Съветът на ЕС прие днес директива за привличане на висококвалифицирани граждани на страни извън Съюза.

Целта на т.нар. синя карта, е привличане и задържане на специалисти предимно в секторите, където има техен недостиг. Покрай всички свои предимства новата схема ще помогне за интегрирането на членове извън ЕС на семейства на граждани на Съюза.

Пълното название на документа е Директива за условията за влизане и пребиваване на граждани на трети страни с цел наемане на висококвалифицирана работа.

Успоредно с новата синя карта страните членки на ЕС ще могат да запазят схемите си за привличане на специалисти.

Какво се изисква от кандидатите

• Да имат валиден трудов договор или обвързващо предложение за висококвалифицирана работа за най-малко 6 месеца;

• Да получават брутна годишна заплата, отговаряща на прага, определен от страните членки. В някои случаи могат да се прилагат по-ниски прагове, например за наскоро завършили или професии с остра нужда от работна ръка;

• За регулираните професии - да отговарят на условията за упражняването им;

• За нерегулираните професии - да имат съответните високи професионални квалификации;

• За специалистите в сферата на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) - да имат съответните високи професионални умения.

Кандидатите се уведомяват за решението в срок от 90 дни след подаването на заявлението.

Валидност на разрешението

Всяка страна членка взема решение за стандартния срок на валидност на синята карта на ЕС, като минимумът е 24 месеца.

Ако трудовият договор е по-кратък от този период, синята карта ще бъде издадена за срока на договора плюс 3 месеца.

Какви права имат притежателите на синя карта

• На влизае, повторно влизане и пребиваване на територията на държавата от ЕС, издала картата;

• На достъп до висококвалифицирана работа в страната членка, издала картата;

• На еднакво третиране с гражданите на съответната държава по отношение на условията на труд, образованието и обучението, социалната сигурност и достъпа до услуги;

• Да поискат събиране на семейството с разрешение със същия срок като на синята карта на ЕС;

• На натрупване на периоди на пребиваване в различни държави членки, за да могат да получат разрешение за дългосрочно пребиваване в ЕС.

Мобилност в рамките на ЕС

• Краткосрочна - притежателите на синя карта могат да пътуват до друга държава от ЕС с цел бизнес за кратък период от време;

• Дългосрочна - след 1 година в страна членка те могат да влизат във втора членка и да кандидатстват за нова карта по бърза и опростена процедура.

Опростени процедури

Страните от ЕС могат да прилагат опростени процедури за признати работодатели, включително следните:

• Освобождаване на заявителите от задължението да представят определени документи;

• По-кратки срокове за уведомяване на решението.

Какво предстои

Одобреният текст влиза в сила 20 дни след публикуването му в Официален вестник на ЕС. След това страните членки ще разполагат с две години, за да приведат законодателството си в съответствие с Директивата.