници ще станат преобладаващи. Но те са пресекващи. Грубо казано пресекват всяка вечер и възникват отново всяка сутрин. Добавянето на нерегулируеми ядрени хилядници към пресекваемите източници изисква изграждане и функциониране на още толкова хиляди мегавати, допълващи регулируеми електроцентрали. Това е антиикономически феномен, защото е причина за неимоверното удвояване на необходимите инвестиции, респективно на неприемливото нарастване на цените на електроенергията. Такава икономическа неизгодност на нерегулируемите ядрени хилядници не може да съществува в условията на един общоевропейски либерализиран пазар. Освен ядрената безопасност, икономическата неефективност е основна причина да не се строят ядрени станции в Западна Европа, а съществуващите постепенно да се погребват. Затова все по-често, както у нас, така и в други страни на ЕС, вече се говори не за "икономическа целесъобразност", а за "политическа протекция" и за несъстоятелна "държавна подкрепа" на новите ядрени проекти, а в същото време все по-малко чужди инвеститори изграждат енергийни обекти на пазарни принципи (без държавна подкрепа). Прекрачването на бегло очертаните икономически контури е непосилно за която и да е икономика и затова говорим, че изграждането на АЕЦ "Белене може да има разрушителни последствия за българската.

5) Решението за изграждане на АЕЦ "Белене" не отчита редица нови алтернативни политики и факти за енергийното развитие на България, като:

 • устойчивия спад на производството и потреблението на електроенергия в страната в резултат на приложение на редица мерки за енергийна ефективност и новите стандарти за сгради и улично осветление, като към 2035-2040 година прогнозите са, че част от действащите сега генериращи мощности ще се окажат излишни;
 • започналото масово навлизане на децентрализирани енергийни източници в съчетание с използване на запасители на електроенергия, които са в състояние да върнат част от запасената електроенергия през периодите на високи цени. Една разновидност на тези производители, които са и потребители, са притежателите на електроавтомобилите;
 • по-изгодния вариант за мадернизация на въглищните ни централи с приложение на нови паро-газови технологии с минимални емисии на парникови газове, което може да се окаже спасително за икономиката на региона на комплекса "Марица изток".

6) България успя да развие един от най-мощните инженерингови потинциали в света за изграждане на възобновяеми енергийни мощности. Български компании проектират и изграждат ВЕИ инсталации навсякъде по света. Този потенциал може да бъде успешно реализиран в страната, което ще бъде в съответствие с новата енергийна политика в контекста на "Новата зелена сделка" на ЕС и ще осигури изпълнението на Националния план "Енергетика и климат".

Споменаваме накратко тези съображения, за да подчертаем, че досегашните слабости в планирането на енергийното развитие на страната могат да се преодолеят единствено чрез политическа воля за икономически възход, основан на енерго-ефективно развитие.

Светът преминава през периода на велик енергиен преход. Не бива да се допуска България отново да е губеща страна през този период. Страната има нужда от научно обоснована, формализирана и регламентирана организация за планиране на държавната енергийна стратегия, която включва пълен набор от влияещи фактори, методи и модели за планиране, анализиране и оптимално избиране на възможните подходи, политики и действия, а не от предопределени решения "на парче" за един проект, който води до загубата на милиардни под влияние на външни сили. Отговорите на въпросите, свързани с борбата за световно преразпределяне чрез проблемите при взаимодействието енергетика – икономика – технологии – околна среда – общество – сигурност – климат – глобализация- интернет на нещата, не бива да са отново за сметка на сателитни държави като България.

Поради изложените съвсем накратко факти и обстоятелства ние апелираме, до изясняване на ограничителните условия и сроковете за работа на ТЕЦ-овете на местни въглища и на АЕЦ "Козлодуй", правителството да не променя действащото ПМС 250/28.03.2012 год. за прекратяване изграждането на АЕЦ "Белене". По времето на този мораториум да се разработи и узакони методология за стратегическо енергийно планиране, въз основа на която да се изработи Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България.

Като един от вариантите за възможно ядрено развитие в нея да бъде оценка на възможностите за използуване на доставеното оборудване за АЕЦ "Белене" за изграждане на 7-ми блок в АЕЦ "Козлодуй" с регулируема мощност.

