Унищожителен одитен доклад на Сметната палата за държавната компания "Автомагистрали" - и то точно в частта за законността на начина, по който тя получи поръчки за милиарди левове от държавата без провеждане на обществени поръчки - по т. нар. in house процедура.  Така завършва проверката на дружеството, възложена на Сметната палата от Народното събрание. Анализирани са сключените с фирмата с принципал министърът на регионалното развитие договори за периода от началото на 2016 г. до края на 2020 г. - тоест по времето на втория и третия кабинет "Борисов". Тук са строежът на магистрала "Хемус", договорите за укрепване на свлачища - за около половин милиард лева и др. строителни работи, за които одитът доказва, че "Автомагистрали" няма капацитет и въпреки забраната в закона за превъзлагане на дейностите на подизпълнители, именно чрез сключване на договори с трети лица са се случвали въпросните дейности. А за някои е плащано авансово без да има насрещна дейност.

В краткия живот на 45-ото Народно събрание от компанията и МРРБ така и не предоставиха информация на анкетната комисия по ревизия с аргумент, че обемът им е твърде голям и не знаели къде да ги пратят. В 44-ото Народно събрание министерството отказваше да назове и предостави договорите си с трети лица по възложените проекти и обясняваше, че всичко е по закон. А изборът на "трети лица", с които се сключват "рамкови споразумения", се случвал по вътрешни правила - последните така и не са ставали публично достояние.

"Установените факти и обстоятелства, както и констатираните пропуски и слабости във вътрешните правила на дружеството не дават увереност, че „Автомагистрали“ ЕАД разходва ефективно, конкурентно и прозрачно публичните средства за изпълнението на възложените му значителни по обем и сложност дейности, за които не разполага с достатъчен собствен капацитет.

През одитирания период „Автомагистрали“ ЕАД изпълнява 14 договора за обществени поръчки на обща стойност 3 768 836 000 лв. без ДДС, 12 от които са сключени с Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), и 2 – с Агенцията за геодезия, картография и кадастър (АГКК).

Шест от изпълняваните от „Автомагистрали“ ЕАД договори са възложени без провеждане на процедура за възлагане на обществени поръчки, чрез „in house“ възлагане на основание чл.14, ал.1, т.6 от ЗОП. 

От тях четири договора по този ред на възлагане са сключени между „Автомагистрали“ ЕАД и АПИ за изпълнение на значителни по обем и сложност работи, свързани със строително-монтажни дейности по укрепване на обекти, изграждане, доизграждане и модернизация на участъци от републиканската пътна мрежа. Общата им стойност е 3 652 036 хил. лева без ДДС, което е 96,9 % от общата стойност на всички изпълнявани от „Автомагистрали“ ЕАД договори през одитирания период.

„Автомагистрали“ ЕАД е избран за изпълнител на тези договори по реда на едно от изключенията, приложими за публични възложители (чл.14, ал.1, т.6 от ЗОП), при което не се изисква провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка. Този ред на възлагане е приложим в случай, че изпълнителят е юридическо лице, което кумулативно отговаря на посочените условия в чл.14, ал.1, т.6 във връзка с чл.14, ал.1, т.5 от ЗОП. 

Чрез прилагане на посоченото изключение от ЗОП целият публичен ресурс, с който се финансира изпълнението на договорите, се насочва към едно дружество - „Автомагистрали“ ЕАД, което следва доказано да разполага с необходимите ресурси и капацитет за изпълнение на възложените дейности. „Автомагистрали“ ЕАД е избрано за изпълнител по този облекчен ред именно защото дружеството отговаря на посочените в закона условия и същото следва да изпълни дейностите по договорите, а не да ги превъзлага на трети лица.

От анализа на капацитета на „Автомагистрали“ ЕАД е видно, че собствените ресурси на „Автомагистрали“ ЕАД не са достатъчни за цялостно изпълнение на възложените му дейности.

За изпълнение на значителните по обем и сложност инфраструктурни обекти, които са възложени на „Автомагистрали“ ЕАД в припокриващи се периоди за тяхното изпълнение (основно 2019 и 2020 години), дружеството е сключило редица договори с трети лица. По този начин значителна част от възложените поръчки на „Автомагистрали“ ЕАД е превъзложена и изпълнителят по договорите „Автомагистрали“ ЕАД е заменен.

