Европейската комисия одобри стратегическия план на България в размер на 5,6 милиарда евро по линия на Общата селскостопанска политика (ОСП).

Новата ОСП ще се прилага от 1 януари 2023 г. Целта й е преход към устойчив, стабилен и модерен европейски селскостопански сектор. В рамките на реформираната политика финансирането ще бъде разпределено по-справедливо между стопанствата, с акцент върху малките и средните стопанства, както и върху младите земеделски стопани.

Освен това земеделските стопани ще бъдат подпомогнати да възприемат иновации - от прецизно земеделие до агроекологични методи за производство.

Новата ОСП включва по-ефикасен и ефективен начин на работа. Страните членки ще изпълняват национални стратегически планове по нея, като съчетават финансиране за подпомагане на доходите, развитие на селските райони и секторни програми. Комисията оценява дали всеки план е насочен към 10-те основни цели на ОСП, които засягат общите екологични, социални и икономически предизвикателства. Плановете трябва да бъдат в съответствие със законодателството на ЕС и да допринасят за постигането на целите в областта на климата и околната среда, определени в стратегията „От фермата до трапезата“, и стратегиите за биологичното разнообразие. ОСП ще се възползва от финансиране от ЕС в размер на 270 милиарда евро за периода 2023-1927 г.

В българския план важно място заема подпомагането на доходите. Така трябва да бъде намалена разликата в доходите между земеделските стопани и работниците в други сектори. За по-справедливо разпределение на подпомагането малките и средните стопанства ще получат преразпределително плащане, а за по-големите стопанства ще се прилага таван от 100 000 евро.

Над 600 милиона евро ще бъдат заделени за подпомагане на секторите на месото, млечните продукти и плодовете и зеленчуците, които изпитват затруднения. По отношение на екологичните действия планът ще гарантира, че над 80% от обработваемата земя има минимална почвена покривка в чувствителни периоди, за да се подобри качеството на почвата.

В плана на България са предвидени и специфични инвестиции за увеличаване на площта за биологично земеделие. Финансирането за развитие на селските райони ще помогне за справяне с предизвикателствата, свързани с обезлюдяването, бедността и застаряването на населението. Планът ще подкрепи създаването на 9413 работни места и 650 инфраструктурни инвестиции в селските райони. Те включват изграждането или реконструкцията на водоснабдителни системи или реконструкцията на местни пътища, училища и детски градини. Над 5200 млади земеделски стопани също ще получат специална подкрепа за започване на дейност.