В заключение се обръщаме към Вас, уважаеми г-н президент, с предложение да организирате открита дискусия по темата с участие на широк кръг технически и икономически специалисти, на която да бъдат представени всички гледни точки, придружени от писмени становища, така както бе организиран разширения Експертен съвет на Миниистерство на енергетиката на 20 май 1997 година, който тогава далновидно оцени проекта като "икономически и технически нецелесъобразен".

Готови сме да предоставим своите налични знания, опит, документи и архиви на всеки добронамерен участник в съграждането на здрава България.

Пламен Денчев, председател на парламентарната комисия по енергетика в 38-то НС, 1990-1996

Кирил Ерменков, председател на парламентарната комисия по енергетика в 39-то НС, 1997-2001

Георги Стоилов, министър на енергетиката, 1997 г.

Станчо Андреев, зам.-председател на комитета по енергетика, 1997-2001

Иван Хиновски, изпълнителен директор на НЕК, 1997/98

Георги Миков, изпълнителен директор на НЕК, 2008/09

Проф. Пламен Цветанов, Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН

Проф. Георги Касчиев, председател на АЯР, 1997-2001

Доцент Красен Станчев, СУ и Институт за пазарна икономика

Проф. Христо Василев, Технически университет - София 

 

Десетима известни експерти – бивши ръководители в енергетиката, икономисти и преподаватели във висши учебни заведения, написаха писмо до президента Румен Радев с копие до премиера Бойко Борисов, председателя на парламента Цвета Караянчева и главния прокурор Иван Гешев, с което предупреждават за рисковете от строителство на АЕЦ "Белене". Институтът за пазарна икономика публикува пълния текст в седмичния си бюлетин. 

Експертите се обръщат към държавния глава с надежда да организира обществено обсъждане за огласяване на обективните факти около проекта, който наричат корупционен и излишен за енергийната система на България, и спирането му. 

Изброяват и мотивите си за това, сред които е включено и това, че проектът за АЕЦ "Белене" не отговаря и на европейските стандарти, според анализа, както и че става въпрос за политически проект, прокаран под външен натиск. 

Ето и пълния текст:

Уважаеми г-н президент,

Решението да се обърнем към Вас е нашата надежда, че под Ваша егида е последната възможност да бъде организирано открито обществено обсъждане за огласяване на обективните факти относно проектa "Белене" и спирането му, докато не е късно. Дълбоко сме убедени, че този проект е не само рекордно корупционен за новата история на България, но е и излишен за енергийната система на страната след 2030 година.

За да илюстрираме тази наша убеденост е достатъчно да цитираме обосновката за напускане на предишния опит за строеж на АЕЦ "Белене" от страна на немската компания RWE: непрозрачно изразходване на средствата по проекта, лошо управление, недостатъчни финансови ресурси и опит на НЕК ЕАД.

Нека добавим от нас проблема с непрестанното намаляване на кадровия потенциал.

За нас е тревожно, че понастоящем се готви същата организация на проекта, като се използва същата "източена" държавна компания, която няма нито лицензи, нито разрешения за ядрени дейности, същите менажери и консултанти на НЕК, както при проваления втори опит. Няма информация от Министерството на енергетиката за намерения да организира търгове за отговорните поетапни дейности, което е задължение на държавната администрация по Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Нещо повече, за болшинството енергийни и ядрени специалисти, които не случайно не се допускат до форумите, организациите и медиите, АЕЦ "Белене" е не само излишен, но и невъзможен за реализация проект поради редица несъответствия със съвременните стандарти на ЕС за ядрената безопасност, за сигурност на електроенергийната система и много други нарушения на българското законодателство. И не на последно място по важност бихме искали да изтъкнем високия икономически риск от този проект, за който сме убедени,че ще се превърне в икономическа катастрофа за страната.

Убедени сме също, че след официалното обявяване на намеренията на правителството за изграждане на тази централа пред Европейската комисия (а такова до сега не е направено!) ще бъдат поставени десетки технически и финансови въпроси, на които този проект, както и цялата инвестиционна политика на държавата в момента в областта на Националния план "Енергетика и климат", не отговарят.

