Европейската комисия предяви два иска срещу България пред Съда на Европейския съюз (СЕС) за нарушения на европейското законодателство.

Единият иск е за това, че страната ни не е транспонирала правилата на ЕС за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (ВЕИ). Тази директива осигурява правната рамка за развитието на енергията от ВЕИ в секторите на електроенергетиката, отоплението и охлаждането и транспорта в Общността. В нея се поставя задължителна на равнище ЕС цел за 2030 г. най-малко 32% от енергията да се произвежда от ВЕИ. След като България не спази крайния срок за транспониране, ЕК реши да предяви иск с искане за финансови санкции.

Другият иск на Брюксел е за това, че София не е изпълнила различни разпоредби на Регламента за относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове (ИЧВ). Това са растения и животни, които се въвеждат случайно или умишлено в естествена среда, в която обикновено не се срещат. България не е изготвила, приложила и съобщила на ЕК план или набор от планове за действие за справяне с най-важните пътища за въвеждане и разпространение на ИЧВ, които засягат Общността.

Наказателни производства

ЕК започна и две наказателни производства срещу България за установяване на нарушения.

Страната ни е въвела мерки, противоречащи на разпоредбите за вътрешния пазар. Става дума за схема за компенсация за гориво, която води до по-ниска цена на горивата само за собствениците на превозни средства, регистрирани у нас. Така ползвателите на регистрирани в страната ни леки автомобили, мотоциклети и мотопеди имат право на по-ниски официални цени на горивата. Компенсацията се предоставя чрез намаляване на дължимата от физическото лице сума за плащане на крайния разпространител в размер на 25 стотинки (13 евроцента) на литър/килограм гориво. Намалението обаче не се прилага за превозни средства, които не са регистрирани в България. Тази мярка е силно дискриминационна и непропорционална. Гарантирането на правилното функциониране на единния пазар е от особено значение в настоящата геополитическа ситуация, тъй като той представлява основен инструмент за преодоляване на настоящите разрушителни икономически последици от войната в Украйна, изтъкват от ЕК.

България неправилно прилага Регламента на ЕС за справянето с разпространението на терористично съдържание онлайн. Правната му рамка гарантира премахването на такова съдържание онлайн в рамките на един час след получаването на заповед, издадена от национален компетентен орган. Същевременно с него се въвеждат строги предпазни мерки, за да се гарантира пълното зачитане на свободата на изразяване на мнение и свободата на информация. България все още не е приела в националното си законодателство всички мерки, както са посочени в регламента.

Призиви за спазване на директиви

Комисията също така призовава страната ни да спазва две директиви на ЕС.

ЕК настоява България да изпълнява своите задължения за намаляване на няколко замърсителя на въздуха (национални тавани за емисии, или Директивата за НТЕ). Тя определя националните задължения за намаляване на емисиите на няколко замърсителя, които всяка страна членка трябва да изпълнява всяка година през периода 2020-2029 г., и амбиция за по-големи намаления след 2030 г. Сред тези замърсители е амонякът. Държавите трябва да изготвят национални програми за контрол на замърсяването на въздуха (НПКЗВ).

България не е привела и някои национални разпоредби в съответствие с Директивата за осигуряване на изпълнението в областта на командироването на работници. Директивата има за цел да бъдат решени въпроси, свързани с борбата с измамите и заобикалянето на правилата, достъпа до информация и административното сътрудничество между страните от ЕС. Тя отстоява правата на командированите работници и им осигурява защита от неблагоприятно третиране от страна на техния работодател в случай на съдебни или административни производства, защитава правата им в случаите на подизпълнение, гарантира  ефективното прилагане и събиране на административни санкции и глоби във всички държави членки.