Article_top

Еврокомисията предпочита да насърчава страните членки на ЕС да спазват представения днес Европейски законодателен акт за климата, отколкото да налага санкции за нарушаването му.

Това заяви изпълнителният зам.-председател на ЕК Франс Тимерманс днес при представянето на Акта. ЕК го обяви за крайъгълен камък в постигането на целта до 2050 г. Европа да стане първият континент, неутрален по отношение на климата.

Тимерманс бе попитан какво би предприел Брюксел срещу нарушителите.

"Ангажиментът за неутралност е поет от страните членки. Така че смятам, че е съвсем разумно да им припомняме за този ангажимент и да ги задържаме в правилния път - дали да е с мерки за санкции или с насърчителни мерки, като смятаме второто за по-подходящо. Споменаха се законодателните мерки, които се определят с квалифицирано мнозинство. ЕК тук ще може да направи предложение и с квалифицирано мнозинство Европарламентът и Съветът на ЕС ще вземат решението. Такава е методологията в Общността. Единственото, което ЕК предлага сега, е да определи траекторията със собствен акт. Ако смятате, че има по-добро решение, готов съм да го обсъдим. Ако това е големият проблем днес, мога само да се зарадвам. Това значи, че всички други въпроси ще бъдат разгледани в ЕП", отговори еврокомисарят.

Законодателният акт

Брюксел предлага правно обвързваща цел за нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 г., става ясно от представения днес Европейски законодателен акт за климата.

Евроинституциите и страните членки на ЕС са колективно обвързани да предприемат необходимите мерки на равнище Европейски съюз и на национално равнище за постигане на целта.

Законодателният акт включва мерки за проследяване на напредъка и съответното адаптиране на действията на ЕС на основата на съществуващите системи като например процеса на управление на националните планове в областта на енергетиката и климата на държавите членки, редовните доклади на Европейската агенция за околна среда и най-новите научни данни относно изменението на климата и неговите последици. Напредъкът ще се оценява на всеки пет години в съответствие с глобалния преглед, предвиден в Парижкото споразумение.

Как ще бъде постигната целта

• Въз основа на цялостна оценка на въздействието Комисията ще предложи нова цел на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. Законодателният акт за климата ще бъде изменен след приключване на оценката на въздействието.

• До юни 2021 г. ЕК ще направи преглед и при необходимост ще предложи изменения на всички съответни инструменти, за да се постигне допълнително намаляване на емисиите до 2030 г.

• Комисията предлага да се установи общ курс на ЕС за периода 2030-2050 г. за намаляване на емисиите на парникови газове, с чиято помощ ще се отчита напредъкът и ще се осигурява предвидимост за публичните органи, предприятията и гражданите.

• До септември 2023 г. и на всеки пет години след това Комисията ще прави оценка на съгласуваността на мерките на равнището на ЕС и на национално равнище с целта за неутралност по отношение на климата и с курса за периода 2030-2050 г.

• На Комисията ще бъде предоставено правомощието да отправя препоръки към държавите членки, чиито действия не са съгласувани с целта за неутралност по отношение на климата, а държавите членки ще бъдат задължени надлежно да вземат предвид тези препоръки, или, ако не го направят - да представят обосновка. Комисията може също така да преразглежда курса и мерките на равнището на Съюза предвид тяхната пригодност.

• От държавите членки ще се изисква също така да разработят стратегии за адаптиране с цел укрепване на устойчивостта и намаляване на уязвимостта към последиците от изменението на климата.

Освен правителствените политики и нормативната база всички сектори на обществото и икономиката ще участват в прехода към неутрален по отношение на климата Европейски съюз.

По тази причина ЕК започва обществена консултация по новия Европейски пакт за климата. Това е широка инициатива, която ще предостави на гражданите и заинтересованите страни на възможност да представят мнението си и да се включат в планирането на нови действия в областта на климата, да споделят информация, да стартират масови дейности и да покажат добри решения, които могат да бъдат полезни за други.

Обществената консултация ще продължи 12 седмици. Коментарите по нея ще бъдат използвани при подготвянето на Европейския пакт за климата, който ще бъде стартиран преди конференцията на ООН за изменението на климата в Глазгоу през ноември т.г.

„2050 г. не е толкова далече. Децата ми тогава ще бъдат малко по-млади, отколкото съм аз сега“, отбеляза председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен.

Според нея отсега нататък при приемането на всеки закон ЕС ще трябва да се съобразява с климата. И това ще засегне всички сфели – от индустрията до инвеститорите.

„Виждам климатичния преход като голяма възможност за Европа да постигне напредък. Знам, че сме континент на иноватори, пионери, предприемачи. Климатичният закон е крайъгълен камък в утвърждаването на Европа като глобален лидер“, каза Фон дер Лайен.

На заседанието, на което бе обсъден Законодателният акт, присъства като специален гост шведската екоактивистка Грета Тунберг.