Така например:

1) АЕЦ "Белене" и при втория безуспешен опит за подновяване на строителството в периода 2006-2012 г., и сега, се промотира от управляващите с популистки, но бихме добавили, безотговорни аргументи, че "вече сме платили едно оборудване и трябва да го използваме по някакъв начин". Очевидно те са пренебрегнали дейността на "Временна парламентарна анкетна комисия (към 41-ото Народно събрание) за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ "Белене" от 2002 г. до края на месец март 2012 г."

Ако прокуратурата бе довършила разследването върху използваемостта на предишните доставки и изградености, които също бяха афиширани като потенциални активи в тогавашните проекти, щяха да са изяснени схемите за "изчезването" им. Дори стоманобетонният корпус на първи реактор бе разрушен по незаконен път за прикриване на дефектите и неговата неизползваемост, както и за облагодетелстване на деятели. Сега останките представляват компроментирана основа и доказателство за неизползваемостта на съществуващата площадка.

Накратко, това, че впоследствие сме придобили едно оборудване, което е по-малко от 10% от бъдещия бюджет на проекта, не е основание да харчим останалите 90% при абсолютно неясни пазарни условия и смазващо конкурентната роля на новите електроенергийни технологии към годината на предполагаемия пуск на 1-ви блок.

2) Новият, трети опит за строителство на АЕЦ "Белене", е чисто политически проект под външен натиск, в условията на сериозен дефицит на информация за политиците, които сляпо го подкрепят. Той се промотира при енергийна стратегия, която е с изтекъл срок и е невероятно морално остаряла. Нито стратегията за енергийно развитие, нито националният план за действие по енергийна ефективност са адекватни в условията на четвъртия енергиен пакет в ЕС. Действията за възстановяване строителството на АЕЦ "Белене" са в нарушение на изискванията на чл. 15 (3) и (4) и Раздел IV от Закона за безопасно използване на ядрената енергия; на чл.4 (2) , чл.46 (1) и чл.87 (3) от Закона за енергетиката; на чл.3, чл.6(6) от Закона за устройство на територията и пр.: без техническа оферта, без утвърдени основни технически документи за безопасността на проекта, с деградирала площадка, при това в Зона "Натура", с все още неясен формат на проекта и бюджет и много други недостатъци. Отричаме третия опит за строителство на АЕЦ Белене и защото той противоречи изцяло на Закона за регионалното развитие и на Национална концепция за пространствено развитие. Това са неизчерпателно изредени елементи от тежки нарушения на националото законодателство и европейските директиви, за което не трябва да чакаме ЕК да ни санкционира.

3) Обосновката, която България трябва да представи пред ЕК, трябва да съдържа задълбочени сравнителни анализи защо точно АЕЦ "Белене" е необходима на Българската енергийна система, защо е най-изгодният от техническа и икономическа гледна точка вариант, защо не е съпоставен със себестойността на бъдещите възобновяеми енергийни източници или на газифицираните ТЕЦ в комплекса "Марица изток", или на неусвоения хидроенергиен потенциал или на малките модулни ядрени реактори и т.н. В тази връзка основателен е и въпросът ни, защо Министерство на енергетиката засекрети поръчания и платен от БЕХ доклад на БАН за целесъобразността от изграждане на АЕЦ "Белене". В него, макар и в осакатен вид, се прокрадваха обективни заключения за рискове от този проект.

4) АЕЦ "Белене" е причина за нова национална икономическа катастрофа поради няколко обстоятелства:

 • използването на наличните стари реактори означава да се изгради нерегулируема електропроизводствена мощност от 1000 мегавата, която не може да следи изменението на електропотреблението;
 • съществуващите два хилядника в АЕЦ "Козлодуй" са прекалено голяма нерегулируема мощност за ЕЕС на България. И сега един от двата блока се спира по време на пролетното пълноводие, съвпадащо с ниското електропотребление, или работи продължително на финансова загуба и увеличена ядрена опасност при 500 или 750 мегавата. Поради това изграждането и пускането на всеки блок в АЕЦ "Белене" ще бъде физически възможно само след спиране на съответен блок в АЕЦ "Козлодуй";
 • технологиите за производство на електроенергия от слънце и вятър се усъвършенстват толкова бързо, че цените на електроенергията от тях спадат значително под цените от досегашните електроцентрали. Дори без да са предвидени в плановете на сегашните политици, възобновяемите източници ще станат преобладаващи. Но те са пресекващи. Грубо казано пресекват всяка вечер и възникват отново всяка сутрин. Добавянето на нерегулируеми ядрени хилядници към пресекваемите източници изисква изграждане и функциониране на още толкова хиляди мегавати, допълващи регулируеми електроцентрали. Това е антиикономически феномен, защото е причина за неимоверното удвояване на необходимите инвестиции, респективно на неприемливото нарастване на цените на електроенергията. Такава икономическа неизгодност на нерегулируемите ядрени хилядници не може да съществува в условията на един общоевропейски либерализиран пазар. Освен ядрената безопасност, икономическата неефективност е основна причина да не се строят ядрени станции в Западна Европа, а съществуващите постепенно да се погребват. Затова все по-често, както у нас, така и в други страни на ЕС, вече се говори не за "икономическа целесъобразност", а за "политическа протекция" и за несъстоятелна "държавна подкрепа" на новите ядрени проекти, а в същото време все по-малко чужди инвеститори изграждат енергийни обекти на пазарни принципи (без държавна подкрепа). Прекрачването на бегло очертаните икономически контури е непосилно за която и да е икономика и затова говорим, че изграждането на АЕЦ "Белене може да има разрушителни последствия за българската.

5) Решението за изграждане на АЕЦ "Белене" не отчита редица нови алтернативни политики и факти за енергийното развитие на България, като:

 • устойчивия спад на производството и потреблението на електроенергия в страната в резултат на приложение на редица мерки за енергийна ефективност и новите стандарти за сгради и улично осветление, като към 2035-2040 година прогнозите са, че част от действащите сега генериращи мощности ще се окажат излишни;
 • започналото масово навлизане на децентрализирани енергийни източници в съчетание с използване на запасители на електроенергия, които са в състояние да върнат част от запасената електроенергия през периодите на високи цени. Една разновидност на тези производители, които са и потребители, са притежателите на електроавтомобилите;
 • по-изгодния вариант за мадернизация на въглищните ни централи с приложение на нови паро-газови технологии с минимални емисии на парникови газове, което може да се окаже спасително за икономиката на региона на комплекса "Марица изток".

6) България успя да развие един от най-мощните инженерингови потинциали в света за изграждане на възобновяеми енергийни мощности. Български компании проектират и изграждат ВЕИ инсталации навсякъде по света. Този потенциал може да бъде успешно реализиран в страната, което ще бъде в съответствие с новата енергийна политика в контекста на "Новата зелена сделка" на ЕС и ще осигури изпълнението на Националния план "Енергетика и климат".

Споменаваме накратко тези съображения, за да подчертаем, че досегашните слабости в планирането на енергийното развитие на страната могат да се преодолеят единствено чрез политическа воля за икономически възход, основан на енерго-ефективно развитие.

Светът преминава през периода на велик енергиен преход. Не бива да се допуска България отново да е губеща страна през този период. Страната има нужда от научно обоснована, формализирана и регламентирана организация за планиране на държавната енергийна стратегия, която включва пълен набор от влияещи фактори, методи и модели за планиране, анализиране и оптимално избиране на възможните подходи, политики и действия, а не от предопределени решения "на парче" за един проект, който води до загубата на милиардни под влияние на външни сили. Отговорите на въпросите, свързани с борбата за световно преразпределяне чрез проблемите при взаимодействието енергетика – икономика – технологии – околна среда – общество – сигурност – климат – глобализация- интернет на нещата, не бива да са отново за сметка на сателитни държави като България.

Поради изложените съвсем накратко факти и обстоятелства ние апелираме, до изясняване на ограничителните условия и сроковете за работа на ТЕЦ-овете на местни въглища и на АЕЦ "Козлодуй", правителството да не променя действащото ПМС 250/28.03.2012 год. за прекратяване изграждането на АЕЦ "Белене". По времето на този мораториум да се разработи и узакони методология за стратегическо енергийно планиране, въз основа на която да се изработи Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България.

