По-малко минимални оценки и съответно изпитвания, намаляване на честотата на даване на домашни и никакви самостоятелни задания през ваканциите.

Това са предложенията на новия екип на просветното министерство. Наредба №11 е част от пакет документи, публикувани за обществено обсъждане, за да може промените да влязат в сила от началото на новата учебна година.

Целта е "да има в самия час повече време за работа между учител и ученици, повече време за практическо прилагане и упражняване на това, което учениците учат", твърди в интервю за БНР Евгения Костадинова, директор на Дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" в МОН.

По-малко оценки

Променя се минималният брой изпитвания за оформяне на срочна оценка.

"Те ще са 2 или 3 в зависимост от броя на часовете, с които се изучава предметът. Това не значи, че учителят не може да направи изпитвания, които да надвишават минималния брой. Наредбата не отнема възможността учителят да преценява", посочи Костадинова.

Целта на МОН била да се постигне формиращо оценяване.

"Не просто оценката като цифрова оценка, а преценка на напредъка на ученика и посочване на онези негови страни, които все още не са усъвършенствани. По този начин и учител, и родител ще имат възможност да знаят върху какво трябва да работи ученикът. Невинаги цифровата оценка е верният инструмент. Тя показва моментно състояние, докато формиращото оценяване показва напредъка. Това трябва да се случи в по-голяма степен", обясни още Костадинова.

Към момента наредбата предвиждала при до два часа седмично по даден предмет - две изпитвания, при над четири часа седмично - четири и повече изпитвания. С намаляване на минималния брой сега се давала възможност "да няма формални изпълнения на една наредба за брой на оценки, да има повече време за упражнения в час".

"Не винаги цифровата оценка е достатъчна, тя показва моментно състояние, докато формиращата оценка показва напредъка", твърди Костадинова.

По-малко домашни, никакви през ваканциите

Предлаганите промени по отношение на домашните работи гласят, че за "затвърдяване на нови знания и усъвършенстване на практически значими умения преподаващият учител може да оставя на учениците за самостоятелното писмено изпълнение извън учебния час една до три задачи". 

Обемът на задачите ще се определя в зависимост от урочните цели и възрастовите особености на учениците, като те може да се дават за цялата паралелка, за отделна група ученици от паралелката или за отделен ученик.

На учениците от първи до четвърти клас задачи за самостоятелно писмено изпълнение по български език и по математика ще могат да се поставят не повече от 3 пъти в една учебна седмица, а по останалите учебни предмети - не повече от веднъж

На учениците от пети до седми и след това в гимназиания етап задачи по даден учебен предмет ще могат да се поставят не повече от два пъти седмично, а общо по всички учебни предмети - не повече от 5 пъти за седмица. 

"Задачи за самостоятелно писмено изпълнение не се задават през ваканции", предвижда още проектът.

Така се откликвало на оплаквания от ученици и родители за свръхнатовареност и че децата не могат да си починат през ваканцията.

Мотивите за намаляването на домашните били същите като тези за по-малкия брой оценки, разясни и Костадинова - "искаме да се знае, че сме длъжни да работим за доброто на ученика".

Какви домашни ще дава, щяло да е изцяло по преценка на учителя, дали на всички ученици или на конкретен. Това по никакъв начин не ограничавало свободата на учителя и какъв да е обемът на самостоятелните работи.

Проектът за промени предвижда още да се въведат самостоятелни писмени задачи за домашна работа под формата на изследване на определен проблем.

"Да отграничим самостоятелното писмено изпълнение, което е за следващ час, от това с цел изследователски подходи."

През ваканциите няма домашни, проекти и т.н., но това не означавало, че учениците "няма да четат книги или да работят върху себе си".

До 28 август се приемат предложения и забележки по предложенията.