На Общия устройствен план на община Царево все така не му върви. Последният предложен такъв (след поредица неуспешни опити) отива на ремонт. Той предизвика вълна от отрицателни становища - най-вече заради предвиденото урбанизиране на територии в парк "Странджа", мащабното вилно застрояване и липса на адекватни екологични оценки. Именно последното сега става повод за "ремонта на ремонта".

За преработването на този ОУП съобщават от инициативата "Зелени закони". Оттам изпратиха запитване по реда на Закона за достъп до обществена информация до принципала - Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Част от въпросите бяха предвиждат ли се изменения в плана с оглед на изпратените над 1100 становища по него само от граждани, ще се състои ли общественото обсъждане, отложено заради обявяването на извънредното положение, както и какво е становището на министерството относно искането за изменение на заданието от 2014-а за проектиране и изготвяне на ново задание във връзка с неспазване на екологичното и европейското законодателство.

От отговора става ясно, че проблем с плана има. И ще се преработва.

Решението е взето, след като от Министерството на околната среда и водите са обърнали внимание, че Докладът за екологична оценка (ДЕО) и Докладът за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) върху предмета и целите на опазване на защитените зони са направени върху два различни по своето съдържание проекта, посочват от "Зелени закони".

Доколкото се разбира от отговора на МРРБ, двата различни екипа по доклада за оценка за съвместимост с "Натура 2000" и по доклада за екологична оценка са оценявали два различни варианта на проекта.

Министерството на околната среда и водите е направило конкретни препоръки за отстраняване на различията. 

Според Тома Белев - експерт на "Зелени закони", това ще наложи и ново обществено обсъждане, тъй като обществото има право да се запознае, обсъди и изкаже становището си по един общ проект, включващ териториалното устройство, екологичната оценка и оценката за съвместимост с целите на "Натура 2000", което според отговора на МРРБ не се е случило.