Като един от вариантите за възможно ядрено развитие в нея да бъде оценка на възможностите за използуване на доставеното оборудване за АЕЦ "Белене" за изграждане на 7-ми блок в АЕЦ "Козлодуй" с регулируема мощност.

В заключение се обръщаме към Вас, уважаеми г-н президент, с предложение да организирате открита дискусия по темата с участие на широк кръг технически и икономически специалисти, на която да бъдат представени всички гледни точки, придружени от писмени становища, така както бе организиран разширения Експертен съвет на Миниистерство на енергетиката на 20 май 1997 година, който тогава далновидно оцени проекта като "икономически и технически нецелесъобразен".

Готови сме да предоставим своите налични знания, опит, документи и архиви на всеки добронамерен участник в съграждането на здрава България.

Пламен Денчев, председател на парламентарната комисия по енергетика в 38-то НС, 1990-1996

Кирил Ерменков, председател на парламентарната комисия по енергетика в 39-то НС, 1997-2001

Георги Стоилов, министър на енергетиката, 1997 г.

Станчо Андреев, зам.-председател на комитета по енергетика, 1997-2001

Иван Хиновски, изпълнителен директор на НЕК, 1997/98

Георги Миков, изпълнителен директор на НЕК, 2008/09

Проф. Пламен Цветанов, Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН

Проф. Георги Касчиев, председател на АЯР, 1997-2001

Доцент Красен Станчев, СУ и Институт за пазарна икономика

Проф. Христо Василев, Технически университет - София 

Коментари

Нещо не се виждат експерти по ядрена енергетика

Вижда се назначеното по енергепийни синекури от майцепродавския кабинет на Костов клубче на седерастията, което затвори 4 блока на АЕЦ "Козлодуй", за да освободи лидерското място в енергетиката на Балканите за Турция и Румъния.

Нито един от тези боклуци не е работил в сектора, освен оня, дето се продаде на австрийците да пречат на ядрената енергетика на Словакия и Унгария.

Т.е. изцяло грантаджийска работа.

Колко са "експерти" се вижда от съдържанието на "аргументите"...

1. "и при втория безуспешен опит за подновяване на строителството в периода 2006-2012 г. ... се промотира от управляващите с популистки ... аргументи, че "вече сме платили едно оборудване и трябва да го използваме по някакъв начин"

Това е откровена лъжа. Между 2006 и 2012 имаше две съвсем различни фази на проекта "Белене".

Първата беше тази на кабинета на Станишев да направи централата с участието на западни инвеститори и строители и на разумна цена. По време на тази фаза бяха изхарчени вече приготвени за целта около 300 милиона евро и нещата вървяха с прилични темпове за такъв проект, въпреки неистовия вой на западните "зелени", които съвместно с българските майцепродавци-грантаджии се опитваха да го торпилират няколко години поред.

Втората беше "стратегията" на Борисов и неговите крепители в парламента да откраднат колкото могат от проекта и да го торпилират. В течение на няколко месеца след изборите през 2009-та, Борисов успешно изпъди западните инвеститори и банки и докато разиграваше театрото с "един гьол", одобряваше за изпълнение поръчките от онези прословути 660 милиона, които после плати с извънреден заем.

Да се мешат двата периода е мръсен пропаганден трик номер, с който проектът се опорочава не заради съдържанието си, а заради мутренски грабеж, който е един и същ навсякъде.

"чисто политически проект под външен натиск" - за какъв "натиск" става дума, може ли по-ясно? Единственият външен натиск е за участие на безработните американски ядрени строители, на който бяхме свидетели преди месец, когато Херо Мустафа държа няколко пламенни речи пред олигархическия елит.

Т. 3 иска "обосновка" спрямо технологии, които или не са алтернатива като се имат предвид очакванията за рязко ограничение на източници, които генерират въглероден двуокис, или са научна фантастика, като "малки ядрени реактори", каквито има само на хартия.

Заключенията в т. 4 няма за какво да се обсъждат, предвид лъжите в предишните 3.

Експерти, та дрънкат.
Nick F's picture
Nick F
Nick F

Абее....

