Малка победа в голямата битка за запазването на Карадере като едно от последните диви места по Черноморието отбелязаха днес активисти за каузата след среща със служебния министър на регионалното развитие Виолета Комитова. МРРБ е ведомството, което отговаря за общите устройствени планове, като в случая става въпрос за изготвяния в момента ОУП на община Бяла, на чиято територия се намира и "Дерето". Както Клуб Z писа, срещу проекта бяха изпратени около 2000 становища - най-вече заради предвидената урбанизация и стъпването като база на стари планове, приемани в нарушение на екологичното законодателство. Комитова е проявила разбиране - ще бъдат изискани допълнителни данни.

Днес от инициативата "Да спасим Карадере" бяха предвидили протест пред министерството, последван от среща с министърката.

"Министерството, ще поиска актуална информация за статута на земите, на която да стъпи Общия устройствен план. Така част нарушенията, на които се базира застрояването, ще бъдат избегнати. Министърът е съгласен, че има проблеми в процедурата на ОУП, че предвижданията на планове, които не са осъществени, а смяната на предназначението на земите в тях е изтекло, не би трябвало да се предвиждат за застрояване. Имаме малка, но важна стъпка", резюмира накратко Люба Батембергска от "Да спасим Карадере", участвала в срещата.

"Получихме разбиране за това, което опитахме да обясним и на авторите на проекта, и на общината - че подробни устройствени планове в земеделски земи, които са преди 2017 г., за които е изтекъл срокът, трябва да бъдат отразени като земеделски земи. Разбраха и защо не може да има урбанизация на горски територии, обект на заменка. И третата теза е защо чрез екологичната оценка и оценката за съвместимост на ОУП на Бяла трябва да се извърши оценка и на онези планове, които са приети в нарушение на екозаконодателството", обяви и Тома Белев, също участник в срещата като председател на парковата асоциация.

Комитова поела ангажимент да изиска от земеделското министерство и от службата по земеделие към областната управа справка за промяна в предназначението на всички земеделски земи - т.е. датите на заповедите, за да сравни проектантът с данните къде вече има издадено разрешение за строителство. Земите, които по закон вече са земеделски, а са били урбанизирани, т.е. към момента имат ПУП, но не е започнало застрояването, да се отчетат в екооценките.

Искане от МРРБ ще отправят и към агенцията по горите - за имотите обект на заменка, които не могат да се застрояват по закона за горите.

От екоминистерството и РИОСВ-Варна също ще се изискат справки за плановете, минали през процедурите по оценките. 

"Мисля че Комитова разбра какъв е проблемът и прояви максималното възможно за един служебен министър да съдейства да се приложат законите", обобщи Белев.

Малко по-късно дойде потвърждение и от МРРБ: "С оглед установяване на евентуални пропуски и изчистване на плана, ще се изискат допълнителни данни от различните институции. От Министерството на земеделието и храните и Областна дирекция „Земеделие и гори“ – Варна ще бъде изискана справка за броя на земеделските имоти, за които има изготвен подробен устройствен план, но на тях не извършено строителство до 2017 г. Ще се поиска и справка за заменените имоти горска територия, които също да се изключат от плановете за урбанизация. От Регионалната инспекция на околната среда и водите – Варна ще се изиска справка за имотите с подробни устройствени планове, за които има извършен ОВОС, както и Оценка за съвместимост, в които може да се реализира инвестиция, защото отговарят на законовите изисквания. Събраната информация ще бъде подадена към проектантския екип, който изготвя Общия устройствен план, за да се нанесат съответните промени".

Проблемите

Един от основните проблеми е фактът, че при изготвянето на тази чернова на ОУП, от проектантът "Планпроект Бяла 2019" са стъпили на всички изходни данни и налични планове, в т.ч. на скандалния ПУП Бяла-север, който няма екооценка и за който съдът се произнесе, че одобрен в нарушение. И общото питане тук бе как е възможно да разработвате план, стъпвайки на този с нарушенията. 

Концепцията в момента залага 30 метра от брега, обособени като пешеходна зона и алея със заведения за обществено хранене и обслужваща инфраструктура. Преди да започне изграждането на инфраструктура, са предвидени геозащитни дейности и укрепване на брега. За да се изгради алеята и места за хранене, ще трябва да се преобразува теренът на Карадере, а съществуващите гори и зеленина да се премахнат. На практика, 30-те метра, които според архитектите ще бъдат зелен пояс, няма да оставят нищо от съществуващата местност, алармираха от Да спасим Карадере.

На 40 метра от брега са предвидени курортни зони с ниска плътност на застрояване. На мястото на съществуващите в момента лозя и земеделски насъждения са предвидени сгради за сезонно ползване, малки хотели, бензиностанции, сгради за социални, здравни, културни дейности.

Още при публичното обсъждане на ЕСКИЗ на проекта от "Планпроект Бяла 2019" обявиха, че ще има смесена зона за обществени паркове и градини - зад плажната ивица, пешеходни алеи, детски площадки, съоръжения за достъп до плажа, общински паркинги с озеленяване, преместваеми търговски обекти, заведения за хранене, медицински пунктове, душове и пр. Както и... велоалея - до Обзор. 

Междувременно тази сутрин се проведе протест и в Синеморец - в знак на солидарност с протестиращите в София карадерейци, както и заради пуснатата за обществено обсъждане наредба за свободното къмпингуване, с която то на практика се забранява. Становища срещу въпросната наредба изпратиха вече всички граждански и природозащитни организации.