„Автомагистрали“ ЕАД е избран за изпълнител по облекчен ред като отговарящо на посочените в закона условия и следва да изпълни дейностите по договорите, а не да ги превъзлага на трети лица." -  констатира Сметната палата, като целият доклад е в обем от 110 страници. 

В заключенията на одита се дава пример с един от много спорните договори - този от 2019 г. с предмет „Укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления“. Само за тези дейности от „Автомагистрали“ ЕАД са сключени 129 договора с 30 външни за дружеството лица (трети лица) на обща стойност 411 666 000 лв. без ДДС, което представлява близо 87 на сто от цената за изпълнение на основния договор. Тук се появява и практиката за платени авансово значителни финансови средства, чийто общ размер възлиза на 180 790 372 лв. с ДДС.

"Авансови суми са предоставяни дори и за обекти, за които към края на одитирания период няма получени задания за проектиране от възложителя АПИ. По този начин на третите лица е дадена възможност да разполагат за неопределен период от време с голям публичен финансов ресурс, без да има каквото и да е насрещно изпълнение на строително-монтажни работи, с изключение на един обект, по който има междинно изпълнение. 

Подробна информация за сключените договори с трети лица - предмет и стойност на договорите, извършени плащания, включително авансови плащания, е представена в одитния доклад и приложенията към него (който можете да видите в цялост най-долу)

Въпреки твърденията на МРРБ и ръководството на "Автомагистрали" досега, Сметната палата установява още, че външните за дружеството изпълнители, доставчици и контрагенти са избирани по вътрешен ред и правила, при което са установени пропуски: липса на изисквания за осигуряване на публичност на действията по подбор на външни изпълнители; липса на конкретни и/или допустими критерии, които да се прилагат при подбора; приоритетен избор на външните лица от списък с контрагенти, с които дружеството вече има сключени договори и/или рамкови споразумения; липса на изисквания и ред за извършване на проверка за свързаност по смисъла на § 1, т. 3 от ДОПК между ръководството и служителите и лицата, на които се възлагат дейности, както и между лицата, участващи в подбора на външни изпълнители и контрагенти. Поради това не е осигурена достатъчна конкуренция при извършване на подбора и се поражда риск от концентрация на възлагани дейности и публични средства в ограничен кръг трети лица.

В превод това би трябвало да значи, че "Автомагистрали" е пренасочвало държавно финансиране към "любими" частни фирми - нещо, за което се говори отдавна, но сега вече е официална констатация на държавна институция.

Нарушения не са открити в сключените договори между държавната фирма и Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Докладът потвърждава и казаното от служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова преди ден, че 25 фирми са прибрали 182 милиона от "Автомагистрали" за нищо - това са авансовите плащания срещу които няма никаква дейност.

Потвърждават се и всички опасения за начина, по който с т. нар. in house възлагане на практика се заобикаля конкуренцията и прозрачността при харченето на милиарди държавни пари.

 
Докладът на Сметната палата отива в Народното събрание, МРРБ и по искане на Софийската градска прокуратура - по нейно желание и да послужи за проверка и прокурорска преписка. 
"Автомагистрали" в срок от 8 месеца трябва да изпълни и препоръките в одитния доклад - повечето от които са най-накрая държавната компания най-накрая да направи публично достояние как се разпорежда с предоставения й ресурс. Компанията е длъжна да напише и приложи изисквания за публикуване на официалната интернет страница на дружеството на обявите за подбор на външни изпълнители, доставчици и контрагенти (вкл. критерии за подбор, методика за оценка на получените оферти и др.), както и на последващите действия и решения, свързани с разглеждането, оценката и класирането на получените оферти и определянето на конкретните изпълнители.
 
Ще трябва да станат публични и данните за сключените рамкови споразумения и договори с външни изпълнители, доставчици и контрагенти. Препоръчва се и изработването на регистър съдържащ най-малко следните данни за всеки конкретен договор/рамково споразумение: номер и дата на сключване; правно основание за сключване; предмет; наименование на изпълнителя; цена за изпълнение; срок; сключени допълнителни споразумения и/или анекси, вкл. предмет и основание за тяхното подписване и др. А тази информация ще трябва да се обновява периодично.