ПРОФ. ГЕОРГИ КАСЧИЕВ - През периода 1972-1989 г. работи в АЕЦ "Козлодуй". Бил е главен физик на централата и научен ръководител на пуска на Пети блок.
Иван Хиновски - Заемал е редица отговорни държавни постове: член на държавната пускова комисия на АЕЦ “Козлодуй”, директор на ядрена дирекция в „Енергопроект” (1998-2001) изпълнителен директор на НЕК (1997-1998), зам.-председател на Борда на АЕЦ “Козлодуй”(1999-2001)
Специализирал е в Италия, Франция, Канада, САЩ и Япония. Работил е като консултант за световни компании като „Уестнгхаус”, „Сименс”, „Фраматом”, „Газ дьо Франс” и ЕБВР

Както са ти написали по-горе, освен Касчиев, който

е вече служител на чужда държава, която има открита позиция срещу ядрената енергетика поради ирационални страхове и съответно представлява не български, а австрийски интереси, другите в списъка, вкл. Хиновски са парашутисти, наслагани на ключови позиции в сектора от кабинета на СДС, който направи най-важните крачи за загробване на ядрената енергетика.

Защо са забравили да викнат и онзи идиот Георги Котев, дето пише смехотворни коментари в братчето на Клуб Зет - Бултаймс - да се подпише само не знам.

Сигурно е поискал пари.

Котев не го обичаха,

защото знаеше за мръсотиите на всички в ядрената глутница и не им цепеше басма много. Той и за тия, подписалите сигурно е имал какво да каже.

Няма да го викнат в нещо "за пред хората".

Тоя гешефтар Хиновски ли намери да ми хвалиш, бе?

Че той е агентура, номенклатура и участник във всякакви врътрки и грабежи. А освен това е и глупак:

https://www.168chasa.bg/article/6060945

Всъщност, нормално е бранителите на корупционерите да го хвалите, вие почтените хора не ги обичате, както не обичате факти и логика.

Единственият смислен аргумент против строежа на Белене

от гербавата мафия е тъжният резултат от старанията на екипа Симо-Росен-Трайчо-Делян между 2010 и 2012, когато те едновременно забавиха строителството, натрупаха огромни дългове, вкараха ни в скъпо арбитражно дело, от което получиха лична изгода и накрая ни набутаха с плащането на наказателни лихви.

Всеки проект е обречен на финансов провал, ако го изпълнява герб, защото герб може само да краде.

Този аргумент обаче не се забелязва в "експертното писмо".

Сигурно защото е неудобно да се говори срещу мутрите, които те хранят.

Така е.

Рационални аргументи срещу Белене няма, ясно посочване на проблемите и издънките - също.

А проблемът е ясен - обикновена българска корупция.

АЕЦ "Козлодуй" се дои от едната страна от мафията на вносителите на гориво, от друга - от прекупвачите на ел. енергия и помалко от подизпълнители тук и там.

Белене се доеше по същия начин, на Дянков му платиха 4 години шефско място в някаква руска държавна кантора в Москва, на Трайков му дадоха стотици хиляди евра да си прави разходки до Швейцария за арбитража, а колко са си дялнали Бойко и Росен Плевнелиев можем само да хвърляме боб, за да познаем.

Но, разбира се, АЕЦ била "несъстоятелна"...

Тя всъщност се оттече, България сама се отказа и от тази област. Няма кадри, няма желание, няма и разбиране на нуждите от нея.

Ще се присетят след 10 години, когато затворят едновременно 5 и 6 блок и кюмюрените централи.

И ще се правят, че не са съучастници в унищожението.
Vesela Pasheva's picture
Vesela Pasheva
безпартийна

Железни аргументи, ако има

Железни аргументи, ако има кой да ги чуе. Но властта признава само един аргумент - пари за усвояване.

Белене ще се строи!

Никога няма да е построена и пусната да работи... но ще се строи! Поне още 25-30 млрд лв. ще потънат този строеж, но ще се строи! До момента вече 5-5,5 млрд лв са потънали и ежегодно потъват.....

Естествено, че потъват.

Даже съм ти казал как потъват и колко. И кой ги е изхарчил.

От 2009-та до 2012 от тях се хранеха Борисов, Плевнелиев, Дянков и цяла плеяда техни крепители в парламента заминаха 2 милиарда.

