Борислав Сарафов - директор на НСлС и зам. главен прокурор, явно ще направи "сефтето" на току-що приетия и дългочакан т. нар. механизъм за разследване на главния прокурор.

Това става ясно от съобщение на Върховния касационен съд, който трябва да излъчи адхок разследващия върховен съдия. Има обаче и няколко сигнала, които засягат Иван Гешев.

Там е работата, че в новия член 411, буква "з" на НПК пише, че специалните разпоредби "се прилагат за престъпления от общ характер, извършени от заместник на главния прокурор".

Така първото по хронология постъпило искане е след изпратена докладна записка от "Веселин И. – директор на Дирекция „Публична комуникация“ (бившия журналист Веселин Иванов, б.р.), "че са установени публикации, свързани с твърдения за имотни сделки на близки и членове на семейството на заместника на главния прокурор и директор на Националната следствена служба Борислав С."

Както е известно, редица пубикации - най-вече на сайта BIRD, разкриват, че младият син на Сарафов има забележителни имотни придобивки.

Сигналите - или уведомления, които пристигат във ВКС, са впечатляващо много предвид факта, че законовите промени са публикувани в "Държавен вестник" на 2 юни (т. е. - в сила са три дни след това). Дори на сайта на Върховния съд ще бъде създадена специална секция „Уведомления за разследване на главния прокурор или негов заместник“, в която ежемесечно ще бъде публикуван актуален списък, съобщават още оттам.

Вече има няколко сигнала срещу Иван Гешев.

Посочват се обаче и изпратени материали от ГДБОП, които са свързани с привличане като обвиняем на Петьо Еврото (бившия следовател Петьо Петров, б.р.) и станалия популярен млад боксьор Кристиян Христов, който пък бе арестуван пред сградата на БТА, преди да даде брифинг... За тях двамата имало налични данни...

"... за започване на разследване за извършено престъпление от заместник на главния прокурор и свързани с неговата дейност лица, евентуално в условията на съучастие“

Казано просто - Сарафов, рязко изпадналият в немилост и обявен за издирване Петьо Петров (между другото - бивш колега на Делян Пеевски в Столичната следствена служба, б.р.) и Христов вече официално са съучастници.

Съгласно новия закон в 14-дневен срок от влизането му в сила Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС трябва да одобри списък от действащи съдии, които да отговарят на определени изисквания и сред които на случаен принцип ще може да се разпределят тези преписки.

Ето и цялото съобщение на пресслужбата на ВКС:

Постъпили уведомления по реда на чл. 411а и сл. от НПК/Глава тридесет и първа от НПК относно наличие на законен повод за започване на разследване срещу главния прокурор или негов заместник

На 07.06.2023 г. с придружително писмо от прокурор в Софийската градска прокуратура (СГП) до ръководителя на Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) са изпратени материали по прокурорска преписка по описа на СГП с оглед на разпоредбата на чл. 411а, ал. 1 и ал. 2 от НПК (нов, ДВ, бр. 48/2023 г., в сила от 06.06.2023 г.) – „за преценка обосноваността на изнесените в сигнала данни и отношение по компетентност“. Прокурорската преписка е образувана, след като с писмо на прокурор при ВКП по компетентност на СГП е изпратена докладна записка до заместник на главния прокурор от Веселин И. – директор на Дирекция „Публична комуникация“ при Администрацията на главния прокурор, че са установени публикации, свързани с твърдения за имотни сделки на близки и членове на семейството на заместника на главния прокурор и директор на Националната следствена служба Борислав С.

На 08.06.2023 г. с придружително писмо от прокурор в СГП до ръководителя на Наказателната колегия на ВКС са изпратени материали по прокурорска преписка по описа на СГП, съдържаща адресирани и постъпили в СГП жалба и молба от Здравко С. срещу главния прокурор, с оглед на разпоредбата на чл. 411а, ал. 1 и ал. 2 от НПК.

На 08.06.2023 г. до председателя на ВКС е постъпил сигнал от Радослав П. за действие и бездействие на главния прокурор, предвид приетата процедура за разследване на главния прокурор.

С постановление от 09.06.2023 г. за изпращане на дело по компетентност на ВКС, издадено от прокурор при Софийската районна прокуратура (СРП), са изпратени наличните към момента материали от досъдебно производство по описа на ГД „Борба с организираната престъпност“, прокурорска преписка по описа на СРП. В документа е посочено, че в хода на разследването е предявено постановление за привличането в качеството на обвиняем на Петьо П., както и привличане в качеството на обвиняем на Кристиян Х. Прокурорът при СРП намира, че са налице предпоставките, визирани в чл. 411а от НПК, „а именно наличие на данни и законен повод за започване на разследване за извършено престъпление от заместник на главния прокурор и свързани с неговата дейност лица, евентуално в условията на съучастие“.

На 09.06.2023 г. до ръководителя на Наказателната колегия на ВКС с придружително писмо от прокурор във Върховната касационна прокуратура е изпратен по компетентност постъпил в Националната следствена служба сигнал от Фаик Х., „с оглед съдържащите се в него твърдения за извършено от главния прокурор на Република България престъпление от общ характер“.

Съгласно § 40 от обнародвания в бр. 48/02.06.2023 г. на „Държавен вестник“ Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок от влизането в сила на закона Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд одобрява списък (по чл. 112, ал. 6 от Закона за съдебната власт) от действащи съдии на длъжност съдия във ВКС от Наказателната колегия или с ранг на съдия във ВКС от наказателните отделения на апелативните и окръжните съдилища, които последните седем години преди включването им в списъка са работили като съдии по наказателни дела, измежду които, при необходимост, на случаен принцип се разпределя преписката в случаите по чл. 411а и сл. от НПК (наличие на законен повод за започване на разследване срещу главния прокурор или негов заместник). Съдиите се включват в списъка след изразено от тях писмено съгласие.

От Върховния касационен съд са предприети необходимите мерки за изпълнение в регламентирания срок на предвидените със Закона за изменение и допълнение на НПК нови задължения (събиране на данни, на базата на които да бъде одобрен списък със съдии по чл. 112, ал. 6 от ЗСВ). Направена е и заявка за създаване на модул за разпределение на принципа на случайния подбор в съответствие с изискванията на чл. 360б от ЗСВ. До изтичането на предвидения в закона срок не могат да бъдат предприемани действия по постъпилите материали.

В сайта на Върховния касационен съд ще бъде създадена секция „Уведомления за разследване на главния прокурор или негов заместник“, в която ежемесечно ще бъде публикуван актуален списък на получените от ръководителя на Наказателната колегия на ВКС материали по реда на чл. 411а и сл. от НПК/Глава тридесет и първа от НПК относно наличие на законен повод за започване на разследване срещу главния прокурор или негов заместник.