Ключови думи
 

Еврокомисията предпочита да насърчава страните членки на ЕС да спазват представения днес Европейски законодателен акт за климата, отколкото да налага санкции за нарушаването му.

Това заяви изпълнителният зам.-председател на ЕК Франс Тимерманс днес при представянето на Акта. ЕК го обяви за крайъгълен камък в постигането на целта до 2050 г. Европа да стане първият континент, неутрален по отношение на климата.

Тимерманс бе попитан какво би предприел Брюксел срещу нарушителите.

"Ангажиментът за неутралност е поет от страните членки. Така че смятам, че е съвсем разумно да им припомняме за този ангажимент и да ги задържаме в правилния път - дали да е с мерки за санкции или с насърчителни мерки, като смятаме второто за по-подходящо. Споменаха се законодателните мерки, които се определят с квалифицирано мнозинство. ЕК тук ще може да направи предложение и с квалифицирано мнозинство Европарламентът и Съветът на ЕС ще вземат решението. Такава е методологията в Общността. Единственото, което ЕК предлага сега, е да определи траекторията със собствен акт. Ако смятате, че има по-добро решение, готов съм да го обсъдим. Ако това е големият проблем днес, мога само да се зарадвам. Това значи, че всички други въпроси ще бъдат разгледани в ЕП", отговори еврокомисарят.

Законодателният акт

Брюксел предлага правно обвързваща цел за нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 г., става ясно от представения днес Европейски законодателен акт за климата.

Евроинституциите и страните членки на ЕС са колективно обвързани да предприемат необходимите мерки на равнище Европейски съюз и на национално равнище за постигане на целта.

Законодателният акт включва мерки за проследяване на напредъка и съответното адаптиране на действията на ЕС на основата на съществуващите системи като например процеса на управление на националните планове в областта на енергетиката и климата на държавите членки, редовните доклади на Европейската агенция за околна среда и най-новите научни данни относно изменението на климата и неговите последици. Напредъкът ще се оценява на всеки пет години в съответствие с глобалния преглед, предвиден в Парижкото споразумение.

Как ще бъде постигната целта

• Въз основа на цялостна оценка на въздействието Комисията ще предложи нова цел на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. Законодателният акт за климата ще бъде изменен след приключване на оценката на въздействието.

• До юни 2021 г. ЕК ще направи преглед и при необходимост ще предложи изменения на всички съответни инструменти, за да се постигне допълнително намаляване на емисиите до 2030 г.

• Комисията предлага да се установи общ курс на ЕС за периода 2030-2050 г. за намаляване на емисиите на парникови газове, с чиято помощ ще се отчита напредъкът и ще се осигурява предвидимост за публичните органи, предприятията и гражданите.

• До септември 2023 г. и на всеки пет години след това Комисията ще прави оценка на съгласуваността на мерките на равнището на ЕС и на национално равнище с целта за неутралност по отношение на климата и с курса за периода 2030-2050 г.

• На Комисията ще бъде предоставено правомощието да отправя препоръки към държавите членки, чиито действия не са съгласувани с целта за неутралност по отношение на климата, а държавите членки ще бъдат задължени надлежно да вземат предвид тези препоръки, или, ако не го направят - да представят обосновка. Комисията може също така да преразглежда курса и мерките на равнището на Съюза предвид тяхната пригодност.

• От държавите членки ще се изисква също така да разработят стратегии за адаптиране с цел укрепване на устойчивостта и намаляване на уязвимостта към последиците от изменението на климата.

Освен правителствените политики и нормативната база всички сектори на обществото и икономиката ще участват в прехода към неутрален по отношение на климата Европейски съюз.

По тази причина ЕК започва обществена консултация по новия Европейски пакт за климата. Това е широка инициатива, която ще предостави на гражданите и заинтересованите страни на възможност да представят мнението си и да се включат в планирането на нови действия в областта на климата, да споделят информация, да стартират масови дейности и да покажат добри решения, които могат да бъдат полезни за други.

Обществената консултация ще продължи 12 седмици. Коментарите по нея ще бъдат използвани при подготвянето на Европейския пакт за климата, който ще бъде стартиран преди конференцията на ООН за изменението на климата в Глазгоу през ноември т.г.

„2050 г. не е толкова далече. Децата ми тогава ще бъдат малко по-млади, отколкото съм аз сега“, отбеляза председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен.

Според нея отсега нататък при приемането на всеки закон ЕС ще трябва да се съобразява с климата. И това ще засегне всички сфели – от индустрията до инвеститорите.

„Виждам климатичния преход като голяма възможност за Европа да постигне напредък. Знам, че сме континент на иноватори, пионери, предприемачи. Климатичният закон е крайъгълен камък в утвърждаването на Европа като глобален лидер“, каза Фон дер Лайен.

На заседанието, на което бе обсъден Законодателният акт, присъства като специален гост шведската екоактивистка Грета Тунберг.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Адекватни ли са мерките на правителството и щаба за справяне с пандемията?