Локация - Синеморец, хълмът над плаж „Бутамята“, първа линия, на по-малко от 100 метра от морския бряг. Имот с площ от 4847 кв. м. (близо 5 декара).

От кореспонденция по закона за достъп до обществена информация с уволнената вчера Детелина Иванова, шеф на РИОСВ- Бургас, разбрахме, че през 2004 г. екоинспекцията одобрява изграждането на три вилни сгради в този имот без извършване на процедура по ОВОС (защото не била необходима). В отговора от РИОСВ-Бургас не са посочени никакви параметри, като: РЗП, височина, плътност на застрояване, озеленяване и т.н.

На основата на нейното становище през 2007 г., главният архитект на Община Царево издава две разрешителни за строеж. Те са за апартаментен хотел блок 1 и блок 2. 

С други думи, за три години трите вили са се превърнали в блок 1 и блок 2. 

В регистъра на общината не е посочена РЗП, въпреки че за издадени разрешения два дни преди това тази информация е налична.

Справка в имотният регистър показва данни за: "Право на строеж" - СПА и уелнес център с РЗП 890.51 кв.м., блок 1 и блок 2 на хотел с 5 звезди с РЗП 9086 кв.м., включващ сутерен с подземен етаж, представляващ корпус 4 с отделно посочена застроена площ на подземен гараж 875,71 кв.м. Жителите на Синеморец все още помнят изграждането на този подземен гараж, защото селото е кънтяло от взривовете, пробиващи скалата. А това по никакъв начин не кореспондира с внесеното инвестиционно предложение, разглеждано от екоинспекцията, а именно три броя вилни сгради. 

Собственик на земята е Димо Ангелов Стоянов, а титуляри на правото на строеж са: „Агроинвест АДС“ ЕООД и „Аполония плюс“ ЕООД.

Според Закона за устройство на територията (ЗУТ)* екологичната оценка е част от устройствения план. Според екоинспекцията процедура по чл.31 от Закона за биоразнообразието не е извършвана, защото изискването за това се въвежда през септември 2007 г. Разрешителното за строеж е издадено три месеца по-късно, като няма данни да е връщано за повторна процедура, въпреки влезлите три месеца по-рано нови изисквания.

За съжаление този случай не е изключение. Почти всяка голяма сграда на брега на морето е изградена в нарушение на ЗУТ и/или екологичното ни законодателство. В този ред на мисли продължавам да твърдя, че няма абсолютно никаква разлика дали кмет на общината е Петко Арнаудов от БСП или Георги Лапчев от ГЕРБ. Първият е известен с това, че се опита да заличи документално Природен парк „Странджа“, а вторият с това че по време на неговото управление продължава застрояването на парка. 

Категоричен пример за това е опитът на сегашния кмет на общината да смени предназначението на имот (публична общинска собственост) от предназначение за спорт в такова за строителство. Тук отново е замесена РИОСВ-Бургас, тъй като е издала становище единствено по чл.31 от ЗБР. Екологична оценка няма данни да е извършвана, въпреки че се предвижда бъдещо развитие на района. Георги Лапчев сам се определя пред медиите като борец срещу бетона, а ако не беше гражданската активност, тихомълком щеше да се даде зелена светлина за бетонирането на терен от близо 10 декара, предназначен за спорт. Едно от гръмките му твърдения е, че управлението на общинската собственост е прерогатив на общината. Това е така, но да управляваш не означава да разпродаваш. Кметът не бива да забравя да прочете и чл. 140 от Конституцията на Република България: "Общината има право на своя собственост, която използва в интерес на териториалната общност."

Обясненията, че оттеглянето на документа не е заради граждански натиск бяха меко казано комични. Твърденията му за техническа грешка и прибързаността на негови колеги да внесат докладната записка, говорят само и единствено за паническо измъкване от ситуацията. Остават без отговор въпросите: 

1. Кой има правото да внася докладни от името на кмета, без той да ги е разгледал? Ще бъдат ли наказани административно тези служители? 

2. Защо докладната беше оттеглена едва когато започнаха да питат журналисти? 

3. Защо оттеглянето се случи чак след като бяха публикувани данни за предстоящото разглеждане и гласуване на процедурата в групата „Да не допуснем Синеморец да се превърне в Слънчев бряг“ и започнаха да излизат публикации в медиите (публикацията в групата беше на 18.05., публикации в медиите започнаха да излизат на 19.05, а сесията на ОС се проведе на 20.05)?

Опитите за измъкване с твърденията на кмета и кметският наместник, че имотът бил с голям наклон и не е подходящ за спорт, а за това е предвиден друг имот (който е държавна собственост и за да стане общинска трябва да се деактува първо с решение на МС) са несериозни и дори не заслужават коментар. 

Този случай за пореден път показа, че комуникацията с община Царево е възможна само при медиен натиск. През последните години много имоти са сменили предназначението си и след това са били продадени на частни инвеститори за строителство, но нито веднъж това не е било обсъдено с гражданите на съответното населено място. Общината отказва комуникация с гражданите и по електронен път. Ако поискате информация по ЗДОИ и изрично помолите да я получите на имейла си, ще получите отговор, че имате 30-дневен срок да се явите в сградата на общината да разгледате информацията, без право да снимате. Това прави процедурата изключително тромава, като вероятно целта е да обезсърчат хората, искащи да получат конкретна информация.

Липсата на комуникация, високомерието и желанието за печалба на местната власт прави невъзможно решаването на истински важни въпроси като: приемането на Общият устройствен план; изграждането на пречиствателна станция за отпадни води (ПОСВ); водоснабдяването и електроснабдяването на непрекъснато нарастващите (често в нарушение на законите) населени места. 
Към момента: Синеморец продължава да бъде без ПСОВ, отговаряща на моментното застрояване, но въпреки това от РИОСВ-Бургас се одобряват бъдещи инвестиционни предложения. От екоинспекцията продължават да съпоставят площта на всеки нов имот за застрояване с цялата площ на ПП „Странджа“, а тя е константна величина (116 054 ха). Застроената площ от парка не се взима в предвид, а и през годините вече два пъти е намалявана (през 2001 г. и 2013 г). Остава въпросът къде ще отиват фекалните води от нов 5-звезден хотел и дали водопроводната мрежа ще насмогне на потреблението (много от съществуващите къщи за гости са с хидрофорна система, поради ниското налягане в пиковия летен сезон).

Очаква се и ДНСК да прецени дали разрешителното за строеж, издадено от общината, е незаконно и дали бетонният мастодонт ще бъде съборен.

*ЗУТ: Чл. 125, ал 7: Кметът на общината или компетентният орган по чл. 124а, ал. 3, 4 и 6 в 7-дневен срок от постъпването на искането за даване на разрешение за изработване на устройствен план внася заданието по ал. 1 в Министерството на околната среда и водите или в съответната регионална инспекция по околната среда и водите за определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста и глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Министерството на околната среда и водите или съответната регионална инспекция по околната среда и водите предоставят исканата информация в 14-дневен срок от поискването. Екологичната оценка е част от устройствения план.

** Борислав Борисов е магистър еколог по образование. Създател и администратор на групата "Да не допуснем Синеморец да се превърне в Слънчев бряг" и граждански активист.