От днес рецептите за антибиотиците и за медикаментите за лечение на диабет се изписват по електронен път.

 Издадените до момента хартиени рецепти за тези две групи лекарства остават валидни през следващите 6 месеца.

Издаването на електронна рецепта не отменя посещението при лекар, тъй като предписването на лекарства трябва се случва след физически преглед.

Електронните рецепти могат да се изписват и чрез мобилно приложение - eRx.

Приложението eRx е със специализирано предназначение за издаване на електронни рецепти в ситуации, при които лекарят няма достъп до компютър с медицински софтуер. Чрез него, при домашни посещения или други спешни ситуации, извън лекарския кабинет може да бъде издадена електронна рецепта, отговаряща на добрите медицински практики, приложимите закони и изискванията на Националната здравноинформационна система. Приложението може да бъде инсталирано безплатно на всички мобилни устройства, които лекарят използва, а за улеснение чрез самото приложение може да се осъществи лесно споделяне на номера на издадената рецепта с пациента, която в последствие да бъде изпълнена в аптеката.

Рецептите за медикаментите за лечение на диабет и за антибиотици станаха електронни с цел предотвратяване на недостига на лекарствени продукти и справяне с антимикробната резистентност, както и постигане на рационална употреба на медикаменти, се посочваше в мотивите на министъра на здравеопазването към предложения проект за промени. Друга причина за нормативните промени е водената от Министерството на здравеопазването политика по въвеждане на електронно здравеопазване, чиято стратегическа цел е подобряването на общественото здраве, осигуряване на достъп до лекарства, повишаване на ефективността и намаляване на разходите на здравните услуги. 

Нормативните промени бяха публикувани в Държавен вестник на 10 октомври.