Докато вървя арбитражното дело, то хрантутеше, освен герб и реформаторите дори такива светли образи като Владко Каролев.

Монката Паси е на всяка сбирка на всеки ядрен форум, без жена си, но с по неколко млади студентки и стажантки.

Теменуга Петкова такъв задник отпра покрай тоя строеж, ехее, можеш пет американски посланички само от него да издялаш, а от стружките да остане и за по един от цялото ЕС.

Йотова, Таско, Педераско, всички са там.

Сега е ред и на каракачанката и другата миризлива "патриотична" сган да яде. И те тролове хранят.

А АЕЦ ще видиш когато има държава, която може да образова и изгради кадри, дето да могат да го сглобят, пуснат и експлоатират.

Демек през крив макарон само.

Към boncho

Ако, беше построена Белeне, енергетиката щеше да е фалирала, държава щеше да е фалирала, икономиката щеше да е съсипана и населението щеше да е на улицата срещу непосилно високите цени от новата централа.
Нека boncho да обясни, ако може разбира се, колко ще стане цената, ако 15 819 319 MWh. на цена 53.90 лв. от Козлодуй, бъдат заменени със същото количество, но на цена 220 лв за MWh произведени от Белене и каква ще е крайната цена на Обществения доставчик за MWh?

Безнадеждна безграмотност.

КТБ на Бойко, Росен и Местан струва на данъкоплатеца повече от един АЕЦ. Заедно с ПИБ - колкото един и половина.

Фалира ли държавата, съсипа ли се икономиката, излезе ли населението "на улицата"? Не.

Управлението на Бойко Борисов струва на държавата няколко АЕЦ-а. Някой забеляза ли? Не.

Турбуленцията между ушите на неграмотните заглушава всичко, освен опорните точки.

И такива гласуват...

boncho, fatmak или който и да

boncho, fatmak или който и да е от десетките ти никове, никога не отговаряш на конкретен въпрос, защото основната ти цел е да тролиш.

И понеже фалитът на КТБ бил по-голям разход от....

...от този за строежа на АЕЦ БелЯне, та затова дайте да построим АЕЦ-а.
Белким с този строеж най-сетне успеем да фалираме държавата....ОТНОВО!
Абе смешник!
Чувстваш ли какви глупости плещиш?

Ние си коментираме.

Но преди малко се оказа, че това "писмо" нито е написано, нито подписано! Хибридка сър.
https://faktor.bg/bg/articles/ikonomika-biznes-eksperti-v-energetikata-do-prezidenta-aets-belene-koruptsionen-i-riskov-za-balgariya

Така е.

Идеята, че проектът Белене сам по себе си е "рисков" и "несъстоятелен", без да се отчете единственият сериозен риск - на гербавото управление - е абсурдна, както съм посочил и по-горе.

Това, че в писмото няма експерти от ресора с мнение, което заслужава внимание - също. "Подписалите" са хора, които биха подписали всичко.

А това, че някой си "журналист" отново са го метнали за зелен хайвер заради готовността му да обслужва дадена опорна точка отдавна не е новина.

Само тук и от вчера това е втората или трета фалшива новина.

Йовко Манолов's picture
Йовко Манолов
jovko.manolov71

Гербавото

управление,че е крадливо,неграмотно и некадърно,за това никой не спори.Тия неща ги знаят и малките деца.Но самият Решетников каза преди две години,че техният човек в България е Бойко,а партията с която искат да работят,е ГЕРБ.А правителствата в България,особено след 2001 г. се обсъждат,назначават и ръководят от МАсква.Тъй,че,никой не му е виновен на вашето БСП/БКП,че явно и благоволението на МАсква е некадърно да спечели.А ГЕРБ успя да ви надмине във всички маймунджулъци,кражби и иширети.Нали са си плът от вашата плът и кръв!

Чакайте бе, другарю трол,

Преди 2 години "човекът на Решетников в България" не беше ли "льотчика", президент Радев?

Толкова се объркахте от тия опорни точки, че даже не помните коя рецитирате, хехе.
Йовко Манолов's picture
Йовко Манолов
jovko.manolov71

Толкова

съм Другар,колкото ти си Господин!

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията